Századok 2023/1

Társadalmi, gazdasági kihívások – nagyvárosi válaszok

 • Ordasi Ágnes: A faipar és fakereskedelem térformáló hatása a dualizmus kori Fiumében (5)
 • Umbrai Laura: A budapesti sertéshizlalás és -kereskedelem története a 20. század első felében (33)
 • Kollár János Miklós: A trianoni menekültek elhelyezésének kérdése és a kislakásépítések Debrecenben (59)
 • Pilkhoffer Mónika: A városszerkezet és városkép alakulása Pécsett a két világháború között (81)

Tanulmányok

 • Gulyás László Szabolcs: A Swarcz-ügy. Perlogisztika és perköltségek Magyarországon a középkor végén (115)
 • Csapody Tamás: Jehova tanúi és a nyilas terror Nyugat-Dunántúlon. Egyéni sorsok éa nagykanizsai internálótábortól a körmendi kivégzésig (155)

Történeti irodalom

 • Font Márta: Adrian Jusupovic: The Chronicle of Halych-Volhynia and Historical Collections in Medeival Rus’ (189)
 • Tringli István: Bee Yun: Wege zu Machiavelli. Die Rückkehr des Politischen im Spätmittelalter (192)
 • A. Sajti Enikő: Papp Árpád (szerk.): Délszlávok Párizsban. Egy határszakaz megrajzolásának krónikája és dokumentumai (194)
 • Ablonczy Balázs: Fábián Máté: Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban. Borbély-Maczky Emil (1887-1945) (197)
 • Bánkuti Gábor: Hatos Pál: Rosszfiúk világforradalma. Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története (199)
 • Jeszenszky Géza: Gyurgyák János: Elvesztett illúziók – megtalált történelem (202)
 • E számunk munkatársai (207)

Századok 2022/4

Tanulmányok

 • Kis Iván: Új szempontok az 1041-1044-es évek magyar-német konfliktussorozatához (667)
 • Barabás Gábor: A sohasem volt pápai követek. Új szempontok a 14. századi krónikakompozíció 187. fejezetének értelmezéséhez (691)
 • Kalocsai Dóra: A fényűzés jelentése és jelentősége. A luxus szimbolikus-rituális szerepe a Habsburgok 18. századi keresztelési és esküvői szertartásaiban (717)
 • Umbrai Laura: Miért lett lómészáros a főváros? Budapest húsellátás problémái a 20. század elején (739)
 • Kisling Zénó: Földrajz és diplomácia a Balkán-háború idején (1912-1913) (763)
 • Kosztyó Gyula: A „magyar világ” utolsó napjai (1944. október) (789)
 • Bencsik Péter: A kivándorlás és a magyar állampolgárság, 1948-1978 (811)

Krónika

 • Orsós Julianna: Beszámoló az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára rendezett konferenciáról (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Bp. 2022. április 22.) (835)

Történeti irodalom

 • Gulyás László Szabolcs: Lakatos Bálint: Mezővárosi oklevelek. Települési önkormányzat és írásbeliség a késő középkori Magyarországon (1301-1526) (843)
 • Mátyás-Rausch Petra: Buza János: Magyarországi és erdélyi pénzértékek a 16-17. században. Közép-európai kitekintéssel (846)
 • Ress Zoltán: Balogh Ádám, Bobay István, Hermann Róbert (szerk.): Görgei Artúr, „a tiprott hős”. Válogatás a 2016. és 2018. évi Görgei-konferenciák előadásaiból (848)
 • Bartha Eszter: Valuch Tibor: Mindennapi történeteink. Válogatott társadalomtörténeti tanulmányok (851)
 • Fóris Ákos: Kamen Nevenkin: A Budapest Erőd. A magyar főváros ostroma. 1944-45. I-II. (854)
 • Tabajdi Gábor: Simon István: III/1. A Belügyminisztérium állambiztonsági vizsgálati osztálya, 1962-1989 (856)

 • E számunk munkatársai (859)

Múltunk 2021/4

Romsics Ignác: Sipos József (1948-2021) (2)

A köztársasági pillanat az első világháború után

 • Fiziker Róbert: Hoch die Republik! Az osztrák forradalom „udvari tanácsosai” (8)
 • Halász Iván: A republikánus eszmék és az önálló Csehszlovákia első évei (28)
 • Cody J. Inglis: Egy „jugoszláv köztársaságért”. A posztimperiális „köztársasági pillanat” és a délszlávok, 1917–1921 (42)

Tanulmányok

 • Umbrai Laura: Zsírjegyek a bödönben. Élelmezési nehézségek az első világháború Budapestjén (72)
 • Varga Lajos: 1919 októbere: pártok vergődése a koalíciós tárgyalások hálójában (113)
 • Karsai László: A holokauszt és a történészek az 1980-as évektől napjainkig (146)

Szemle

 • Gellért Ádám: A „Horthy-rendszer” megszilárdulása …
  új megvilágításban? (192)
 • Kaba Eszter: „Megy a gőzös…” Gyermekvonatok az első világháború után (210)
 • Polyák Petra: A párt alulnézetből (222)