Történelmi Szemle 2024/1

Tanulmányok

 • Kertész Balázs: Királyi tartózkodási hely, vásár és városi oklevéladás. Három adalék Székesfehérvár középkori történetéhez (5)
 • B. Halász Éva: A szlavón várnemesek családi kapcsolatai és családi hálózata a 15. század végén és a 16. század elején (23)
 • Mikó Gábor: I. Mátyás király leveleskönyve Johann Georg Schwandtner gyűjteményében (35)
 • Papp Júlia: Az 1515. évi bécsi Habsburg-Jagelló kettős eljegyzés 16-19. századi képzőművészeti reprezentációja (45)
 • Demeter Gábor, Tompa László: Az úrbéres lakosság életkörülményeinek differenciái a 18. századi birtoktípusokon (85)
 • Göncz László: A Muravidék hovatartozásának ügye az 1919-es békekonferencián (121)
 • Farkas Kornél, Rosu Kriszta: Adalékok a II. világháború következtében külföldre került művészeti javak 1946-1949 közti hazahozatalához (155)

Megemlékezés

 • Konrád Miklós: Haraszti György (1947-2023) (185)

Világtörténet 2024/2

 • Z. Karvalics László, Szabó-Gajmer Bernadett: Az utazások, az utazók és az utazási irodalom világi információtörténeti nagyító alatt (175)

Tanulmányok

 • Árvai Tamás Kristóf: Információs haszon vagy veszteség? II. Sarrukín asszír király i. e. 714-es urartui hadjáratának értelmezési családjai (185)
 • Felföldi Szabolcs: Egy ásatás a 15. századi Selyemúton? Gisosafat Barbaro tanai kalandja és információtörténeti hozadéka (215)
 • Sulyok Anita: Úton, útfélen. Giaocomo Casanova helyváltoztatásainak információs hozadéka (231)
 • Szász Géza: Utazási láz, információéhség, ismeretközvetítés. Francia utazók a reformkori Magyarországon (241)
 • Kovács Janka: Technológiai utazás és elmeügyi reform. A pszichiátriai intézményesülés lehetőségei és mintái a 19. századi Magyarországon (257)
 • Mihályi Dorottya: Gyarmati propaganda és elhallgatott információ a 19. század végi észak-afrikai útleírásokban (283)
 • Z. Karvalics László: A vendégbarátság intézményétől a szelfituristákig. Az utazás szerepe a tudás makroközösségi akkumulációjában (299)

Szemle

 • Szabó-Gajmer Bernadett: A Viatica az utazástörténetre szakosodott folyóiratok között (317)
 • Stróbl Erzsébet: Moszkóvia rövid története (320)
 • Gorzás Benjámin: Luther a protestáns emlékezetkultúrában. Luther-emlékművek 1817-1917 között (323)
 • Demeter Gábor: Regionális és nemzeti struktúrák Közép-Európában (326)

Világtörténet 2024/1

 • Mitrovits Miklós: Birodalmi terjeszkedés Közép-Európában. A Rzecspospolita első megcsonkítása, 1772 (1)

Tanulmányok

 • Ring Éva: A bari konföderáció és a Rzeczpospolita első területi megcsonkítása (5)
 • Gebei Sándor: Orosz-porosz érdekazonosság a Rzeczpospolita első területi megcsonkításában (43)
 • Bebesi György: Lengyelország első megcsonkítása az orosz birodalmi külpolitika szemszögéből (57)
 • Dinnyés Patrik: Anya és fia nézetkülönbsége a Rzeczpospolita első területi megcsonkítása kapcsán (67)
 • Tóth Ferenc: A francia diplomácia törekvései a Rzeczpospolita megmentése érdekében (83)
 • Schvéd Brigitta: Lengyelország első felosztása az erőegyensúly-diskurzus tükrében a kortárs londoni hetilapok véleménycikkeiben (99)
 • Varga Beáta: Galícia betagolása a Habsburg Monarchiába. A kelet-galíciai rutének helyzete 1772-1918 között (121)
 • Kurdi Krisztina: A lengyel zsidó önkormányzat rendszer átalakulása Lengyelország első megcsonkítása után (139)

Szemle

 • Urbán Máté: A „fekete királyné” élete (161)
 • Urbán Máté: Az oktatás financiális háttere a középkorban és a korai újkorban (168)
 • Kovács Zita: Észak és Dél veszélyes viszonya, avagy Olaszország születése (172)

Jelen számunkat Mitrovits Miklós szerkesztette.

Világtörténet 2023/4

 • Bíró László: Expanzió és berendezkedés (481)

Tanulmányok

 • Túróczi Tamás: Spanyol-japán kapcsolatkeresés II. Fülöp uralma idején (487)
 • Bencze András: Orosz-Amerika története (513)
 • Kurdi Krisztina: Szolgálat és birodalmi patriotizmus. Bredeczky Sámuel evangélikus lelkész galíciai munkássága (533)
 • Vajda Zoltán: Thomas Jefferson és a szegénység problémája az Egyesült Államokban republikánus kontextusban (553)
 • Kovács Bálint: Antropológiai jegyek és bűnbakképzés. Örmények a fajelmélet diskurzusában (571)
 • Sáfi Csaba: Etnikai alapú politika vagy együttműködés? Eltérő politikai lehetőségek az ukrajnai orosz politikában (593)

Műhely

 • Olosz Levente: A magyar borkereskedelem sikerei és kudarcai az első világháború idején (611)

Szemle

 • Robert Pichler: Fejezetek az albán-magyar kapcsolatok történetéből (639)
 • Gyóni Gábor: Oroszország északisága (645)

Történelmi Szemle 2023/4

Tanulmányok

 • Rózsa Márton: Augsburgi Brúnó és Szent István. Esettanulmány a személyi helyváltoztatás hatalmi aspektusainak vizsgálatához (615)
 • Nagy Levente, Szilágyi Emőke Rita: Hollókőtől Esztergomig. Új adatok az Oláh, a Hunyadi és a Drakula család genealógiájához (639)
 • Buza János: Pénzügyi válság előszele. Az 1613. évi 28. törvénycikk nyomában (669)
 • Romsics Gergely: Érdek, befolyás, birodalom. A balkáni expanzió a magyar külpolitikai tervezésben, 1917-1918 (679)
 • Hantos-Varga Márta: A politikai cselekvés viszonyítási pontjai a keresztény államelmélet és a szentszéki megnyilatkozások alapján (705)
 • László Andor: Szekfű Gyula historiográfiai nézeteinek hatása saját korában (737)
 • Novák Attila: Kibucok és szövetkezetek, avagy szövetkezeti gondolatok az 1960-as évek Magyarországán – izraeli visszhanggal (753)

Vita

 • Gyányi Gábor: Egyfajta vitastílusról (765)
 • Tomka Béla: A jelenkortörténet kutatásáról és a források vétójogáról (775)
 • Valuch Tibor: A jelenkortörténetről és az államszocializmus társadalmáról tárgyilagosan. Megjegyzések Horváth Gergely Krisztián írása kapcsán (781)
 • Varga Zsuzsanna: Vitacikk vagy vádirat? (791)
 • Horváth Gergely Krisztián: Egy elmaradt vita margójára (799)

Világtörténet 2023/3

Tanulmányok

 • Csoma Mózes: A késői Kádár-korszak külpolitikai nyitása. A magyar-délkoreai diplomáciai kapcsolatok létrejötte (329)
 • Novák Attila: Hosszú menetelés, kihaszált kiskapuk. A magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok története a kapcsolatok újrafelvételéig (349)
 • Tarrósy István: Külpolitikai rendszerváltás afrikai terepen. Kapcsolatok a Dél-afrikai Köztársasággal az 1980-1990-es években (371)
 • Isaac Bershady, Vámos Péter: „Tanulni jöttek Magyarországra.” Kínai vendégmunkások Győrben, 1987-1990 (387)

Műhely

 • Demeter Gábor: Az oszmánok és a muszlimok megítélése a bolgárok között a 19. században. A mai sztereotípiák és előítéletek gyökerei (409)
 • Farkas Dániel: Irány Baku! A Dunsterforce története (431)

Szemle

 • Schrek Katalin: Ukrajna története (461)
 • Joachim Matzinger: László Zoltán magyar-albán szótára. Imperializmus és nyelvtudomány (466)
 • Miklós Dániel: Lengyelkérdés – fogas kérdés? (470)
 • Palócz Márk: Hitler francia katonái a Szovjetúnióban (473)
 • Nagy Kornél: Magyar diplomáciai források az azeri-örmény viszályról (476)

Történelmi Szemle 2023/3

 • Horváth Richárd: Mátyás király könyvei. (A késő középkori forráspusztulás mértékéről) (335)
 • Fóti Miklós: Ali szegedi szandzsákbég személyének azonosítása, életpályája és birtoklástörténete (1567-1595) (353)
 • Kármán Gábor: Határvédelem, finanszírozás, protestantizmus. A belső-ausztriai és a magyar rendek vitája, 1606-1610 (367)
 • Pálffy Géza: Felszabadítás vagy megszállás? Katonai, pénzügyi és polgári igazgatás a visszafoglalt Magyarországon a nagy török háború idején (1683-1699) (393)
 • Orgona Angelika: A láthatatlan asszony. Salgai Kata házasságai (417)
 • Nagy Kornél: „Egy füstbe ment terv”. Michál Minas Theodorowicz ormény utnitus püspöki jelöltsége Erdélyben (1731-1742) (441)
 • Tóth Ferenc: „… számtalanszor bizonyította bátorságát, képességeit és tapasztalatait…” Egy magyar gróf franciaországi marsallá való kinevezésének körülményei (463)
 • Demeter Gábor: Az agrártársadalom differenciáltsága 18. századi településsoros összeírások kvantitatív elemzése alapján (1720-1796) (485)
 • Eszik Veronika: Válaszok a modernizáló állam behatolására a vidéki térbe. Az 1883-as horvátországi parasztmozgalmakról másképp (521)
 • Huhák Heléna: Lágernaplók. Magyar zsidó deportáltak mindennapjai a koncentrációs és kényszermunkatáborokban (1944-1945) (545)
 • Fejérdy András: Intanzigens antikommunizmus és/ vagy pragmatikus diplomácia? XII. Piusz keletei politikája világháború és hidegháború között (567)
 • Bartha Ákos: Egy nyughatatlan homo politicus. Szüts Iván (1900-1973) életútja (591)

Világtörténet 2023/2

 • Csákó Judit: Háborúk, szerződések és diplomaták. A Magyar Királyság külkapcsolatai Nagy Lajos korában (173)

Tanulmányok

 • Bárány Attila: Nagy Lajos hadserege és hadszervezete. Hadvezetés, stratégia, fegyvernemek (175)
 • Skorka Renáta: Az 1356. évi királytalálkozó (221)
 • B. Halász Éva: I. Lajos király külföldi tartózkodásai. Az uralkodó 1364. évi itineráriumának tanulságai (231)
 • Csákó Judit: A padovai krónikák, Nagy Lajos és a guerra dei confini (251)
 • Gál Judit: Csák Ugrin spalatói érsek, comes és a király embere (279)
 • Vásáry István: Péter Arany Hordai-i cárevics, az orosz egyház szentje és a Csirikovok genealógiája (299)

Szemle

 • Visegrádi Renáta: Száműzetés, fogság, szabadulás a középkori és kora újkori Európában (317)

Történelmi Szemle 2023/2

 • Tringli István: Hatvanöt éves a Történelmi Szemle (169)

Tanulmányok

 • Weisz Boglárka: Buda város Aranybullája és középkori kiváltságai (171)
 • Fodor Pál, Mércz András: Mi is veszett Mohácsnál? Oszmán-török veszteséglista az 1526. évi hadjáratról (193)
 • Szalai Ágnes: Erdély és a váradi vilajet határkonfliktusa 1671-1672-ben (237)
 • Czinege Szilvia: Széchenyi első műveinek lenyomata levelezésében (257)
 • Ablonczy Balázs: „Budapest nem tud méltó elhelyezést biztosítani”. Első világháború utáni menekült tisztviselők Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében (275)
 • Bódi Lóránt: Rend a szavakban: Az antiszemitizmus és a zsidó népirtás a lexikonok tükrében (1889-1948) (291)
 • Zahorán Csaba: Nemzeti és nemzetállami ünnepek, gesztusok és ellengesztusok. Az első világháború végének és a trianoni békeszerződés aláírásának centenáriuma a szlovák, román és magyar emlékezetpolitikában 2018-2020 között (317)

Mérleg

 • Molnár Antal: A magyar görögkatolikus történet(írás) a kálvári-úttól a sikertörténetig. Egy kiállítási katalógus tanulságai (327)

Világtörténet 2023/1

 • Horváth Emőke: Kultúra, vallás és politika Latin-Amerikában (1)

Tanulmányok

 • Horváth Emőke: Az amerikai Mediterráneum fogalma és jellemzői (5)
 • Szilágyi Ágnes Judit: A Múzsák Temploma, avagy a neopüthagoreusok a brazíliai Curitibában (25)
 • Farkas Dániel: A vallási jelenségesk és közösségek megítélése a perui baloldal folyóiratában. Amauta, 1926-1930 (35)
 • Jancsó Katalin: Közel-keleti bevándorlás Chilébe. Vallás és kultúra egy sokszínű diaszpórában (53)
 • Bakó András: Idegenség és állampolgárság Latin-Amerikában (67)
 • Zolcsák Attila: A Pinochet-rendszer születése. A nemzetbiztonsági doktrína és a neoliberalizmus egyezsége (81)
 • Krajcsi Sándor Roland: Kuba és Algéria kapcsolata a kubai internacionalizmus tükrében, 1961-1965 (99)
 • Kupi László: Gabriel Garcia Márquez és Kuba (115)
 • Baranyi Tamás Péter: A Monroe-elv és az amerikai kontinentális terjeszkedés geopolitikája (137)

Szemle

 • Nagy Georgina: Arab hatások Ibériától Kínáig (159)
 • Balogh Ádám Tibor: Házas bevándorlók érzelmei és bírósági ügyei a századforduló Argentínájában (163)
 • Kupi László: A Karibi Légió tündöklése és bukása (167)

Jelen számunkat Horváth Emőke szerkesztette.