Közjegyzők Közlönye 2023/4

 • Bojan Podgoršek: Közjegyzői letéti szolgáltatások I. rész (5)
 • Balogh Tamás: A vagyontárgyak felsorolása az európai öröklési bizonyítványban – lehetőség vagy kötelezettség? Az Európai Bíróság C-354/21. sz. ítéletéről (27)
 • Makács Adrienn: Objektív és szubjektív elemek Németország kitagadási rendszerében (44)
 • Szajlai Kitti: A magyar ingatlan-nyilvántartás történetének mérföldkövei (63)
 • Baumgartner Nóra: A franca közjegyzők szerepe az adózás területén Közjegyzői közreműködés az ügyfeleket terhelő adókötelezettségek teljesítésében (75)
 • Bozsó Ildikó: A közjegyzők bíróságként való minősítése az uniós rendeletekben Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata (93)
 • Sajtószemle (108)
 • Summary, Résumé, Zusammenfassung (114)

Közjegyzők Közlönye 2023/3

 • Veress Emőd: A váltó mint értékpapír a magyar költészetben (5)
 • Boóc Ádám: Észrevételek a feltűnő értékaránytalanság fogalmához a magyar jogban (24)
 • Gerőcs-Tóth Andrea: A fogyasztó és vállalkozás közötti jogvita megoldására szolgáló alternatív vitarendezési lehetőségek Csehországban (35)
 • Rák Viktor: Hogy kerül a csizma az asztalra, avagy miért vannak az európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány közjegyző általi kiállításának szabályai rossz helyen a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, és hol lenne inkább helyük (52)
 • Makács Adrienn: Megfoghatalanság a kitagadási okok rendszerében (61)
 • Kiss Attila: A perkoncentráció megjelenése egyes külföldi államok perjogában (79)
 • Sajtószemle (96)
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (100)

Közjegyzők Közlönye 2023/2

 • Pomeisl András József: A korlátozott precedensrendszer a bíróságok gyakorlatában (5)
 • Parti Tamás: Digitális hagyaték? De miről is beszélünk? avagy digitális javak az öröklésben (20)
 • Hana Hoblaj: A nemperes eljárások új szabályozása a Horvát Köztársaságban, különös tekintettel a közjegyzők nemperes ügyekkel kapcsolatos hatásköre (30)
 • Keszthelyi Eleonóra: Közokiratok az egészségügyi jogban (48)
 • Szajlai Kitti: Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló közjegyzői okiraok az új Inytv. tükrében (65)
 • Béldi-Turányi Noémi: A közös megegyezésen alapuló házasság felbontás lehetséges jövőképe (79)
 • Sajtószemle (95)
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (98)

Közjegyzők Közlönye 2023/1

 • Harsági Viktória: A fogyasztóvédelem és az előreláthatóság egyensúly – Commerzbank (C-296/20) (5)
 • Szőcs Tibor: Európa öröklési bizonyítvány kiállítása hagyatéki eljárásban kötött egyezségek esetén (21)
 • Suri Noémi: A házassági vagyonjogi perek társasági jogi aspektusai (38)
 • Kultsár Kinga Judit: A házastárs törvényes öröklésének összehasonlító elemzése egyes európai állomok jogrendszerének tükrében (53)
 • Szajlai Kitti: Az ingatlan-nyilvántartás alapelveinek megújulása az új Inytv. hatálybalépésének következtében (70)
 • Szinek Csütörtöki Hajnalka: A szlovák mezőgazdasági földek öröklésére vonatkozó szabályok (91)
 • Sajtószemle (105)
 • Summar, Zusammenfassung, Résumé (112)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjegyzők Közlönye 2022/3

 • Menyhárd Attila: A technológiai fejlődés hatása az alapjogok érvényesülésére különös figyelemmel Szerbiára (5)
 • Boóc Ádám: Észrevételek a tartási és életjáradéki szerződés fogalmához a magyar jogban, rövid kitekintéssel a COVID-19 vírusfertőzés lehetséges hatásaira (23)
 • Alexander Appelmans: Property & Ownership in the 21st Century (33)
 • Vadász Péter, Görög György: A kis jogi irodák jövőjéről a mesterséges intelligencia fejlődésének fényében (42)
 • Homoki Péter: A kis jogi irodák informatikai képességei az Európai Unióban (60)
 • Sajben Tamás: Új szerződéskötési formák a digitalizáció korszakában (70)
 • Paic-Karsai Dóra: A mezőgazdasági földek öröklése, avagy „Mit kezdjünk a megörökölt földdel?” (98)
 • Sajtószemle (120)
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (123)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjegyzők Közlönye 2022/2

Ünnepi szám

 • Tóth Ádám: Köszöntő (5)
 • Rokolya Gábor: Közjegyzői lapkiadás a múltban és a jelenben (7)
 • Harsági Viktória: Irányelv a képviseleti keresetekről – prima facie (22)
 • Kőrös András: Két vitás kérdés a törvényes öröklés köréből (30)
 • Szili Zoltán és Szili Emese: Gondolatok az elő- és az utóörökös jogállásáról (37)
 • Molnár Tamás: A bizonyítás foganatosításának egyes szabályai a közjegyzői eljárásokban (62)
 • Bartha Bence: Gondolatok az elsőfokú polgári peres tárgyalás fogalom- és szerkezetváltozásáról (75)
 • Juhász Ivett: A közjegyző ténytanúsító tevékenységének sokszínűsége
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (119)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjegyzők Közlönye 2022/1

 • Boóc Ádám: Néhány megjegyzés az öröklési jog fejlődéséhez a délszláv államokban, különös figyelemmel Szerbiára (5)
 • Tőkey Balázs: Hogyan lehetne növelni az élő végrendeletek hozzáférhetőségét és hatékonyságát? (17)
 • Parti Tamás: Bevezetés a MOKK adatstratégiájához (25)
 • Bodzási Balázs: A felmondás közjegyző általi tanúsítására vonatkozó szabályok, különös tekintettel a Kúria 3/2020. PJE határozatában foglaltakra (38)
 • Szűcsné Keresztény Réka: Az értékpapírszámla ideiglenes hatályú átadása (45)
 • Kecskeméti Ágnes: Jogutódlás a zálogkötelezett személyében – érvek és ellenérvek a bírói gyakorlat tükrében (52)
 • Sajtószemle (67)
 • Summar, Zusammenfassung, Résumé (70)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjegyzők Közlönye 2021/3

 • Udvary Sándor: A non-humán ágensek cselekvése polgári jogi értékelésének egyes kérdései (5)
 • Parti Tamás: A közjegyzői szolgáltatások európai kölcsönhatásrendszere, határon átnyúló közjegyzői szolgáltatások (11)
 • Bartha Bence: A perfelvételi szak egyes szerkezeti kérdései a polgári perben (19)
 • Juhász Ivett: Újdonságok az európai kézbesítési szabályok tekintetében (36)
 • Kussinszky Anikó, Stánicz Péter: Közjegyzői feladatok az életvégi döntések érvényesülése kapcsán (49)
 • Kultsár Kinga: A házasság felbontása közjegyző előtt Franciaországban (62)
 • Sajtószemle (70)
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (73)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjegyzők Közlönye 2021/2

 • Parti Tamás: Technológiák és rítusok, avagy a távol lévő ügyfelek részvételével lefolytatott közjegyzői eljárások kezdeti tapasztalatai Magyarországon (5)
 • Miczán Péter: A nemleges (negatív) tény bizonyításáról II. (14)
 • Molnár Tamás: A közjegyző előtti előzetes bizonyítás elméleti megközelítése, valamint az igazságügyi szakértő kirendelésének egyes kérdései (31)
 • Juhász Ivett: Személyes adatok kezelése a közjegyzői nemperes eljárásokban II. (42)
 • Grünvaldné Szántó Szilvia: A közjegyzőség Olaszországban és itthon (59)
 • De Negri Laura: Az Európai Öröklési Rendelet egyik legnagyobb kihívása: az örökhagyó utolsó szokásos tartózkodási helyének megállapítása (74)
 • Sajtószemle (86)
 • Summary (89)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjegyzők Közlönye 2020/3

 • Veress Emőd, Székely János: A végrendelet fogalma, alaki szabályozása és egyes joghatásai a román öröklési jog rendszerében (5)
 • Balogh Tamás: Legújabb problémák az európai öröklési rendelet alkalmazásával kapcsolatban (24)
 • Juhász Ivett: Kézbesítés és az e körben felmerülő anomáliák az európai fizetési meghagyásos eljárásban (43)
 • Ferenczy Áron: A közbenső ítélet mint precezúra (64)
 • Sápi Csaba: Gondolatok az örökösi minőségi hagyatékátadás nélküli igazolásáról (77)
 • Sarusi Kiss Béla: Lengyel menekült közjegyzők Magyarországon 1939-1944 (96)
 • Sajtószemle (101)
 • Summary | Zusammenfassung | Résumé (104)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.