Politikatudományi Szemle 2024/2

Nyilvánosság, részvétel, kommunikáció

 • Róbert Péter, Susánszky Pál: Kizáródás a munkából – kizáródás a politikából? A munkaerőpiaci jelenlét hatása a politikai részvételre, nemzetközi összehasonlításban (7)
 • Tóth Fruzsina Rozina, Kiss Valéria: Az apolitikusság mítosza és a demokratikus aktivitás (33)
 •  Burai Krisztina, Bene Márton, Solti Ábel Attila: Város a platformon. A jászberényi lokális közösségimédia-alapú nyilvánosság etnográfiai vizsgálata (54)
 • Lovász Dorottya: Márki-Zay Péter politikai stílusa. A politikai stílus kutatásának módszere (81)

Demokráciaelmélet

 • Illés Gábor, Körösényi András: A színháztól a kocsiversenyig. Jeffrey Green plebiszciter demokrácia-elméletének kritikája és egy alternatíva 8109)

Recenzió

 • Szabó Péter: Civil társadalom magyarországi kontextusban (Mikecz Dániel (2023): Civil Moments in an Illiberal Regime. Political Activism in Hungary) (137)

 • Összefoglalók (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és jogtudomány 2024/1

Tanulmány

 • Dombrovszky Borbála: Oktatásügy és esélyegyenlőség az ítélkezésben: szakmai és szakpolitikai elemek a bíróság előtt (3)
 • Pusztahelyi Réka: Az elévülési szabályok megváltoztathatósága: a magánautonómia határai (38)
 • Szabados Tamás: Járt utat el ne hagyj? – A lopott dolgok és a jogellenesen kivitt kulturális javak kollíziós szabályozása a nemzetközi magánjogi törvényben (62)
 • Verebélyi Viktória: A közgyűjteményben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadására irányuló eljárás egyes alkotmányossági kérdései (86)

Recenzió

 • Gellér Balázs: Németek (osztrákok), magyarok és magyarul beszélő egyének: találkozás a világ végén. Gondolatok Bárd Károly Számonkérés a holokausztért – Tettesek, áldozatok, bírák című könyvéről (110)
 • Tilinger Krisztina: Attila Sipos: International Aviation Law – Regulations in Three Dimensions (Cham: Springer 2024) (127)
 • Timár Balázs: Chronowski Nóra: Alkotmányosság három dimenzióban (Budapest: ELKH TK JTI 2022) (135)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2023/4

Tanulmány

 • Bartóki-Gönczy Balázs: Vihar előtti csend ötven év hibernáció után? – Előszó „Az ötvenéves űrkárfelelősségi egyezmény” című tanulmányblokkhoz (3)
 • Ganczer Mónika: Honosság szerepe a világűrjogi felelősségben és kárfelelősségben (31)
 • Takó Dalma: Az űrkárfelelősség kérdését szabályozó általános és különös nemzetközi szerződések (52)
 • Kiss Mátyás: Kiberműveletek a beavatkozás tilalma mint nemzetközi jogi alapelv tükrében (67)

Recenzió

 • Szente Zoltán: Apologetikus alkotmánytörténet újratöltve? Megjegyzések A magyar alkotmány: korszakok és kihívások című kötethez (89)
 • Prugberger Tamás: Szalma József: A kárfelelősség alapelvei (Budapest: KRE ÁJK – L’Harmattan 2023) (101)
 • Vadász Vanda: Várnay Ernő – Papp Mónika: Magyarázat az Európai Unió jogáról (Budapest: Wolters Kluwer 2023) (109)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2024/1

Biztonságiasítás és politikai kommunikáció

 • Takács Lili: Biztonságiasítás az olasz politikai kommunikációban: a Líbia-diskurzus vizsgálata 2011 és 2021 között (7)

Kampánykommunikáció választás előtt és választás után

 • Szabó Palócz Orsolya: Előválasztási kamplány a digitális térben. Esettanulmány a 2021-es ellenzéki előválasztásról (37)
 • Kiss Balázs: Büszkeség és hübrisz Orbán Viktor 2022-es kampánykommunikációjában (61)
 • Szabó Gabriella. Politikai purifikáció: morális leértékelés, bűntudat- és szégyenkeltés Márki-Zay Péter miniszterelnökjelölti kampánykommunikációjában (79)
 • Kiss Balázs, Szabó Gabriella: Választási kesergő. Az ellenzéki összefogás vereségkommunikációja 2022 áprilisában (102)

Recenzió

 • Nagy J. Endre: Pillanatfelvételen a jövő kontúrjai. A közelmúlt elemzésének új módszerei felé. (Daliás idők. A Németh László Szakkollégium és a civil társadalom felemelkedése. Ó, azok a 80′-as évek! Kortárs-iASK, 2022) (127)
 • Összefoglalók (137)

Politikatudományi Szemle 2023/4

Választások: Választáselmélet, választásszociológia

 • Nagy Levente: Túljutalmazott győztes (7)
 • Patkós Veronika, Stump Áron: Van-e politikai nyeresége a választási reformoknak? Egy összehasonlító európai vizsgálat eredményei 1960-2011 között (29)
 • Ilonszki Gabriella, Vajda Adrienn: A 2021-es magyarországi előválasztás és elmaradt képviseleti hatásai (57)

Politikaelmélet

 • Illés Gábor: Versengés és identitás: a plebiszciter képviselet két formájáról (85)
 • Bretter Zoltán: Machiavelli – Carl Schmitt és Raymond Aron között (110)

Recenzió

 • Rajnai Gergely: Régi-új dilemmák egy szinte elfeledett kérdéskörben (M. Balázs Ágne: Többször szavazni és egyenlőnek maradni? A plurális választójog és a nemzetiségi képviselet útvesztőjében) (133)
 • Összefoglalók (140)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2023/3

Tudománypolitika

 • Kristóf Luca: Nemzeti büszkeség vagy gazdasági hasznosság? A tudomány és a tudósok megítélése a (tudomány)politikai konfliktusok tükrében (7)

Hatalommegosztás és demokrácia

 • Antal Attila: A kivételes jogrend és a demokrácia (29)

Politikatörténet

 • Csizmadia Ervin: A kormányzati ciklusok mintázatának változásai 1990-2010. Külföldi példák és magyar váltógazdálkodási ciklus módosulása 2006-ban (55)

Pártok, pártrendszer Közép-Európában

 • Baranyai Nóra: A kelet-közép-európai etnoregionális pártok tipológiája (81)

A politikai kutatás módszertana

 • Stefkovics Ádám, Kollár Dávid, Pavalacs András: Horgonyt le! A bal-jobboldali skála érvényessége Magyarországon és egy korrekciós javaslat lehorgonyzó vinyetta-módszerrel (107)

Kitekintő

 • Papházi Viktor: el (nem) kötelezettek? A fiatalság politikai részvétele a nemzetközi politikatudományi irodalom szemszögéből (137)
 • Összefoglalók (149)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2023/2

 • Balázs Zoltán: John Rawls és a lovak (7)
 • Demeter M. Attila: Az örök békéről s annak mai esélyeiről (Immanuel Kant után szabadon) (27)

Politikai részvétel

 • Kontró Fanni, Susánszky Pál: Oktatással kapcsolatos tüntetések Magyarországon 2015 és 2021 között (49)
 • Éltető Andrea, Ricz Judit: Zöld iparpolitika a hibrid renszerekben – retorika versus gyakorlat (72)
  Dudlák Tamás: A civilizációs államok felemelkedése: civilizációs diskurzus a 2010 utáni Magyarországon (98)

Recenzió

 • Győri Boldizsár: Milyen az ideális politikuskarakter? Egy realista válaszkísérlet (Illés Gábor: A realista politikus – A cselekvés perspektívái a realista politikaelméletben) (123)
 • Összefoglalók (129)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2022/4

A Nemzetközi Büntetőbíróság 20 éve

 • Hoffmann Tamás: Túl a szélmalomharcon? A Nemzetközi Büntetőbíróság és az orosz-ukrán konfliktus – Előszó a „A Nemzetközi Büntetőbíróság 20 éve” című tematikus számhoz (3)

Tanulmány

 • Béres Nóra: Ukrajna esete a Nemzetközi Büntetőbírósággal – Remények és realitások (5)
 • Csapó Zsuzsanna: Alternatívákban gondolkodhatunk? – A Nemzetközi Büntetőbíróság lehetséges kiegészítői/kihívói – az orosz agresszió relációjában (25)
 • Hárs András: Szexuális bűncselekmények mint nemzetközi bűncselekmények az egyes nemzetközi büntetőtörvényszékek gyakorlatában – különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéleteire (47)
 • Kovács Péter: A Római Statútum és a nem részes államok (64)

Recenzió

 • Kis Kelemen Bence: Bartóki-Gönczy Balázs, Sulyok Gábor: Világűrjog (91)
 • Lux Ágnes: Erdős Csaba – Lápossy Attila – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Smuk Péter (szerk.): Kukorelli-kommentár (101)
 • Polonyi Domonkos:  Chronowski Nóra – Szentgáli-Tóth Boldizsár – Szilágyi Emese (szerk.): Demokrácia-dilemmák: Alkotmányjogi elemzések a demokráciaelv értelmezéséről az Európai Unióban és Magyarországon (105)
 • Tóth Katinka: Martha C. Nussbaum: Költői igazságszolgáltatás (ford.: Pápay György) (112)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2022/4

Választások, választók

 • Tardos Róbert: Az el nem ért és az elmért szavazók, a „bizonytalan” nem szavazók. 2022 esete a kétezres évek felől (7)
 • Nagy Levente: A választási reform dinamikája (38)

Politikusok, politikai perszonalizáció

 • Pokornyi Zsanett, Barczikay Tamás, Bucholcz Panna: Miniszterelnöki beszédek a koronavírus első két évében: egy közpolitikai elemzés (59)
 • Kiss László, Ring Orsolya: A Kádár-korszak „arcai”. Magyar politikusok médiareprezentációja 1957 és 1989/90 között (78)

Kísérleti módszer a politikatudományban

 • Körösényi András, Patkós Veronika, Plesz Bendegúz, Susánszky Pál: Heresztetikai és retorikai stratégiák egy nyílt „framing” szituációban: elmélet és egy kísérleti kutatás eredményei (105)

Recenzió

 • Bódi Mátyás: Piketty és a két jobboldal dilemmája (Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano, Thomas Piketty: Political Cleavages and Social Inequalities: A Study of Fifty Democracies, 1948–2020) (139)
 • Könyvfigyelő (147)
 • Összefoglalók (151)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2022/3

Politikai tanulás

 • Holle Alexandra, Ványi Éva: Helyzetkép a hazai iskolai állampolgári nevelésről. Kontextus, kudarcok, kutatási irányok és kihívások (7)

Kommunikáció – média

 • Burai Krisztina: Érzelmek és viralitás a közösségi médiában. A pártok legnépszerűbb Facebook-bejegyzéseinek érzelmi töltete a 2018-as választási kampányban (37)
 • Nábelek Fruzsina: A negatív kampány magyarázatai. A kampánystratégia hálózati szemléletű megközelítése (59)
 • Farkas Xénia, Bene Márton: Orbán Viktor vizuális és verbális populista stílusa a Facebookon (82)

Kitekintő

 • Kiss Róbert, Zemplényi Lili Naómi: Az Amerikai Politikai Fejlődés (APD) iskolája és a magyar politika mint történeti jelenség (111)

Recenzió

 • Pál Gábor: Kormányzás és közpolitika a döntés prizmáján keresztül (Boda Zsolt: Ki dönt? Kormányzási stílusok és közpolitikai változás Magyarországon 2002–2014. Budapest, Gondolat Kiadó–TK, 2020) (135)
 • Könyvfigyelő (145)
 • Összefoglalók (149)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.