Rubicon 2022/7-8

Háborúk – Nagy Sándortól a II. világháborúig

 • Kertész István: Nagy Sándor háborúi (4)
 • Grüll Tibor: Róma békéje – Róma háborúja. A Római Birodalom háborúinak természetrajza (18)
 • Salát Gergely: A háború kínai útja (34)
 • Hahner Péter: A harmincéves háború (46)
 • Lévai Csaba: A hétéves háború. A történelem első „világháborúja” (60)
 • Hahner Péter: Bonaparte Napóleon. Franciaország Európa ellen a forradalomtól a császárság bukásáig (68)
 • Ravasz István: A világháború (84)
 • Takács Attila: A posztmodern háborúk (96)
 • Búr Gábor: Háborúk Afrikában (110)
 • Csicsmann László: India és Pakisztán négy háborúja (116)
 • Magyarics Tamás: Illúziók fogságában. Az amerikai hadviselés Vietnámban (122)
 • Kemenszky Ágnes: A délszláv háborúk (138)
 • Paragi Beáta: Az arab-izraeli háborúk (150)

Rubicon 2022/6

Aranybulla 1222

 • Rácz György: Az Aranybulla példánytörténete. Benne: Szovák Kornél: Az 1222. évi Aranybulla magyar fordítása (4)
 • Bárány Attila: A Magna Carta (18)
 • Bácsatyai Dániel: Az Aranybulla európai összefüggésben. A Magna Cartától a szentföldi jogkönyvekig (20)
 • Almási Tibor: Társadalmi változások az Aranybulla korában (24)
 • Szőcs Tibor: Az Aranybulla, és a székesfehérvári törvénynapok (36)
 • Dreska Gábor: Az Aranybulla megújításának politikai háttere. Miért kellett megerősíteni?
 • Hegedüs András: A beregi egyezmény (54)
 • Tringli István: Aranybulla és Hármaskönyv. Hogyan lett az Aranybulla a nemesi kiváltságok egyik legfontosabb forrása? (56)
 • Kurecskó Mihály: A magyar királyok aranypecsétjei (66)
 • Weisz Boglárka: Az Aranybulla gazdasági intézkedései. Kamaraispánok, pénzváltók, sótisztek, vámszedők (80)

Rubicon különszám

Arisztokrácia. A kastély világa

Képes történelem

 • Baji Etelka, Csorba László: Az arisztokrácia világa (4)
 • Gödölle Mátyás: Koronázás és lakoma. Az utolsó magyar koronázási szertartás képei (42)
 • Katona Anikó: Art deco. Dekadens évtizedek. Plakátművészet és tárgykultúra Magyarországon (54)
 • Marinovich Endre: Antall József. A rendszerváltoztatás miniszterelnöke: 1990-1993 (74)
 • Szabó Lajos: Vermes Lajos. A magyar sport hőskora egy sportagitátor fényképhagyatékán keresztül (90)

Rubicon 2022/3-4

Nagyító alatt: Ukrajna

 • Varga Beatrix: A Kijevi Rusztól a szuverén Ukrajnáig (4)

A hónap témája: Dualizmus

 • Fónagy Zoltán: Modernizációs sikertörténet. Társadalom és gazdaság a dualizmus korában (16)
 • Csorba László: Kossuth kiegyezéskritikája. „Jogelalkuvás” és viczkándozó Tisza-magyarok (26)
 • Fodor Pál, Fónagy Zoltán: Ferenc József magyar nézőpontból (38)
 • Pollmann Ferenc: Az Osztrák-Magyar haderő. A birodalom egységének talpköve, vagy inkább Achilles-sarka? (44)
 • Estók János: Az országgyűlési ellenzék. 1867-1914 (54)
 • Kaposi Zoltán: A modernizáció útján. A magyar gazdaság fejlődése a kiegyezéstől az első világháborúig (70)
 • Zsigmond Gábor: Magánérdek és közérdek. Közlekedésfejlesztés a dualizmus idején (80)
 • Szabó Lajos: A sportélet intézményesülése Magyarországon (98)
 • Bellák Gábor: Művészet a dualista korszakban (108)
 • Császtvay Tünde: Ki töltse be az űrt? Generációváltás a magyar irodalomban (134)
 • Gerő András: A dualizmus és a magyarok (146)
 • Cieger András: Egy politikai kompromisszum mérlege (156)
 • Ujváry Gábor: Bécs és Budapest. A két székesfőváros párhuzamos fejlődése a Monarchiában (168)

Rubicon 2022/2

A divat világa

Visszatekintő

 • Buzinkay Géza: A Várban lakni világnézet? (4)
 • Fülöp Mihály: Erdély sorsa. A szövetséges hatalmak vitái a magyar-román határról (1940-1945)

Nagyító alatt: Válság és kiútkeresés

 • Pogány Ágnes: Válságkezelési stratégiák. Kiútkeresés a nagy gazdasági világválságból (26)
 • Tomka Béla: Aranykor a gazdaságban. Újjáépítés a második világháború után Nyugat-Európában (38)
 • Toperczer Judit: Romok asszonyai. A keletnémet Trümmerfrau-mítosz (48)

A hónap témája: a divat

 • Hahner Péter: Mit viseljen egy királyné? Marie-Antoinette és a divat (54)
 • Mészáros Zsolt: Tekintély és divat. A gentleman és a dandy (58)
 • Lukács Anikó: Nemzeti divat az 1860-as években (68)
 • Czingel Szilvia: Bikinis lányok. A fürdőruha átalakulása napjainkig (80)
 • Mészáros Zsolt: Leányálom. A nadrágszoknyától a szmokingig. Legényélet a 20. század elején (90)

Rubicon 2022/1

Büntetés és jóvátétel, Párizsi békeszerződés 1947

 • Fülöp Mihály: Pax sovietica (4)
 • Cseh Gergő Bendegúz: Béke előkészítés vagy térfoglalás? A fegyverszüneti mechanizmus a legyőzött országokban (12)
 • Zseliczky Béla: A csehszlovák „szláv nemzetállam” rekonstruálása. Benes moszkvai tárgyalásai (24)
 • Szarka László: Hídszerep helyett csapdahelyzet. Csehszlovákia és a magyar békeszerződés (36)
 • Hollósi Gábor: A pozsonyi hídfő (44)
 • Popély Árpád: A jogfosztottság évei. A csehszlovák nemzetállami törekvések és a magyar kisebbség, 1945-1948 (52)
 • Baráth Magdolna: Homályba vesző részletek. A Szovjetúnió és a magyar béke (64)
 • Vukman Péter: Tito kezében a marsallbot. Jugoszlávia és a magyar béke (71)
 • Gyarmati György: A Duna menti „különbéke”. Kertész István munkássága (76)
 • Zsigmond Gábor: Turán. Újra Magyarországon Horthy egykori étkezőkocsija (80)
 • Honvári János: A II. világháború utáni magyar jóvátétel (82)
 • Zsigmond Gábor: Hajók jóvátételre (98)

Rubicon 2021/10-11

Magyar tájak – magyar múlt

Trianonon túl

 • Nánay Mihály: Verecke híres útján (4)
 • Miskolczy Ambrus: Gyulafehérvár. A kövek beszélnek a múltról (12)
 • Nánay Mihály: Vaskapu. Elárasztott múlt (24)
 • Tarján M. Tamás: Brassó. Erdély Coronája (34)
 • Újváry Gábor: Székelyudvarhely. A székely anyaváros (42)
 • Fodor János: Marosvásárhely. A székelység fővárosa (54)
 • Margittai Gábor: Marosvécs. Végvár a Kárpátokban (68)
 • Szilvay Gergely: Legendás falvak. Bonchida, Válaszút, Szék (76)
 • Balogh Balázs, Fülemile Ágnes: Kalotaszeg. A magyar népművészet felfedezése (88)
 • Fleisz János: Nagyvárad. Város, kinek nem látni mását (108)
 • N. Németh István: Kassa. Egy történeti kegyhely (124)
 • Szarka László: : Lőcse. Szepességi szász székváros (142)
 • Sokcsevits Dénes: Csáktornya. Egy vár, amelynek neve elválaszthatatlan a Zrínyiektől (150)
 • Dévavári Zoltán: Szabadka (156)
 • Sokcsevits Dénes: Raguza. Dalmát város, amely a legtovább tartott ki a magyar királyok hűségén (166)
 • Eszik Veronika: Fiume. Modernitás és magyar karakter (174)

Elektronikusan elérhető itt.

Rubicon 2020/4

Kérészállamok

 • Ablonczy Balázs: Kérészállam, interregnum, wilsonizmus. Az átmeneti államok kategóriái (4)
 • Tóth Imre: Lajtabánság. Felkelőállam a nyugati végeken (8)
 • Ordasi Ágnes: Fiume. Az impériumváltások évei (18)
 • Hornyák Árpád: A Baranya-bajai Szerb-Magyar Köztársaság. 1921. augusztus 14-21. (26)
 • Fedinec Csilla, Szakál Imre: A Hucul Köztársaság (34)
 • Végső István: A Kun Köztársaság. A redempciós mozgalom vadhajtása (37)
 • Vörös Boldizsár: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Egy átmenetinek tervezett államalakulat (38)
 • Zahorán Csaba: Egy meg nem született ország. Székelyföld önrendelkezése 1918-tól napjainkig (44)
 • Margittai Gábor: Elcsatolt arisztokrácia. Nagy-romániai reformok, avagy a háború folytatása más eszközökkel (54)
 • B. Szabó János, Sudár Balázs, Varga Szabolcs: Földvártól Cseléig. Régi kérdések, új válaszok a mohácsi csatával kapcsolatos történeti kutatásokban. Benne: Papp Júlia: A mohácsi csata ikonográfiája (60)
 • Kovaliczky Gergely: Lovagkirályok alkonya. II. Lajos a mohácsi csatában (70)
 • Bárány Attila: Az utolsó keresztes lovag. II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban (76)

Online plusz (82)

 • Sas Péter: Kós Károly és a Kalotaszegi Köztársaság
 • Marchut Réka: Kérdések a Bánáti Köztársaság körül
 • Sztancs Gábor: Az önrendelkezés mint alternatív út az összeomlás után. Szepes vármegye kísérlete az impériumváltás ellen
 • Janek István: A Keleti Szlovák Népköztársaság születése és bukása 1918-ban
 • Révész Tamás: Baltikum. Államok, katonák, katonaállamok

Rubicon 2021/2. Különszám

’60-as évek

 • Baráth Magdolna: Magyarország és a Szovjetúnió (4)
 • Gyarmati György: Hallgat a felszín, fecseg a mély. Szemelvények a politikai rendőrség, illetve a nekik dolgozó ügynökök jelentéseiből, 1960-1967 (12)
 • Molnár Adrienne, Litván György: Szabadulás után. Az ’56-os elítéltek visszailleszkedése (18)
 • Baráth Magdolna: A Rákosi-korszak csúcsvezetői az 1960-as években (25)
 • Sipos Levente: Szakítás. Marosán György és Kádár János (31)
 • Standeisky Éva: Illyés Gyula hármas tükörben (38)
 • Botka Ferenc: Metszetek. Déry Tibor a ’60-as években (46)
 • Nánay István: A Galileitől a Sirályig. Szubjektív színháztörténelem (51)
 • Szőnyei Tamás: Rohan az idő. A magyar beat hőskora (63)
 • Gyarmati György: Kamasznyár ’68. Magántörténelem és ügynökjelentések (74)

Rubicon 2021/9

Szálasi és a nyilasok

Nagyító alatt

 • Máthé Áron: Eretnek marxisták, antiszemita akarnokok. Nyilaskeresztesek (4)
 • Paksy Zoltán: Szálasi. Egy politikai pálya anatómiája (22)
 • Kovács Tamás: Nyilasok és a rendőrség (34)

Dosszié – Román megszállás

 • Perczel Olivér: Román megszállás. Az Alföld és a Duna-Tisza köze, 1919-1920 (46)
 • Erdész Ádám: 11 hónap. Román megszállás Békés megyében (58)
 • Perger Gyula: Győr román megszállása (66)
 • Majdán János: Román rekvirálás. A magyar vasúti hálózat kifosztása, 1919-1921
 • Ez is a románok zsákmánya lett. A magyar király udvari vonata (Közreadja: Rácz Árpád) (78)
 • Máthé Áron: Hetvenkedő katona vagy dörzsölt ügynök? Rátz Kálmán. Egy bizarr életút tanulságai (82)