Korall 2023/94

Felekezeti életutak, vallási magatartásformák

 • Szász Lajos: Református egyházi elit a 19. században. A Tiszántúli Református Egyházkerület esperesei (5)
 • Koloh Gábor: Református lelkészi mobilitás a Dunamelléki Egyházkerületben a két világháború között (27)
 • Dezső Kinga Julianna: „Évêque malgré lui.” Révész Imre püspöki működése a Horthy-korszakban (44)
 • Balogné Tóth Katalin: „Vissza a zsidósághoz!” A Páva utcai zsinagóga mint a Pesti Izraelita Hitközség „vallási konzervativizmusának” szimbóluma és terepe a két háború között (69)
 • Sulák Péter Sándor: „A mi feladatunk a Tsz-ek keresztvíz alá tartása.” A Szolnok megyei papi békebizottság együttműködési stratégiái a kényszerkollektivizálás korai időszakában (1950-1956) (92)
 • Völgyesi Orsolya: A Bokor papjai. Egy katolikus megújulási mozgalom egyházi hálózatai az 1970-es, 1980-as években (114)

Könyvek

 • Bárány Zsófia: Halmos Károly: Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete (139)
 • Héjjas Flóra: K. Horváth Zsolt: A bundátlan Vénusz. A női testszőrzet biopolitikája és az eszményi test politikai antropológiája (146)
 • Gaál Tekla: Géra Eleonóra (szerk.): Budai úrinők romlakásban. Levelek a Fény utcából 1944-1947. (150)
 • Szerzőink (155)
 • Contents (156)
 • Abstracts (158)

Korall 2023/93

Politikai propaganda és társadalom

 • Pap Milán: A párttag élete. Személyes életvitel mint propagandaforrás a Pártélet 1956-os számaiban (5)
 • Tóth Judit: „A falun teljes erővel dúl az osztályharc, s még nem dőlt el, hogy ki-kit győz le.” Az 1949-es választások hatása az agrárpropagandára (27)
 • Somogyi László: Civil internáltak megjelenítése az I. világháborús magyarországi sajtópropagandában (49)
 • Domokos Mariann: Propagandaponyvák a dualizmus kori Magyarországon. A Históriák, Nóták a művelődés és a propaganda szolgálatában (73)
 • Hőnich Henrik, Nagy Ágoston: Társadalomszemlélet és politika a napóleoni háborúk magyarországi katolikus zászlószentelő prédikációiban (94)
 • Kiss László: A humor mint a közpolitika tükre. A Ludas Matyi propagandatevékenysége 1945-1990 között (121)

Könyvek

 • Ordasi Ágnes: Rigó Máté: Háború, profit, Trianon. Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? (145)
 • Zubek Károly: Wettstein Domonkos: Balatoni építészet. Stratégiakeresés a huszadik században (151)
 • Suhajné Szoka Margit: Huhák Heléna: Agitátorok. Kommunista mozgósítás a pártállam kiépítésének mindennapjaiban (1948-1953) (155)
 • Gyönki Viktória: Simon Katalin: A kocsmáktól a fogadókig. A vendéglátás keretei és története Óbudán 1848 előtt (158)
 • Szerzőink (162)
 • Contents (164)
 • Abstracts (166)

Korall 2023/92

Cigány közösségek térben és időben

 • Lajtai Mátyás: A cigányok száma és társadalmi jellemzői a 18. század végi cigányösszeírások alapján (5)
 • Nagy Pál: Erdély cigány népessége a 18. század második felében (20)
 • Szokolszky Ágnes: Cigánymuzsikus-lét Magyarországon, egy prímásdinasztia családtörténetének tükrében (52)
 • Kovai Cecília, Puskás Fanni: Munkaerő-tartaléksereg, felesleges népesség, prekariátus? „Ötletek” a magyarországi cigányság osztályhelyzetének értelmezéséhez (80)
 • Kiss Zsuzsanna: „Helyes arányok” a 19. századi hazai népiskolai mezőgazdasági oktatásban (108)
 • Olosz Levente: Galíciaiak, borkereskedők és razziák Északkelet-Magyarországon 1918 nyarán (125)

Források és olvasatok

 • Orsós János Róbert: Czigányvár! Értelmezés Nagyidai Sztojka Ferenc cigány színművéhez (146)

Könyvek

 • Molnár Álmos: Balogh Róbert, Bodovics Éva, Demeter Gábor, Erdélyi Mátyás, Eszik Veronika, Vadas András (szerk.): Tájátalakítás, járványok, vizek, birodalmak – zöldtörténelem. Tanulmányok a környezettörténelem irodalmából. (163)
 • Juhász Zoltán András: Ismeretlen ismerős. Szilágyi Zsolt: Ismeretlen Alföld. A táj területi egyenlőtlenségei a 20. század elején (170)
 • Zahorán Csaba: Egy régió metamorfózisának krónikája: a táj és az identitás összefonódása a cseh határvidéken. Eagle Glassheim: Ocista ceskoslovenského pohranici. Migrace, zivotni, prostredí a zdraví v byvalych Sudetech. [A csehszlovák határvidék megtisztítása. Migráció, természeti környezet és egészség az egykori Szudéta-vidéken.] (177)
 • Laki Mihály: Erdész Ádám, Göndöcs Péter: Ha HISZI – megtalálja … Gyula térképétől a magyar és román GPS-navigációs adatbázisig. Vállalkozástörténet a rendszerváltás után (186)
 • Szerzőink (191)
 • Contents (193)
 • Abstracts (195)

Korall 2023/91

Adózás és adózók

 • Rácz Lajos: Hová valósi vagy? Interjútöredék Beluszky Pállal (5)
 • Fedeles Tamás: A pénz útja. A magyar-szentszéki pénzügyi kapcsolatok geográfiája és dinamikája a késő középkorban (11)
 • Nagy Ágoston: A jobbágytelken ülő nemesség és a rendi társadalom képe az 1825-27-es diétán (35)
 • Mátyás-Rausch Petra: Vámjövedelmek a hatalmi mechanizmusok szolgálatában. A harmincadvám jelentősége Erdélyben a 17. század első felében (62)
 • Nagy János: A városok és az adókérdés az 1764-65. évi országgyűlésen Pest város követjelentéseinek tükrében (87)
 • Nagy Botond: Közteher a falu javára. Községi pótadózás a dualizmus kori Háromszéken (104)
 • Pál Judit: Az önkormányzat ára: a vármegyék közigazgatási költségeinek fedezése az 1870. évi 42. törvény nyomán (126)
 • Kollár Zsuzsanna: Adományozás a Váci Siketiskola alapításában (158)

Könyvek

 • Kunt Gergely: Nem „málenkij robot” – új megközelítésben a német származású lakosság deportálástörténete. Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér”. A német származású civilek Szovjetúnióba deportálása Magyarországról 1944//1945. (184)
 • Papp Adrienn: Sudár Balázs, Varga Szabolcs, Varga J. János: Pécs története III. A hódoltság korában (1543-1686). (189)
 • Bödő Krisztián: Kurucz György: „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell…” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején. (194)
 • Szerzőink (199)
 • Contents (201)
 • Abstracts (203)

Korall 2022/90

Professzionalizáció és életút

 • Ugrai János: Reformkori akadémikusok foglalkozása, különös tekintettel a papokra és a tanárokra (5)
 • Tátrai Viktor: Professzionalizáció és karriermobilitás (26)
 • Papp Viktor: Ügyvédi praxis a horizonton (55)
 • Buzinkay Géza: „Fönkelt önérzettel határozám el magamat a nevelői pályára.” Ney Ferenc (1814-1889) pedagógusi életútja (75)
 • Detre Katalin: Egy jóházból való úrilány lehetőségei – emlékei tükrében (93)
 • Tóth Kelemen: Valami figyel. Vázlat a 19. századi Magyarország becsületfogalmáról (119)

Könyvek

 • Berecz Ágoston: Globális nemzettörténetek. Laczó Ferenc, Varga Bálint (szerk.): Magyarország globális története. Fahrmeir, Andreas (Hg.): Deutschland. Globalgeschichte einer Nation. Carlos Fiolhais, José Eudardo Franco, José Pedro Paiva (dir.): História Global de Portugal. Xosé M. Nunez Seixas (coord.): Historia mundial di Espana. Andrea Giardina: Storia mondiale dell’Italia. Patrick Boucheron (dir.): Histoire mondiale de la France (143)
 • Törő László Dávid: Jankó Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése. Tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között (150)
 • Rácz Lajos: Környezetrégészet a Kárpát-medencében. Benkő Elek, Zatykó Csilla (szerk.): A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban (154)
 • Rénes Balázs: Vadas András: Egy határfolyó környezettörténete. Háború és vízgazdálkodás a kora újkori Rába-völgyben (159)
 • Szerzőink (164)
 • Contents (166)
 • Abstracts (168)

Korall 2022/89

Kereskedelem és kereskedők

 • Mikos Éva: Idegenek az ételünkben: kereskedelmi mondák a 20-21. század magyar sajtójában (5)
 • Halmos Károly, Tamás Máté: Forgalmazás, kereskedelem, bizalmatlanság. A hadseregellátásról (23)
 • Tinku-Szathmáry Balázs: Amikor a Duna nemzetközi áruforgalmi folyosóvá vált. Szállítmányozási körkép a Vaskapu-szabályozás után az első Dunagőzhajózási Társaság példáján keresztül (45)
 • Eőry Gabriella: „Borpaloták – arany milliók” Kísérle a magyar borkivitel élénkítésére az 1920-as évek végén (77)
 • Andor Anna Klára: A pénznem minden. Dollárboltok a szocializmusban: a társadalmi egyenlőtlenség lenyomatai a hiánygazdaságban (95)
 • Balogh Ádám Tibor, Török Róbert: Gál János fiumei gyarmatáru-kereskedő portréja és fiumei vállalkozásának rövid története (121)
 • Csendes Tünde: A gabonakereskedelem és a zsidó gabonakereskedők Győrben (141)
 • Rigó Máté: A vesztes háború győztesei. Hogyan profitáltak egyes magyar gyárosok az I. világháborúból? (161)

Könyvek

 • Soós Károly Attila: Jelena Oszokina: Alkimija szovjetszkoj indusztrializacii. Vremja Torgszkina. (A szovjet iparosítás alkímiája. A Torgszin időszaka.) (189)
 • Tamás Ágnes: Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években (195)
 • Szerzőink (199)
 • Contents (201)
 • Abstracts (203)

Korall 2022/88

Építészet – képzőművészet – társadalom

 • Pilkhoffer Mónika: A Magyar Mérnök- és Építész Egylet tagsága a dualizmus korában (5)
 • Bárdi Sára: Harc a hátországért: a 40-es évek két propagandakiállítása (33)
 • Lantos Edit: A magyar építészek és az „imperialista nyugat dekadens építészetének romboló hatása” 1945 és 1958 között (58)
 • Wettstein Domonkos: Építészek és nyaralók. A szakmagyakorlás átalakuló formái a Balaton-parton a hatvanas és a nyolcvanas évek között (79)
 • Szijártó Zsolt: Budapest és Nyugat-Berlin: lakások, nyilvános terek, szubkulturális közösségek. Soskuti Tibor 1980-as és 1990-es évekbeli fényképeiről (100)
 • Keller Márkus: Állami elvárások. A hivatalos állami statisztika és a társadalom megismerése a szocialista időszakban (123)

Fórum

 • Z. Karvalics László: A történelem párhuzamos tudományai: a kölcsönös érzékenyítés és újratalálkozás esélyeiről. Zoltán Boldizsár Simon: History in Times uf Unprecedented Change: A Theory for the 21st Century (139)

Könyvek

 • Kőrösi Boglárka: Judin, Hilton: Architecture, State Modernism and Cultural Nationalism in the Apartheid Capital (152)
 • Szabó Róbert Károly: Megélt sztereotípia? Józsefváros (roma) identitása 1990 után György Eszter: Köztes terek. A rendszerváltás utáni nyócker identitása (157)
 • Erdélyi Virág: Gyimesi Emese: Szendrey Júlia irodalmi pályafutása. Társadalomtörténeti kontexusok (164)
 • Harlov-Csortán Melinda: Tamáska Máté, Szolnoki Ferenc (szerk.): Kockaház. A 20. század vidéki háztípusa (169)
 • Szerzőink (174)
 • Contents (176)
 • Abstracts (178)

Korall 2022/87

Zsidó felemelkedés vagy térnyerés?

 • Prepuk Anikó: Zsidó polgárosodás és „zsidókérdés” a 19. századi Magyarországon (5)
 • Nagy Ágoston, Tamás Máté: „Brüder Heinrich und Bernhard Lackenbacher von Salamon”. Vallásváltás, nemességszerzés és egy társadalmi csoport víziója a 19. századi Magyar Királyságban (42)
 • Mislovics Erzsébet: Társadalmi mobilitás és a zsidó felekezethez való kötődés. Munk Adolf és családja (71)
 • Glässer Norbert, Zima András: Az „izraelita paritástól” a felekezeti kapcsolatokig a 19. század végi Óbecsén. A lokalitás szerepe egy modernizálódó járási elitben (95)
 • Bagdi Róbert, Hlbocsányi Norbert: A Kohner család gazdasági érdekeltségei (119)
 • Michael L. Miller: „Testestül-lelkestül magyarrá lett.” Jellinek Mór (1824-1883) és a magyar gazdaság modernizációja (145)
 • Turbucz Péter: Identitás, önreprezentáció, tudomány. Alexander Bernát és Marczali Henrik pályaíve a Budapesti Hírlap tükrében (167)

Könyvek

 • Tátrai Viktor: Az asszimiláció kudarca – az antiszemitizmus sikere? Janet Kerekes: Álarcosbál a Fehér Keresztben. A zsidó asszimiláció (198)
 • Ordasi Ágnes: Családtörténet – történeti emlékezet. R. Balás Emőke: A jobb kéznek mindig szabadnak kell lenni kézfogásra. Sümegi Vilmos 7 élete (208)
 • László Andor: Mályusz Elemér: Visszaemlékezések (214)
 • Szakál Gyula: Honvári János (szerk.): Iparváros. Győr iparának története a kezdetektől napjainkig (221)
 • Németh Patrik: Harald Jähner: Aftermath. Life in the Fallout of theThird Reich, 1945-1955 (227)

 • Szerzőink (232)
 • Contents (234)
 • Abstracts (236)

Korall 2021/86

Mobilitás a rendi társadalomban

 • Keszei András: Érdem és előrejutás: mobilitás a társadalomban és a történelemben (5)
 • H. Németh István: A rendi társadalom átjárhatósága: polgárok és nemesek a városok élén (27)
 • Forgó András: A társadalmi mobilitás lehetőségei a katolikus hierarchiában. Megyéspüspöki kinevezések, 1686-1799 (56)
 • Szemethy Tamás: Gyulai Gyulay Ferenc felemelkedése. Mikrotörténelmi elemzés a 18. századi új elit társadalmi mobilitásáról (79)
 • Nagy Ágoston: Inszurrekció és társadalmi mobilitás a napóleoni háborúk időszakának Magyarországán (107)
 • Sebők Richárd: Az 1790-1848 közötti országgyűléseken megjelent köznemes főispánok prozopográfiai elemzése (137)Ö
 • Koloh Gábor: Református lelkészek és tanítók társadalmi mobilitásának diverzitása a Felsőbaranyai Egyházmegyében a 19. század első felében (166)
 • Tóth Árpád: Az alkalmazkodás irányai a késő rendi társadalomban: a német evangélikus polgárság mobilitási készsége és gyakorlatai (185)
 • Sasfi Csaba: A reformkori győri gimnázium szerepe a város lakosainak társadalmi mobilitásában (210)
 • Eőry Gabriella: Életutak a 19. századi Szegeden. Intergenerációs mobilitásvizsgálat egy történeti adatbázis segítségével (240)

Körkép

 • Nagy Ignác: Birodalmak romjai és az ébredező gyarmatok. A Sic Itur ad Astra 71. számáról (256)
 • Demeter Gábor, Kövér György, Somorjai Szabolcs: Területi egyenlőtlenség – Intézményi változás. A Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2022. évi felhívása (264)

Könyvek

 • Papp Viktor: Szellemi műhely a piedesztálon: így (is) ünnepel az Atelier. Lászlófi Viola, Mravik Patrik Tamás, Oláh Gábor, Sidó Anna (szerk.) Atelier 30. Műhelytanulmányok (278)
 • Kármán Gábor: Hanák Béla, Szabó András Péter (szerk.): Keresztvíztől sírkeresztig. Családi eseményekre szóló meghívólevelek Kassa város levéltárában (1526-1700) (286)
 • Zentai Mária: Huszonnégy év egy játékos életéből. Szalisznyó Lilla (s. a. r.): „Irjátok a mi tollatokra jön.” Egressy Gábor családi levelezése (1841-1865) (290)
 • Keszei András: Gregory Clark: The Son Also Rises. Surnames and the History of Social Mobility (297)
 • Kis Cynthia: Király Péter, Kiss Erika, Monok István, Viskolcz Noémi, Zvara Edina (szerk.): Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése (300)
 • Hegedüs Krisztián: Szemethy Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok. Új arisztokraták a 18. századi Magyarországon (304)
 • Pál Viktor: Fruzsina Müller: Jeansszocializmus: Konsum und Mode im staatsozialistischen Ungarn (309)
 • Szerzőink (312)
 • Contents (314)
 • Abstracts (316)

Korall 2021/85

Globalizációtörténeti megközelítések

 • Bencsik Péter: Territorializálódás és globalizáció. Histográfiai áttekintés (5)
 • Koloh Gábor: A demográfiai átmenet problematikája. Egy globális folyamat értelmezésének lehetőségei (26)
 • Baráth Katalin: A magyar futball útilevél-irodalma és a globális identitás problémája (1911-1939) (47)
 • Nagy Péter: Taylor követői Magyarországon. A tudományos munkaszervezés kezdetei (72)
 • Kalmár Melinda: Globális versengések metszetei. Szovjet blokk és a hidegháborús kihívások (93)
 • Bódy Zsombor: Technokrata transznacionálé az 1960-as években és a keleti blokk önállósága a globalizáció szempontjából (113)
 • Kékesi Zoltán, Zombory Máté: Antifasiszta emlékezet újragondolva. Magyar történeti kiállítások Oswiecimben és Párizsban 1965-ben (138)

Könyvek

 • Gyáni Gábor: Ute Daniel: Kultúrtörténeti kompendium. Elmélet, gyakorlat, kulcsszavak (169)
 • Horváth Gyula: Walter A. Friedman: American Business History. A Very Short Introduction (176)
 • Izsák Gergely: A hálóban ragadt történész. Niall Ferguson: A tér és a torony. Hálózatok, hierarchiák és harc a globális hatalomért (183)
 • Törő László Dávid: Viskolcz Noémi: A herceg történésze. Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922-1930 (189)
 • Tóth Imre: Vonyó József: Gömbös és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt (194)
 • Szerzőink (200)
 • Contents (202)
 • Abstracts (204)