Történelmi Szemle 2023/4

Tanulmányok

 • Rózsa Márton: Augsburgi Brúnó és Szent István. Esettanulmány a személyi helyváltoztatás hatalmi aspektusainak vizsgálatához (615)
 • Nagy Levente, Szilágyi Emőke Rita: Hollókőtől Esztergomig. Új adatok az Oláh, a Hunyadi és a Drakula család genealógiájához (639)
 • Buza János: Pénzügyi válság előszele. Az 1613. évi 28. törvénycikk nyomában (669)
 • Romsics Gergely: Érdek, befolyás, birodalom. A balkáni expanzió a magyar külpolitikai tervezésben, 1917-1918 (679)
 • Hantos-Varga Márta: A politikai cselekvés viszonyítási pontjai a keresztény államelmélet és a szentszéki megnyilatkozások alapján (705)
 • László Andor: Szekfű Gyula historiográfiai nézeteinek hatása saját korában (737)
 • Novák Attila: Kibucok és szövetkezetek, avagy szövetkezeti gondolatok az 1960-as évek Magyarországán – izraeli visszhanggal (753)

Vita

 • Gyányi Gábor: Egyfajta vitastílusról (765)
 • Tomka Béla: A jelenkortörténet kutatásáról és a források vétójogáról (775)
 • Valuch Tibor: A jelenkortörténetről és az államszocializmus társadalmáról tárgyilagosan. Megjegyzések Horváth Gergely Krisztián írása kapcsán (781)
 • Varga Zsuzsanna: Vitacikk vagy vádirat? (791)
 • Horváth Gergely Krisztián: Egy elmaradt vita margójára (799)

Történelmi Szemle 2023/3

 • Horváth Richárd: Mátyás király könyvei. (A késő középkori forráspusztulás mértékéről) (335)
 • Fóti Miklós: Ali szegedi szandzsákbég személyének azonosítása, életpályája és birtoklástörténete (1567-1595) (353)
 • Kármán Gábor: Határvédelem, finanszírozás, protestantizmus. A belső-ausztriai és a magyar rendek vitája, 1606-1610 (367)
 • Pálffy Géza: Felszabadítás vagy megszállás? Katonai, pénzügyi és polgári igazgatás a visszafoglalt Magyarországon a nagy török háború idején (1683-1699) (393)
 • Orgona Angelika: A láthatatlan asszony. Salgai Kata házasságai (417)
 • Nagy Kornél: „Egy füstbe ment terv”. Michál Minas Theodorowicz ormény utnitus püspöki jelöltsége Erdélyben (1731-1742) (441)
 • Tóth Ferenc: „… számtalanszor bizonyította bátorságát, képességeit és tapasztalatait…” Egy magyar gróf franciaországi marsallá való kinevezésének körülményei (463)
 • Demeter Gábor: Az agrártársadalom differenciáltsága 18. századi településsoros összeírások kvantitatív elemzése alapján (1720-1796) (485)
 • Eszik Veronika: Válaszok a modernizáló állam behatolására a vidéki térbe. Az 1883-as horvátországi parasztmozgalmakról másképp (521)
 • Huhák Heléna: Lágernaplók. Magyar zsidó deportáltak mindennapjai a koncentrációs és kényszermunkatáborokban (1944-1945) (545)
 • Fejérdy András: Intanzigens antikommunizmus és/ vagy pragmatikus diplomácia? XII. Piusz keletei politikája világháború és hidegháború között (567)
 • Bartha Ákos: Egy nyughatatlan homo politicus. Szüts Iván (1900-1973) életútja (591)

Történelmi Szemle 2023/2

 • Tringli István: Hatvanöt éves a Történelmi Szemle (169)

Tanulmányok

 • Weisz Boglárka: Buda város Aranybullája és középkori kiváltságai (171)
 • Fodor Pál, Mércz András: Mi is veszett Mohácsnál? Oszmán-török veszteséglista az 1526. évi hadjáratról (193)
 • Szalai Ágnes: Erdély és a váradi vilajet határkonfliktusa 1671-1672-ben (237)
 • Czinege Szilvia: Széchenyi első műveinek lenyomata levelezésében (257)
 • Ablonczy Balázs: „Budapest nem tud méltó elhelyezést biztosítani”. Első világháború utáni menekült tisztviselők Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében (275)
 • Bódi Lóránt: Rend a szavakban: Az antiszemitizmus és a zsidó népirtás a lexikonok tükrében (1889-1948) (291)
 • Zahorán Csaba: Nemzeti és nemzetállami ünnepek, gesztusok és ellengesztusok. Az első világháború végének és a trianoni békeszerződés aláírásának centenáriuma a szlovák, román és magyar emlékezetpolitikában 2018-2020 között (317)

Mérleg

 • Molnár Antal: A magyar görögkatolikus történet(írás) a kálvári-úttól a sikertörténetig. Egy kiállítási katalógus tanulságai (327)

Történelmi Szemle 2023/1

Somogyi Éva tiszteletére

 • Klement Judit, Manhercz Orsolya: Köszöntés (5)
 • Deák Ágnes: A bölcs, félénk Fabius Cunctátor: gróf Esterházy Móric (7)
 • Ress Imre: A horvát 1861. évi LXII. törvénycikk királyi szentesítésének legendája és legitimációs funkciója (29)
 • Vér Virág Eszter: Erzsébet császárné Magyarországon 1866 nyarán: fogadtatás, emlékezés, mítosz (43)
 • Manhercz Orsolya: „Istenem, istenem, ezentúl már Buda lesz a birodalmi székváros”. Udvari élet Pest-Budán a 19. században (65)
 • Cieger András, Matolcsi Réka: Királyhűség, állampolgári lojalitás, nemzeti identitás. Többes kötődések a dualizmus kori Magyarországon (87)
 • Ifj. Bertényi Iván: A delegáció főrendiház által választott tagjainak társdalmi háttere (99)
 • Gyáni Gábor: Szocializáció az arisztokrata családokban (123)
 • Konrád Miklós: Sportélet, polgárosodás és antiszemitizmus Magyarországon, 1867-1914 (139)
 • Klement Judit: Budapest és a malmok, 1841-2008 (155)

Történelmi Szemle 2022/4

Hitelviszonyok Magyarországon a kései rendiség idején, 1700-1848

 • Szijártó M. István: Bevezető megjegyzések (641)
 • Danyi Pál: A konvenciós pénzrendszer bevezetése a 18. század közepén és ennek jelentősége (649)
 • Kovács Krisztián: „Bizonyos elválaszthatatlan szükségeinktől viseltetvén.” – 17-19. századi zálogszerződések a Rádayak levelestárából (673)
 • Kurucz György: Főnemesi hitelforgalom és betáblázási tőkeértékek Tolna, Baranya, Zala és Vas vármegyében a 18-19. század fordulóján (689)
 • Hites Sándor: A Hitel fikciós példázatai. Két elbeszélés az 1830-as évekből (709)
 • Szilágyi Adrienn: Adósok és hitelezők. A Károlyi család közös kasszája a 19. századi kimutatásokban (725)

Tanulmányok

 • Ribi András: A nádori közgyűléseken közreműködő hiteleshelyek a kezdetektől 1435-ig (745)
 • Ordasi Ágnes: Elszámolt milliók vagy túlhajszolt centralizáció, avagy miért mondott le az az bizonyos másik Batthyány Lajos? (767)
 • Váradi Natália: Ötvenéves az 1972-es beadvány. A kárpátaljai magyarság 1944 utáni nemzeti újraszerveződése (785)

Vita

 • Horváth Gergely Krisztián: A magyar típusú jelenkortörténet – a vidéktörténet szemszögéből (805)

Történelmi Szemle 2022/3

Tanulmányok

 • Walter Pohl, Johannes Krause, Vida Tivadar, Patrick J. Geary: Az 5-9. századi Kelet-Közép-Európa integratív archeogenetikai, régészeti és történeti vizsgálata, Kr. u. 400-900. A HistoGenes 856453 ERC-Synergy Grant (341)
 • Gloviczki Ráhel: A középkori magyar királykoronázás összeurópai kontextusban (355)
 • Kádas István: Amikor megváltás az adó. Katonaságmegváltás és rendkívüli adó Hunyadi Mátyás uralma elején (1458-1466) (383)
 • Fóti Miklós: Egy szokatlan demográfiai jelenség és háttere a szegedi szandzsák területéről. Mila puszta hirtelen várossá válása 1578-ban (403)
 • Tóth Gergely: Egy hungarus értelmiségi pályafutásának tipikus és egyedi vonásai. Bél Mátyás elfeledett (ön)életrajza (417)
 • Hantos-Varga Márta: Avítt judaizmus és modern fajelmélet között. Katolikus szerzők zsidóellenes argumentációjának szürke zónája (447)
 • Csapody Tamás: A cservenkai exhumálások története (481)
 • Kiss Rita: Az 1956-os magyar menekültek beilleszkedése Bajorországban (513)

Adattár

 • Kádár Zsófia, B. Székely Dorottya Piroska: Adattár a 17. századi magyar országgyűléeken szereplő egyháziakról (533)

Mérleg

 • Varga Balázs: Győr város monográfiáinak története a dualizmus korától napjainkig (627)

Történelmi Szemle 2022/2

Tanulmányok

 • Tringli István: A magyar szokásjog és a protestáns természetjog magyarul (173)
 • Kádár Zsófia: Egyháziak a magyar országgyűlések alsótábláján, 1608-1688 (203)

A paraszti világ tükröződései

 • Horváth Gergely Krisztián: A magyarországi jobbágyfelszabadítás végrehajtása és történészi percepciói (251)
 • Tompa László: Törpebirtokostól az óriás uradalomig. A szerződéses jobbágyság Veszprém, Sopron, Borsod és Bihar vármegyékben (269)
 • Csikós Gábor: „…mennél több bolondot kell termelni az államnak”. A társadalom alakíthatóságának élettani határai, 1952 (295)
 • Petrás Éva: A szociális kérdés alakváltozatai. Czettler Jenő mezőgazdasági szociálpolitikai koncepciója (315)
 • Gárdonyi Máté: „A vidék a mi terünk.” Egyházpolitikai harc, katolikus társadalomszervezés és a vidék problémái a 19. század végének Magyarországán (327)

Történelmi Szemle 2022/1

A történelem nemzeti képe

 • Szabó Csaba: Az örök Dacia mítosza. A dákóromán kontinuitás metahistóriája a kortárs román régészet- és történettudományban (5)
 • Demmel József: Az „oláh-verő Botond” Keleti Svájcban. Réthy László és a dualizmus kori nemzetiségi kérdés különös története (21)
 • Pinterová Beáta: A „korai szlovák történelem” az újabb szlovák szakirodalomban (41)

Tanulmányok

 • B. Halász Éva: A nyelvváltság (55)
 • Petr Kozák: Corvin János oklevelei cseh levéltárakban (69)
 • Czinege Szilvia: Széchenyi-levelek nyomában (121)
 • Újlaki-Nagy Réka: A székely Jeruzsálem és a szombatosok utódainak ábrázolása a 19. század véig, 20. század eleji útirajz-irodalomban (137)
 • Dénes Iván Zoltán: „Áldozatok” védője, „elkövetők” vádlója? Marczali Henrik az első világháborút lezáró békéről (155)

Vita

 • Bartha Ákos: Beágyazás, beárazás (169)

Történelmi Szemle 2021/4

Tanulmányok

 • Tringli István: A kikiáltott közgyűlés (575)
 • Martí Tibor: Aragóniai Beatrix hozománya. Újabb források Mátyás nápolyi kapcsolatainak történetéhez (1474–1476) (605)
 • Mihalik Béla Vilmos: A Szentszék magyarországi egyházpolitikája a 17. század végén (631)
 • Nagy Ágoston: „Ezen nemes, boldogtalan Nemzetnek sorsa és helyheztetése borzasztó!” Kisfaludy Sándor 1831-es beszéde a lengyelek ügyében (671)
 • Fazekas Csaba: Szempontok az 1848-as püspöki kar politikai arculatának meghatározásához (695)
 • Csunderlik Péter: A „magyar Schorske”? Hanák Péter és a nyugati történettudomány (711)

Mérleg

 • Erős Vilmos: Idolum és realitás. Az elkötelezett történész (727)

Történelmi Szemle 2021/3

Tanulmányok

 • Kuffart Hajnalka, Neumann Tibor: „Olyan szép kísérete lesz, mint kevés úrnak Itáliában”. Az esztergomi érseki udvartartás szervezése 1486/87 folyamán (323)
 • Papp Júlia: Az 1526. évi mohácsi csata helyszínének emlékezete (383)
 • Nagy Kornél: Konstantinápolyból Temesvárra. Minas Paronean örmény unitus misszionárius viszontagságai Erdélyben (1720-1738) (427)
 • Michael K. Silber: Kossuthot megáldja egy rabbi. Egy politikai legenda metamorfózisa (459)
 • Konrád Miklós: Vegyes házasság és asszimiláció. Érvek a keresztény-zisdiő házasság bevezetése mellett (483)
 • Keresztes Csaba: Az emigrációs Hungarista Mozgalom és az 1956-os forradalom (495)

Hagyaték

 • I. Tóth Zoltán: Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. II. rész (525)

Mérleg

 • Pritz Pál: Bárdossy László és Bajcsy-Zsilinszky Endre (557)