Világtörténet 2024/2

 • Z. Karvalics László, Szabó-Gajmer Bernadett: Az utazások, az utazók és az utazási irodalom világi információtörténeti nagyító alatt (175)

Tanulmányok

 • Árvai Tamás Kristóf: Információs haszon vagy veszteség? II. Sarrukín asszír király i. e. 714-es urartui hadjáratának értelmezési családjai (185)
 • Felföldi Szabolcs: Egy ásatás a 15. századi Selyemúton? Gisosafat Barbaro tanai kalandja és információtörténeti hozadéka (215)
 • Sulyok Anita: Úton, útfélen. Giaocomo Casanova helyváltoztatásainak információs hozadéka (231)
 • Szász Géza: Utazási láz, információéhség, ismeretközvetítés. Francia utazók a reformkori Magyarországon (241)
 • Kovács Janka: Technológiai utazás és elmeügyi reform. A pszichiátriai intézményesülés lehetőségei és mintái a 19. századi Magyarországon (257)
 • Mihályi Dorottya: Gyarmati propaganda és elhallgatott információ a 19. század végi észak-afrikai útleírásokban (283)
 • Z. Karvalics László: A vendégbarátság intézményétől a szelfituristákig. Az utazás szerepe a tudás makroközösségi akkumulációjában (299)

Szemle

 • Szabó-Gajmer Bernadett: A Viatica az utazástörténetre szakosodott folyóiratok között (317)
 • Stróbl Erzsébet: Moszkóvia rövid története (320)
 • Gorzás Benjámin: Luther a protestáns emlékezetkultúrában. Luther-emlékművek 1817-1917 között (323)
 • Demeter Gábor: Regionális és nemzeti struktúrák Közép-Európában (326)

Világtörténet 2024/1

 • Mitrovits Miklós: Birodalmi terjeszkedés Közép-Európában. A Rzecspospolita első megcsonkítása, 1772 (1)

Tanulmányok

 • Ring Éva: A bari konföderáció és a Rzeczpospolita első területi megcsonkítása (5)
 • Gebei Sándor: Orosz-porosz érdekazonosság a Rzeczpospolita első területi megcsonkításában (43)
 • Bebesi György: Lengyelország első megcsonkítása az orosz birodalmi külpolitika szemszögéből (57)
 • Dinnyés Patrik: Anya és fia nézetkülönbsége a Rzeczpospolita első területi megcsonkítása kapcsán (67)
 • Tóth Ferenc: A francia diplomácia törekvései a Rzeczpospolita megmentése érdekében (83)
 • Schvéd Brigitta: Lengyelország első felosztása az erőegyensúly-diskurzus tükrében a kortárs londoni hetilapok véleménycikkeiben (99)
 • Varga Beáta: Galícia betagolása a Habsburg Monarchiába. A kelet-galíciai rutének helyzete 1772-1918 között (121)
 • Kurdi Krisztina: A lengyel zsidó önkormányzat rendszer átalakulása Lengyelország első megcsonkítása után (139)

Szemle

 • Urbán Máté: A „fekete királyné” élete (161)
 • Urbán Máté: Az oktatás financiális háttere a középkorban és a korai újkorban (168)
 • Kovács Zita: Észak és Dél veszélyes viszonya, avagy Olaszország születése (172)

Jelen számunkat Mitrovits Miklós szerkesztette.

Világtörténet 2023/4

 • Bíró László: Expanzió és berendezkedés (481)

Tanulmányok

 • Túróczi Tamás: Spanyol-japán kapcsolatkeresés II. Fülöp uralma idején (487)
 • Bencze András: Orosz-Amerika története (513)
 • Kurdi Krisztina: Szolgálat és birodalmi patriotizmus. Bredeczky Sámuel evangélikus lelkész galíciai munkássága (533)
 • Vajda Zoltán: Thomas Jefferson és a szegénység problémája az Egyesült Államokban republikánus kontextusban (553)
 • Kovács Bálint: Antropológiai jegyek és bűnbakképzés. Örmények a fajelmélet diskurzusában (571)
 • Sáfi Csaba: Etnikai alapú politika vagy együttműködés? Eltérő politikai lehetőségek az ukrajnai orosz politikában (593)

Műhely

 • Olosz Levente: A magyar borkereskedelem sikerei és kudarcai az első világháború idején (611)

Szemle

 • Robert Pichler: Fejezetek az albán-magyar kapcsolatok történetéből (639)
 • Gyóni Gábor: Oroszország északisága (645)

Világtörténet 2023/3

Tanulmányok

 • Csoma Mózes: A késői Kádár-korszak külpolitikai nyitása. A magyar-délkoreai diplomáciai kapcsolatok létrejötte (329)
 • Novák Attila: Hosszú menetelés, kihaszált kiskapuk. A magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok története a kapcsolatok újrafelvételéig (349)
 • Tarrósy István: Külpolitikai rendszerváltás afrikai terepen. Kapcsolatok a Dél-afrikai Köztársasággal az 1980-1990-es években (371)
 • Isaac Bershady, Vámos Péter: „Tanulni jöttek Magyarországra.” Kínai vendégmunkások Győrben, 1987-1990 (387)

Műhely

 • Demeter Gábor: Az oszmánok és a muszlimok megítélése a bolgárok között a 19. században. A mai sztereotípiák és előítéletek gyökerei (409)
 • Farkas Dániel: Irány Baku! A Dunsterforce története (431)

Szemle

 • Schrek Katalin: Ukrajna története (461)
 • Joachim Matzinger: László Zoltán magyar-albán szótára. Imperializmus és nyelvtudomány (466)
 • Miklós Dániel: Lengyelkérdés – fogas kérdés? (470)
 • Palócz Márk: Hitler francia katonái a Szovjetúnióban (473)
 • Nagy Kornél: Magyar diplomáciai források az azeri-örmény viszályról (476)

Világtörténet 2023/2

 • Csákó Judit: Háborúk, szerződések és diplomaták. A Magyar Királyság külkapcsolatai Nagy Lajos korában (173)

Tanulmányok

 • Bárány Attila: Nagy Lajos hadserege és hadszervezete. Hadvezetés, stratégia, fegyvernemek (175)
 • Skorka Renáta: Az 1356. évi királytalálkozó (221)
 • B. Halász Éva: I. Lajos király külföldi tartózkodásai. Az uralkodó 1364. évi itineráriumának tanulságai (231)
 • Csákó Judit: A padovai krónikák, Nagy Lajos és a guerra dei confini (251)
 • Gál Judit: Csák Ugrin spalatói érsek, comes és a király embere (279)
 • Vásáry István: Péter Arany Hordai-i cárevics, az orosz egyház szentje és a Csirikovok genealógiája (299)

Szemle

 • Visegrádi Renáta: Száműzetés, fogság, szabadulás a középkori és kora újkori Európában (317)

Világtörténet 2023/1

 • Horváth Emőke: Kultúra, vallás és politika Latin-Amerikában (1)

Tanulmányok

 • Horváth Emőke: Az amerikai Mediterráneum fogalma és jellemzői (5)
 • Szilágyi Ágnes Judit: A Múzsák Temploma, avagy a neopüthagoreusok a brazíliai Curitibában (25)
 • Farkas Dániel: A vallási jelenségesk és közösségek megítélése a perui baloldal folyóiratában. Amauta, 1926-1930 (35)
 • Jancsó Katalin: Közel-keleti bevándorlás Chilébe. Vallás és kultúra egy sokszínű diaszpórában (53)
 • Bakó András: Idegenség és állampolgárság Latin-Amerikában (67)
 • Zolcsák Attila: A Pinochet-rendszer születése. A nemzetbiztonsági doktrína és a neoliberalizmus egyezsége (81)
 • Krajcsi Sándor Roland: Kuba és Algéria kapcsolata a kubai internacionalizmus tükrében, 1961-1965 (99)
 • Kupi László: Gabriel Garcia Márquez és Kuba (115)
 • Baranyi Tamás Péter: A Monroe-elv és az amerikai kontinentális terjeszkedés geopolitikája (137)

Szemle

 • Nagy Georgina: Arab hatások Ibériától Kínáig (159)
 • Balogh Ádám Tibor: Házas bevándorlók érzelmei és bírósági ügyei a századforduló Argentínájában (163)
 • Kupi László: A Karibi Légió tündöklése és bukása (167)

Jelen számunkat Horváth Emőke szerkesztette.

Világtörténet 2022/4

 • Bíró László: Népképviselet és a népi akarat képviselete (535)

Tanulmányok

 • Balázs Gábor: „A nép jó, a képviselői megvesztegethetőek” Az 1793-as francia alkotmányról (539)
 • Lajkó Ádám: A két világháború közötti szélsőjobboldal interpretációi a nyugati történetírásban (585)
 • Juhász Barnabás: Hol húzódjon a német-lengyel határ? Nemzeti önrendelkezés, területi követelések és harc a szénmezőkért Felső-Sziléziában a nagy háború után (635)

Műhely

 • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Pranter Zoltán: Vitatott pontok az utolsó egyiptomi khedive magyar származású feleségének életében (659)

Szemle

 • Lévai Csaba: A brit oroszlán, az orosz sas és a keleti kérdés (671)
 • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Pranter Zoltán: A kiszámíthatatlan Közel-Kelet létrejötte (675)
 • Farkas Ildikó: Trianon és Japán (679)
 • Pók Attila: Emlékezetpolitika és populizmus Délkelet-Európában (685)

Világtörténet 2022/3

 • Martí Tibor: Háborúk, csaták és krónikások. A történelmi emlékezet forrásai (371)

Tanulmányok

 • Molnár Máté: A campaldinói csata (375)
 • Korpás Zoltán: A történelmet a győztes ütközetek írják. Dicső Lepanto és elfeledett Preveza (401)
 • Guitman Barnabás: A császár gondolatainak tanúja. Történetírás az univerzális monarchia ideológiájának szolgálatában (437)
 • Martí Tibor, Pálffy Géza: A közös udvari szolgálattól a fegyveres konfliktusig. Egy spanyol és egy magyar nemes (Melchor de Robles és Pethő János) találkozásai a 16. századi Közép-Európában (455)
 • Ring Éva: Szaniszló Ágost lengyel király elrablása. Az uralkodói legitimitás kérdése a 18. század végi lengyel politikában (485)

Műhely

 • Monostori Tibor, Smid Bernadett: Magyarok a spanyol inkvizíció előtt a 16-18. században. Egy kutatási projekt és adatbázis-építés első lépései (501)

Szemle

 • Korpás Zoltán: ” A legemlékezetesebb és legmagasztosabb alkalom, amit a századok láttak.” (517)
 • Szuromi Kristóf: Lepanto és azon túl. A vallási idegenség képei Genovából és a keresztény Mediterráneumból (521)
 • Szokola László: Háború és hadviselés Kelet-Európában a 15. század második felében (526)
 • Martí Tibor: A Habsburg-ház és a Vasa-dinasztia kapcsolatai a 17. század középső harmadában (530)

Világtörténet 2022/2

 • Murber Ibolya: Egy határváltozás dimenziói. Az osztrák-magyar határvidék száz évvel ezelőtt (175)

Tanulmányok

 • Székely Tamás: Vihar előtti csend? Nyugat-Magyarország a dualizmus korában (185)
 • Murber Ibolya: Az osztrák-magyar határvita gazdasági aspektusai az első világháború után (207)
 • Nagy Adrienn: Fekete éjszakában az éjszaka feketézői. Csempészek mindennapjai a nyugati határsávban, 1918-1922 (225)
 • Kalocsai Péter: A nyugat-magyarországi közlekedési hálózat változásai a trianoni békeszerződés következtében (241)
 • Bakó Balázs: A trianoni béke hatása a katolikus egyházkormányzatra a Nyugat-dunántúlon (269)
 • Agg Richárd: A korabeli magyar sajtó érvei Nyugat-Magyarország megtartása mellett (285)
 • Jankó Ferenc: Csikóhal és darázsderék. Burgenland térképezett földrajza (301)
 • Törő László Dávid: Határváros egy vitatott hovatartozású térségben. Történeti viták Sopron múltjáról a két világháború között (325)
 • Tóth Imre: Mítosz és valóság. Sopron hűsége a 20. századi (emlékezet)politikában (345)

Szemle

 • Horváth N. Zsolt: Hétköznapok a határviták árnyékában (361)
 • Révész Tamás: Új határ az Alpokalján (364)
 • Szabó Bálint: Megalkotni és megismerni. Burgenland földrajzának kezdetei (367)

Világtörténet 2022/1

 • Bíró László: Sorsfordító események és koncepcióváltások (1)

Tanulmányok

 • Tarafás Imre: „Németnek születtem, de az vagyok-e még mindig?” Identitásválság-diskurzusok „német-Ausztriában”, 1866-1914 (5)
 • Varga Esztella: Az Egyesült Államok külpolitikájának történelmi áttekintése (35)
 • Csizmazia Gábor: Az Egyesült Államok és Kelet-Közép-Európa. Geopolitikai elgondolások és történelmi realitások (53)
 • Gyúrósi Pál: Kereskedelmi tárgyalások Magyarország és Csehszlovákia között 1922 őszén (73)
 • Miklós Dániel: Teleki Pál második kormányfősége és a csehszlovák üggy (95)
 • Réti Balázs: A görög-olasz háború, 1940-1941 (113)

Műhely

 • Majorosi Ádám: A catalaunumi csata. Attila, a haun és a Nyugatrómai birodalom bukása (137)

Szemle

 • Palotás Zsolt: A tunéziai állam szolgája és száműzöttje (161)
 • Juhász Balázs: Olaszország az első világháborúban (165)
 • Bartha Eszter: Tanulságok nélkül (170)

Jelen számunkat Bíró László szerkesztette.

***

A folyóirat tartalomjegyzéke megtalálható itt,

papír formátuma a Könyvtár galériáján.