Jogtudományi Közlöny 2022/3

 • Deák Dániel: A kánonjog értelmezéséről világi jogi nézőpontból (93)
 • Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőjogi elzárás büntetéskiszabási tapasztalatai (104)
 • Pap Kristóf: A tudomány beszennyez? (113)
 • Forgács Imre: Transzatlanti jogi védőháló (121)
 • Rozsnyai Balázs: Újrabootolni? Az amerikai igazságszolgáltatási rendszer megreformálásárólAz amerikai igazságszolgáltatási rendszer megreformálásáról (128)
 • Varga Benedek: A határtér feltérképezése (133)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjogi Szemle 2022/1

Blutman László: Az uniós jog elsőbbsége: alkotmánybíróságok lázadása (1)

Szente Zoltán: A populista alkotmányosság mítosza Magyarországon és Lengyelországban. Populista vagy tekintélyelvű alkotmányosság? (11)

Pfeffer Zsolt: Eladható-e a városháza? Az önkormányzati vagyonszabályozás anyagi és eljárásjogi alapkérdései (27)

Kertész Gábor: „Nemváltoztató műtét” a fogyasztóvédelem tükrében (46)

Sipos Marcell: A zöld foglalkoztatás hasznosíthatóságának lehetőségei a nemzetközi tapasztalatok tükrében (50)

Gönczi Lili Luca: A területfejlesztési támogatások esetén igénybe vehető jogvédelem sui generis jellege – nemzetközi kitekintés (60)

Tóth András: Az aktív perbeli legitimáció kérdése zárt ügyfélkörű közigazgatási eljárásokban, illetve a közhatalmat gyakorló indítványozók alkotmányjogi panasz-benyújtási lehetőségének szűkítése az Alkotmánybíróság Gazdasági Versenyhivatal alkotmányjogi panasza tárgyában hozott döntése fényében (66)

Tóth Judit, Kirs Eszter, Haraszti Margit Katalin: A kínzás és a rossz bánásmód fogalmi elemeinek meghatározása és elhatárolása (73)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2022/1

 • Szabó Péter: Nyelvi sokféleség és terminológiai kihívásokaz Európai Unió Bíróságán (1)
 • Prieger Adrienn: Az európai integrációs folyamat eredményei: a török igazságszolgáltatás digitalizációja (14)
 • Frank Máté: A termékfelelősség alkalmazásának dilemmái az Európai Unió jogában (21)
 • Tóth András: Az uniós jogba ütköző jogalkotással okozott kárért való felelősség joggyakorlatának alakulása a szerencsejáték-piac átszervezése miatt indult kártérítési perek tükrében (28)
 • Steiner Gábor: Az angolszász típusú vádalku alapfogalmai, történelmi gyökerei és gyakorlata az Amerikai Egyesült Államokban (38)
 • A tulajdonszerzés jogdogmatikai tételei mentén az angol és magyar jog közötti összehasonlítás tanulságai (49)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2022/1-2

 • Tóth András: Észszerűen az észszerű idő követelményéről versenyügyekben (3)
 • Gárdos Péter: A kodifikált szerződésátruházás (12)
 • Török Tamás: A magánjogi jogi személy tagjának kizárása (17)
 • Leszkoven László: Elővásárlási jog gyakorlása több dolog együttes eladása esetén (26)
 • Verebics János: Veszélyhelyzeti rendelkezések a Polgári Törvénykönyv jogi személyekre vonatkozó általános szabályai körében (33)
 • Miczán Péter: A jogfenntartásról a polgári perjogban (38)
 • Szánthó Péter: A fenntartói szerepvállalás változása a felsőoktatás ágazati szabályozása tükrében 842)
 • Hideg Milán István, Somogyi Georgina: Alakulóban a Toyota-csoport? Együttműködési formák a Japán autóipar területén (49)
 • Gál Judit: A közkereseti társaság és a betéti társaság megszűnésének új szabályai (52)
 • Bodor Mária: Változások a kényszertörlés szabályozásában (55)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/3

Tanulmányok

 • Tóth Mihály: Az egyezség és a „mértékes ügyészi indítvány” kezdeti tapasztalatai (129)
 • Szabó Zsolt Tibor: A vállalati compliance, a lobbi, a sikerdíj és a befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés problematikája II. (139)
 • Miczán Péter: A polgári perbeli összefoglaló nyilatkozatról II.- a peranyag megállapítási teher ex lege telepítéséről, és a bíróság általi megoszthatóságáról (147)
 • Tóth Norbert: Mesterséges intelligencia a nyelvi jogok szolgálatában – lehetőségek és kockázatok (163)
 • Zsiros Klaudia Viktória: A sértett magatartásának relevanciája – megítélés vagy elítélés? (168)
 • Gula Krisztina Petra: Heurisztikák a büntető igazságszolgáltatásban, figyelemmel a kényszergyógykezelés szabályozására és gyakorlatára (173)
 • Hurtony Alexandra Kitti: A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális cselekmények elleni büntetőjogi fellépés és az elkövetők kriminológiai vizsgálata (179)

Szemle

 • Gál Andor: Ambrus István – Digitalizáció és büntetőjog (189)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/2

 • Pribula László: A szakértői díj meghatározásának gyakorlati problémái a megújított polgári perrendi modellben (49)
 • Angyal Zoltán: A tagállami bírák kinevezése és az uniós jog (59)
 • Szivós Kristóf: A felek eljárástámogatási kötelezettségének dogmatikai értékelése (71)
 • Sándor István: Észrevételek a szerződések rendszerezéséhez (80)
 • Mezei Péter: Modern gondolatok a modern szerzői jogról (87)
 • Szabó Judit: A digitalizáció büntetőjogi vetülete (89)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Családi Jog 2022/1

A családjog jövője

 • Gyurkó Szilvia: A gyermekek önálló jogi képviseletének kérdése a családjogi perekben – a gyermekrészvétel jogának érvényesülése (1)
 • Szeibert Orsolya: Új mérföldkő a hazai családjogi szabályozásban: a bíróság által elrendelhető közös szülői felügyelet és váltott gondoskodás (10)
 • Kurucz Mária, Czellecz Botond: A határon átnyúló szülői felelősségi és jogellenes gyermekelviteli ügyek új európai uniós szabályozása 1. rész (16)

Nézőpontok

 • Krémer András, Gyulai Edina: Az iskolaőrségről és lehetséges alternatíváiról. 1. rész. Problémafelvetés (21)
 • Novák Rebeka: Megkötözött lábakkal táncolunk – a lakcímnyilvántartásba bejegyzett lakóhely évenkénti változásáról szóló megállapodás lehetősége, okai és aggályai (29)

Kitekintés

 • Boros Zsuzsa: A gyermek jogai és legfőbb érdeke – az Európa Tanács szakbizottsága vizsgálatának tükrében. Beszámoló egy készülő ajánlástervezetről (35)

Joggyakorlat

 • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (39)

Interjú

 • Grád András: Akinek szenvedélye volt a hivatása. Grád András interjúja Kristófné Kontra Erzsébettel, a Pesti Központi Kerületi Bíróság Családjogi Csoportjának volt vezetőjével (43)

Hírek, események

 • Szemán Felicitász: „Történelmi” idők a Fővárosi Törvényszék Családjogi Műhelyében (47)
 • Tancsik Annamária: „Fókuszban a gyermek”. Beszámoló a Családi Jog folyóirat 2021. évi konferenciájáról (51)

***

Elektronikus formátumban elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/2

Tanulmányok

 • Szívós Kristóf: Az eventualitás elvének hatása a perfelvételi nyilatkozatok előterjesztésére (65)
 • Miczán Péter: A polgári perbeli összefoglaló nyilatkozatról I. (76)
 • Szabó Zsolt Tibor: A vállalati compliance, a lobbi, a sikerdíj és a befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés problematikája I. (91)
 • Kóródi Balázs: A börtönzsúfoltsági kártalanítás új szabályai a korábbi jogalkalmazási dilemmák tükrében (100)
 • Boda Zoltán: Előzetes gondolatok a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtételről (111)

Szemle

 • Üveges Eszter Anna: Bárd Károly – Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai – Összehasonlító jogi tanulmány (126)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2021/11-12

 • Pázmándi Kinga: Jog és gazdaság – gazdaság és jog (1)
 • Pázmándi Kinga: Médiatartalmak forradalma és a „marketingjog” – újkori fogyasztóvédelem a digitális médiapiacon (2)
 • Barta Judit: Covid-19 és részvétel a gazdasági társaság legfőbb szervének döntésében (7)
 • Bodzási Balázs: A teljesítő kezest megillető megtérítési követelés jogi jellegéről (16)
 • Leszkoven László: Fenntartások a jogfenntartás körül (21)
 • Erdős Éva, Kovács Orsolya: A vízhasználat nemzeti vagyongazdálkodással összefüggő aspektusai (24)
 • Szilágyi Gábor, Csécsy György: A generikus gyógyszergyárak fejlesztései mint a szabadalmi jog korlátja, avagy a Bolar-kivétel kapcsán felmerülő egyes értelmezési kérdések (29)
 • Miczán Péter: A polgári anyagi jogi jogfenntartásról (32)
 • Szentpáli-Gavallér Pál: Magyarország esetleges euróövezeti csatlakozásának előnyei és hátrányai (36)
 • Szikora Veronika, Török Éva: Recenzió a „Gazdasági jogi és adójogi tanulmányok 2020” című könyvről (41)
 • Bodor Mária: Státuszjog a gyakorlatban – Gondolatok az egyszemélyes gazdasági társaság átalakulásáról, illetve a jogorvoslatról a jogi személyek nyilvántartásának szabályozási fejleményei tükrében (44)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből.

Európai Jog 2021/6

Nekrológ

 • Dr. Horváth Jenő szerkesztőbizottsági tag emlékére (1)

Vezértanulmány

 • Gyeney Laura: COVID-19 – uniós polgárság és a szabad mozgás joga közegészségügyi válsághelyzetben (2)

Európai Jogi Fórum

 • Ungvári Álmos, Hojnyák Dávid: Gondolatok az alkotmányos identitásról a lengyel és a magyar alkotmánybíróság 2021-es határozata nyomán (12)
 • Harkai István: Érvek a sajtókiadványok kiadóinak uniós védelme mellett és ellen (17)

Jogharmonizáció

 • Szél Napsugár Ágnes: A fiscal szerepe a spanyol polgári perben – egy tagállami megoldás a kiskorúak érdekeinek védelmére a családjogi perekben (23)
 • Nyikos Attila: Az EU hidrogénstratégiája, szakpolitikái, jogi és támogatási eszközei, és ezek kölcsönhatása a jelenlegi magyar szabályozással (29)

Recenzió

 • Orosz Árpád: Recenzió Muzsalyi Róbert: Az EU-jog hatása a polgári eljárásjogra című könyvéről (41)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.