Állam- és jogtudomány 2024/1

Tanulmány

 • Dombrovszky Borbála: Oktatásügy és esélyegyenlőség az ítélkezésben: szakmai és szakpolitikai elemek a bíróság előtt (3)
 • Pusztahelyi Réka: Az elévülési szabályok megváltoztathatósága: a magánautonómia határai (38)
 • Szabados Tamás: Járt utat el ne hagyj? – A lopott dolgok és a jogellenesen kivitt kulturális javak kollíziós szabályozása a nemzetközi magánjogi törvényben (62)
 • Verebélyi Viktória: A közgyűjteményben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadására irányuló eljárás egyes alkotmányossági kérdései (86)

Recenzió

 • Gellér Balázs: Németek (osztrákok), magyarok és magyarul beszélő egyének: találkozás a világ végén. Gondolatok Bárd Károly Számonkérés a holokausztért – Tettesek, áldozatok, bírák című könyvéről (110)
 • Tilinger Krisztina: Attila Sipos: International Aviation Law – Regulations in Three Dimensions (Cham: Springer 2024) (127)
 • Timár Balázs: Chronowski Nóra: Alkotmányosság három dimenzióban (Budapest: ELKH TK JTI 2022) (135)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2023/4

Tanulmány

 • Bartóki-Gönczy Balázs: Vihar előtti csend ötven év hibernáció után? – Előszó „Az ötvenéves űrkárfelelősségi egyezmény” című tanulmányblokkhoz (3)
 • Ganczer Mónika: Honosság szerepe a világűrjogi felelősségben és kárfelelősségben (31)
 • Takó Dalma: Az űrkárfelelősség kérdését szabályozó általános és különös nemzetközi szerződések (52)
 • Kiss Mátyás: Kiberműveletek a beavatkozás tilalma mint nemzetközi jogi alapelv tükrében (67)

Recenzió

 • Szente Zoltán: Apologetikus alkotmánytörténet újratöltve? Megjegyzések A magyar alkotmány: korszakok és kihívások című kötethez (89)
 • Prugberger Tamás: Szalma József: A kárfelelősség alapelvei (Budapest: KRE ÁJK – L’Harmattan 2023) (101)
 • Vadász Vanda: Várnay Ernő – Papp Mónika: Magyarázat az Európai Unió jogáról (Budapest: Wolters Kluwer 2023) (109)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és jogtudomány 2023/3

Tanulmány

 • Benke József: Az ókori római jogélet 21. századi tanulságai: a hitelezők megkárosítása elleni jogvédelem egyes nemzetközi aktualitásai (3)
 • Fajtai Krisztina: A hazai házassági vagyonjogi rendszerek a nők társadalmi nemi szerepének és a házastársak egyenjogúsága elvének tükrében (19)
 • Gosztonyi Gergely, Lendvai Gergely Ferenc: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarai ítélete a Sanchez kontra Franciaország ügyben, avagy felelős-e egy politikus a Facebook-falára írt kommentekért (33)
 • Szijártó István: Az alapjogvédelem előtérbe kerülése az európai nyomozási határozat és a kölcsönös elismerés elve kontextusában (52)

Recenzió

 • Gajduschek György: Varga Csaba: Jogállamiság – viták közegében (Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó 2022) (71)
 • Kiss Mátyás: Kis Kelemen Bence: Célzott likvidálás a nemzetközi jogban, különös tekintettel a felfegyverzett, pilóta nélküli repülőgépek alkalmazására (Pécs: Publikon Kiadó 2023) (76)
 • Papp Mónika: Matteo Bonelli – Mariolina Eliantonio – Giulia Gentile (szerk.): Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 1 (Hart Publishing 2022) (83)
 • Timár Balázs: Boóc, Ádám: Some Basic Questions of Hungarian Arbitration Law (Nagyvárad: Partium 2023) (87)

Nekrológ

 • Koi Gyula: Sólyom László (1942-2023) (91)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2022/4

A Nemzetközi Büntetőbíróság 20 éve

 • Hoffmann Tamás: Túl a szélmalomharcon? A Nemzetközi Büntetőbíróság és az orosz-ukrán konfliktus – Előszó a „A Nemzetközi Büntetőbíróság 20 éve” című tematikus számhoz (3)

Tanulmány

 • Béres Nóra: Ukrajna esete a Nemzetközi Büntetőbírósággal – Remények és realitások (5)
 • Csapó Zsuzsanna: Alternatívákban gondolkodhatunk? – A Nemzetközi Büntetőbíróság lehetséges kiegészítői/kihívói – az orosz agresszió relációjában (25)
 • Hárs András: Szexuális bűncselekmények mint nemzetközi bűncselekmények az egyes nemzetközi büntetőtörvényszékek gyakorlatában – különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéleteire (47)
 • Kovács Péter: A Római Statútum és a nem részes államok (64)

Recenzió

 • Kis Kelemen Bence: Bartóki-Gönczy Balázs, Sulyok Gábor: Világűrjog (91)
 • Lux Ágnes: Erdős Csaba – Lápossy Attila – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Smuk Péter (szerk.): Kukorelli-kommentár (101)
 • Polonyi Domonkos:  Chronowski Nóra – Szentgáli-Tóth Boldizsár – Szilágyi Emese (szerk.): Demokrácia-dilemmák: Alkotmányjogi elemzések a demokráciaelv értelmezéséről az Európai Unióban és Magyarországon (105)
 • Tóth Katinka: Martha C. Nussbaum: Költői igazságszolgáltatás (ford.: Pápay György) (112)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2022/3

Tanulmány

Horváth Attila: Mások élete? A kötelező Covid-oltások a magyar, a német és az osztrák alkotmánybírósági döntések tükrében (3)

Kártyás Gábor: Az érvénytelenség szabályozása a közszolgálatban (39)

Lakatos István: Érdekek kontra értékek avagy az emberi jogi diplomácia fejlődése az ENSZ alapítása óta – Több szereplő, nagyobb hatékonyság? (55)

Szivós Kristóf: Az írásbeli polgári per jellemzői az 1868. évi LIV. törvénycikkben (80)

Recenzió

Ambrus István: Miskolczi Barna – Szathmáry Zoltán: Büntetőjogi kérdések az információk korában (107)

Kartai Gergő: teven S. Hoffman: The Five Forces That Change Everything: How Technology is Shaping Our Future (113)

Munkácsi Péter: Kiss Zoltán Károly: A vizuális művészetek és a jog 2. – Az építészet, a fotóművészet és az alkalmazott művészetek szabályozása (121)

Papp János Tamás: Gosztonyi Gergely: Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig – A közösségi média tartalomszabályozási gyakorlatának komplexitása (128)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2022/2

Tanulmány

 • Boda Zoltán: Egy új kárfelelősségi jogintézmény – a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel (3)
 • Darai Péter: Az adóhatóság által kiszabható eljárási bírság elméleti és gyakorlati kérdései (30)
 • Hajdu Gábor: Helyi közösségek és civil szervezetek érdekellentéte a külföldi beruházásvédelemmel (53)
 • Prugberger Tamás, Szekeres Bernadett: Az új típusú foglalkoztatási formák és azok kihatása a tevékenységgel összefüggő szerződések dogmatikájára (68)

Recenzió

 • Fekete Balázs: Russell Kirk: Amerika brit kultúrája (84)
 • Matyasovszky-Németh Márton: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz – Jubileumi kötet (91)
 • Techet Péter: Carl Schmitt: Gesammelte Schriften 1933–1936. Mit Ergänzenden Beiträgen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs (95)
 • Timár Balázs: Balázs Fekete: Paradigms in Modern European Comparative Law (102)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2022/1

Tanulmány

 • Ambrus István, Csöndes Mónika: A polgári jogi igény érvényesítése és elbírálása – büntetőjogi és polgári jogi megfontolások (3)
 • Farkas Lilla, Körtvélyesi Zsolt: Egyén és csoport, kisebbség és többség – A csoportos igényérvényesítés lehetőségei (24)
 • Szente Zoltán: A Kormány szolgálatában – Megjegyzések a Nemzeti Választási Bizottság újabb népszavazási döntéseiről (46)
 • Techet Péter: Miért kell olvasnunk Carl Schmittet a „kivételes állapot” megértéséhez? (76)
 • Ződi Zsolt: Algoritmikus menedzsment a platformmunka világában (89)

Recenzió

 • H. Szilágyi István:  Margit Feischmidt – Balázs Majtényi (szerk.): The Rise of Populist Nationalism – Social Resentments and the Anti-Constitutional Turn in Hungary (109)
 • Mezei Kitti: Ambrus István: Digitalizáció és büntetőjog (122)
 • Mohay Ágoston: Tamás Molnár: The Interplay Between the EU’s Return Acquis and International Law (130)
 • Orbán Endre:  Sergio Bartole: The Internationalisation of Constitutional Law – A View From the Venice Commission (134)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2021/4

Tanulmány

 • Hungler Sára: A szociális integráció alapjogi kérdései: A szociális partnerek korlátozott szerepe az életkor szerinti diszkriminációval szembeni küzdelemben (3)
 • Kis Kelemen Bence, Kiss Mátyás: Kászem Szolejmáni célzott likvidálása: esettanulmány a jus ad bellum lencséjén keresztül (26)
 • Kovács András György: A középületekbe való beléptetés mint közigazgatási jogvita, és a hatalmi ágak szétválasztásának kapcsolata (50)
 • Lakatos István: Az ENSZ Emberi Jogi Tanács munkájának kritikai értékelése, avagy számvetés tizenöt évről illúziók nélkül (77)

Elektronikusan elérhető itt.

Állam- és Jogtudomány 2021/3

Tanulmány

 • Benke József: „Becsüld meg, biz’ a mestereket!” – Módszertani és histográfiai gondolatok Vékás Lajos tudománytörténeti könyve nyomán (3)
 • Borbély Zoltán:  A magyar bizalmi vagyonkezelés és vagyonkezelő alapítvány megítélése a kedvezményezetti jogok érvényesülésének fényében (27)
 • Kiss Valéria, Tóth Fruzsina: Kutatásmódszertani megjegyzések az alávetett csoportok joghoz való viszonyának megismeréséhez (43)
 • Székely György László: A nyomozás státusza és funkciója a büntetőeljárási rendszerben – Történeti és rendszertani háttér, szabályozási koncepciók és megoldások (74)
 • Tóth András: A tisztességes adatkereskedelmet biztosító szabályozás szükségességéről (100)

Recenzió

 • Matyasovszky-Németh Márton: Sally Engle Merry: The Seductions of Quantification Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking (122)
 • Sallai Balázs: Fekete Balázs: Az európai alkotmánypreambulum – Összehasonlító és elméleti perspektívák (127)
 • Tóth Mihály: Gárdos-Orosz Fruzsina – Lőrincz Viktor Olivér (szerk.): Jogi diagnózisok – A Covid–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre (132)
 • Várnay Ernő: Zsófia Varga: The Effectiveness of the Köbler Liability in National Courts (139)

Elektronikusan elérhető itt.

Állam- és Jogtudomány 2021/2

Tanulmány

 • Bakó Beáta: Bárcsak a magyar AB lenne ilyen „szűklátókörű”! A Bundesverfassungsgericht EU elleni „lázadása” és az alkotmányos párbeszéd EU elleni „lázadása” és az alkotmányos párbeszéd (3)
 • Izsó Krisztina: A cselekvőképtelenek védelme – A francia, az osztrák és a magyar jog összehasonlító elemzése (30)
 • Kecskés D. Gusztáv: Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az 1956-os magyar menekültek nemzetközi jogvédelme (55)
 • Kiss Valéria, Maléth Anett, Tőkey Balázs, Hoffman István, Zsille Katalin, Dombrovszky Borbála: A gondnoksági perek empirikus vizsgálata (84)
 • Örkényi László: Jogalkotási hatásvizsgálat a fizetési meghagyásos eljárás értékhatára kapcsán – Egy társadalomtudományi kérdés megválaszolása ROC analízissel (115)

Recenzió

 • Balássy Ádám Miklós: Tóth J. Zoltán: Demokrácia, jogállamiság és alkotmánybíráskodás (145)
 • Kállai Péter: Dobos Balázs: A személyi elvű kisebbségi autonómiák Kelet-Közép Európában (149)
 • Molnár Noémi Fanni: Samuel Moyn: Not Enough – Human Rights in an Unequal World (153)
 • Prugberger Tamás: Kiss György: A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme (158)

Elektronikusan elérhető itt.