Rubicon 2023/6-7

Közép-Európa, Tervek és utópiák

 • Gyarmati György: Közép-Európa. Egy mobil-montázs régió. Az európai regionalizmus hosszú távú története (4)
 • Pálffy Géza: Duna menti monarchia. A Habsburgok összetett monarchiája a kora újkorban (16)
 • Erdődy Gábor: A Dunai Konföderáció. Teleki László és Kossuth Lajos kiútkeresése (30)
 • Szász Zoltán: Nagy-ausztriai Egyesült Államok. Birodalmi reformigény Ferenc Ferdinánd műhelyében (42)
 • Németh István: A Mitteleuropa-terv. Friedrich Neumann Közép-Európája (56)
 • Szarka László: Közép-európai tervek és utópiák. Dunai Egyesült Államok, keleti Svájc 1918-19 telén (68)
 • Miskolczy Ambrus: Csapdahelyzet. Két nép a Dunánál: magyarok és románok (80)
 • Gulyás László: Habsburg Ottó és Edvard Beneš tervezetei. Két konföderációs koncepció Közép-Európa II. világháború utáni újjászervezésére (94)
 • Gyarmati György: Pax Danubiana? Föderációs elképzelések a második világháború idején (100)
 • Kiss Gy. Csaba: Régiófogalmak hálójában. Varsó, Budapest, Prága. Az emlékező perspektívája (112)
 • Garaczi Imre: Közép-Európa sorskérdései (122)
 • George Urban interjúja Leszek Koƚakowskival: Az ördög a történelemben (134)
 • Frank Dikötter: A Kárpátok géniusza. Nicolae Ceaușescu és személyi kultusza (140)

Rubicon 2022/1

Büntetés és jóvátétel, Párizsi békeszerződés 1947

 • Fülöp Mihály: Pax sovietica (4)
 • Cseh Gergő Bendegúz: Béke előkészítés vagy térfoglalás? A fegyverszüneti mechanizmus a legyőzött országokban (12)
 • Zseliczky Béla: A csehszlovák „szláv nemzetállam” rekonstruálása. Benes moszkvai tárgyalásai (24)
 • Szarka László: Hídszerep helyett csapdahelyzet. Csehszlovákia és a magyar békeszerződés (36)
 • Hollósi Gábor: A pozsonyi hídfő (44)
 • Popély Árpád: A jogfosztottság évei. A csehszlovák nemzetállami törekvések és a magyar kisebbség, 1945-1948 (52)
 • Baráth Magdolna: Homályba vesző részletek. A Szovjetúnió és a magyar béke (64)
 • Vukman Péter: Tito kezében a marsallbot. Jugoszlávia és a magyar béke (71)
 • Gyarmati György: A Duna menti „különbéke”. Kertész István munkássága (76)
 • Zsigmond Gábor: Turán. Újra Magyarországon Horthy egykori étkezőkocsija (80)
 • Honvári János: A II. világháború utáni magyar jóvátétel (82)
 • Zsigmond Gábor: Hajók jóvátételre (98)

Rubicon 2021/10-11

Magyar tájak – magyar múlt

Trianonon túl

 • Nánay Mihály: Verecke híres útján (4)
 • Miskolczy Ambrus: Gyulafehérvár. A kövek beszélnek a múltról (12)
 • Nánay Mihály: Vaskapu. Elárasztott múlt (24)
 • Tarján M. Tamás: Brassó. Erdély Coronája (34)
 • Újváry Gábor: Székelyudvarhely. A székely anyaváros (42)
 • Fodor János: Marosvásárhely. A székelység fővárosa (54)
 • Margittai Gábor: Marosvécs. Végvár a Kárpátokban (68)
 • Szilvay Gergely: Legendás falvak. Bonchida, Válaszút, Szék (76)
 • Balogh Balázs, Fülemile Ágnes: Kalotaszeg. A magyar népművészet felfedezése (88)
 • Fleisz János: Nagyvárad. Város, kinek nem látni mását (108)
 • N. Németh István: Kassa. Egy történeti kegyhely (124)
 • Szarka László: : Lőcse. Szepességi szász székváros (142)
 • Sokcsevits Dénes: Csáktornya. Egy vár, amelynek neve elválaszthatatlan a Zrínyiektől (150)
 • Dévavári Zoltán: Szabadka (156)
 • Sokcsevits Dénes: Raguza. Dalmát város, amely a legtovább tartott ki a magyar királyok hűségén (166)
 • Eszik Veronika: Fiume. Modernitás és magyar karakter (174)

Elektronikusan elérhető itt.

Történelmi Szemle 2021/1

Tanulmányok

 • Csákó Judit: Az Altaichi évkönyv és a magyar krónikás hagyomány. Megjegyzések egy historiográfiai vita margójára (5)
 • B. Halász Éva: A békebírság (25)
 • Gömöri György: Téves adatok 17. századi síremlékeken. Serédi Zsuzsánna és Zrínyi Ilona sírköve (43)
 • Vigh Barbara: Vizsgálatok Széchenyi István gróf étkezései körül (49)
 • Tamás Ágnes: Sajtószabadság és sajtóirányítás élclapokbeli megítélése a kiegyezés első éveiben (1867-1868) (75)
 • Matolcsi Réka: „A király igazsága és a nemzet igazsága.” Egy 1903-as királysértési sajtóper tanulságai (99)
 • Szabó Róbert: Hadiérettségi, hadibizonyítvány. Az első világháborús katona-tanulók iskolai kedvezményei (119)

Mérleg

 • Csorba László: „Hadd reméljük, hogy bölcsességünk megszilárdítja azt, amit türelmük és hazaszeretetük elért…” Frank Tibor új könyve a kiegyezés angliai visszahangjáról (137)

Megemlékezés

 • Szarka László: Tilkovszky Loránt (1927-2021) (147)
 • Pritz Pál: Vida István (1940-2020) (151)

Rubicon 2021/5-6

Nagyító alatt: Trianon

 • Bödök Gergely: Békétlen nap. A trianoni békeszerződés aláírásának napja Budapesten (4)

A hónap témája

 • Vér Ádám: Az Újasszír Birodalom. A világtörténelem első nagy hódítói (18)
 • Kóthay Katalin Anna: Birodalom volt-e az ókori Egyiptom? (26)
 • Kertész István: Az antik imperializmus. Kontinentális integrációk a görög-római világban (28)
 • Grüll Tibor: A Római Birodalom (34)
 • Obrusánszky Borbála: A Mongol Birodalom. Benne: A nomád birodalmak (50)
 • Ágoston Gábor: Az Oszmán Birodalom. A dinasztia felemelkedése és fénykora (58)
 • Salát Gergely: Kína. A Közép Birodalma (70)
 • Pósán László: A Német-római Birodalom a középkorban (84)
 • Hahner Péter: A Német-római Birodalom. Nagyhatalom nagy hatalom nélkül (94)
 • Hahner Péter: Napóleon birodalma (104)
 • Szarka László: A Habsburg Monarchia. Dinasztikus sikerek, nemzeti zsákutcák (114)
 • Egedy Gergely: A Brit Birodalom. A legheterogénebb világbirodalom (124)
 • Gyóni Gábor: Az orosz birodalmiság. A metropólia és a kolóniák (136)
 • Baráth Magdolna: A Szovjetunió külső birodalma. Birodalomépítés Kelet-Közép-Európában (148)
 • Magyarics Tamás: Az amerikai birodalom. Az Egyesült Államok kivételességének mítosza (152)