Belügyi Szemle 2023/2

 • Előszó (179)

Tanulmányok

 • Bajnok Andrea, Bánkuti Anikó Anna: A munkaerőmegtartás kihívásai és lehetőségei a rendvédelmi szerveknél (181)
 • Gyeney Laura: Uniós polgárok kiutasítása más EU-tagállamból az Európai Bíróság legújabb gyakorlatában I. (201)
 • Steiner Gábor: A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök hatályos szabályozásának önellentmondásai és módosítási javaslatok, de lege ferenda (221)
 • Nagy Rudolf: Az ingerlő harcanyagok rendészeti alkalmazásának egyes aspektusai (239)
 • Szabó János: A bűnügyi elemzés nemzetközi keretei (269)
 • Márton Balázs: Az Európai Ügyészség mint magyar nyomozó hatóság? (287)
 • Zsákai Lénárd, Balla József, Herczeg Mónika, Vájlok László, Vedó Attila, Pető János: Az Automatizált Határellenőrzési Rendszer működésének vizsgálata és értékelése (303)
 • Kemendi Ágnes: Humán kockázatok hálózatkutatási szempontból (317)

Könyvismertetés

 • Éberhardt Gábor: A migráció szociológiája 3.0 (335)

Interjú

 • Szabó Csaba, Fazekas-Pátyodi Szandra: „A bűnügyi tudományok képviseletében” Interjú Kovács Gábor professzorral, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezetőjével (343)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2022/1

 • Szabó Péter: Nyelvi sokféleség és terminológiai kihívásokaz Európai Unió Bíróságán (1)
 • Prieger Adrienn: Az európai integrációs folyamat eredményei: a török igazságszolgáltatás digitalizációja (14)
 • Frank Máté: A termékfelelősség alkalmazásának dilemmái az Európai Unió jogában (21)
 • Tóth András: Az uniós jogba ütköző jogalkotással okozott kárért való felelősség joggyakorlatának alakulása a szerencsejáték-piac átszervezése miatt indult kártérítési perek tükrében (28)
 • Steiner Gábor: Az angolszász típusú vádalku alapfogalmai, történelmi gyökerei és gyakorlata az Amerikai Egyesült Államokban (38)
 • A tulajdonszerzés jogdogmatikai tételei mentén az angol és magyar jog közötti összehasonlítás tanulságai (49)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/1

Tanulmányok

 • Benke József: A természettől adott károsodással születés és a szülők vagyoni kompenzációja a formálódó hazai felsőbírósági gyakorlatban (1)
 • Döme Attila: Bizonyítási teher az egészségügyi perekben (17)
 • Steiner Gábor: A történelmi igazságtétel dilemmái Európában – egy gyakorló bíró szemszögéből (23)
 • Koltay András: A sajtószabadság önálló alapjogi jellegéről: a sajtó társadalmi felelősségének és többletjogainak kérdése (35)
 • Szabó Patrik: „A törvény szövedéke” – Adalékok a korlátozott precedensrendszer előkérdéseihez (47)
 • László Balázs: Gondolatok az igazságszolgáltatás függetlenségéről, a tekintély és a bizalom megingatásának veszélyeiről (53)

Szemle

 • Bertrand Mathieu: Átpolitizált igazságszolgáltatás? (57)

Nekrológ

 • Király Tibor (1920-2021) (63)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2021/5

Vezértanulmány

 • Bán Dániel: Tisztességtelen szerződésekkel a tisztességes sportért? – Bizonytalankodások a nevezési formanyomtatványba foglalt választottbírósági kikötés körül (1)

Jogharmonizáció

 • Pesta János: Mi viszi át a tulajdonjogot az adásvétel során az angol jogban? (9)
 • Steiner Gábor: Vádalku a nemzetközi büntetőjogban és a kontinentális típusú vádakban (24)

Európai jogi fórum

 • Juhász Ivett: Kézbesítés a hagyatéki eljárásban – különös tekintettel az Európai Unión belüli kézbesítésre (30)
 • Szabó Péter: A joghatóság és a perbeli legitimáció uniós jogi alapjai kartellkár iránti perekben (39)
 • Varga Zsófia: A precedensrendszer és az EU-jog (48)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.