Állam- és jogtudomány 2024/1

Tanulmány

 • Dombrovszky Borbála: Oktatásügy és esélyegyenlőség az ítélkezésben: szakmai és szakpolitikai elemek a bíróság előtt (3)
 • Pusztahelyi Réka: Az elévülési szabályok megváltoztathatósága: a magánautonómia határai (38)
 • Szabados Tamás: Járt utat el ne hagyj? – A lopott dolgok és a jogellenesen kivitt kulturális javak kollíziós szabályozása a nemzetközi magánjogi törvényben (62)
 • Verebélyi Viktória: A közgyűjteményben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadására irányuló eljárás egyes alkotmányossági kérdései (86)

Recenzió

 • Gellér Balázs: Németek (osztrákok), magyarok és magyarul beszélő egyének: találkozás a világ végén. Gondolatok Bárd Károly Számonkérés a holokausztért – Tettesek, áldozatok, bírák című könyvéről (110)
 • Tilinger Krisztina: Attila Sipos: International Aviation Law – Regulations in Three Dimensions (Cham: Springer 2024) (127)
 • Timár Balázs: Chronowski Nóra: Alkotmányosság három dimenzióban (Budapest: ELKH TK JTI 2022) (135)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/9

Tanulmány

 • Visontai-Szabó Katalin: A gyermek nemi identitásának védelméről (369)
 • Ficsor Krisztina: A jogbiztonságról (381)
 • Zsiros Klaudia Viktória: Nők elleni erőszak az utcákon (389)
 • Pusztahelyi Réka: A végrendelkező befolyásolásáról (397)

Vita: Egyszerűsítés vs. Jogállamiság

 • Sulyok Katalin: Szegek a környezeti közérdek koporsójában (409)

Jogirodalom – jogélet

 • Steixner Zsófia: Sándor István könyvéről (417)
 • In memoriam Bócz Endre (420)

Gazdaság és Jog 2020/9

 • Pusztahelyi Réka: A felelősségkizáró és -korlátozó kikötések általános szerződési feltételekben, illetve a fogyasztóval szemben (1)
 • Bordács Bálint: Az algoritmusok alkalmazásának versenyjogi vonatkozásai – joggyakorlat és szabályozási kérdések (7)
 • Fazakas Zoltán József: A választottbírósági kikötés a fogyasztóvédelem nézőpontjából (13)
 • Varga Tamás: A Mérnök eljárásával kapcsolatban felmerülő jogkérdések eldöntése a FIDIC Sárga Könyv egyes rendelkezéseinek értelmezése útján, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság ítélkezési gyakorlatában (21)

Miskolci Jogi Szemle 2020/3. különszám

Tanulmány

 • Angyal Zoltán: Úton a digitális egységes piac felé (5)
 • Barta Judit: Az EU által meghirdetett digitális forradalom hatása a kereskedelmi jog egyes területein: szerződések, fogyasztóvédelem, gazdasági verseny, gazdasági társaságok (14)
 • Barzó Tímea: Az egészségügyben érvényesülő szerződéses viszonyok és felelősségi kérdések sokszínűsége (27)
 • Cseh Gergely: Az önkormányzati feladatellátás aspektusai, különös tekintettel a helyi közszolgáltatásokra (34)
 • Csemáné Váradi Erika, Vinnai Edina: Az állam szerepe a digitális egyenlőtlenségek csökkentésében (44)
 • Erdős Éva: A digitális gazdaságra ható adójogi környezet adóharmonizációjának eszközei az Európai Unióban és a nemzetközi adójogban (56)
 • Jámbor Adrienn: Okos oktatás – út az okos és fentartható(bb) társadalom felé (67)
 • Jánosi Andrea: A hazai bűnügyi nyilvántartási rendszer evolúciója (75)
 • Koncz Ibolya Katalin: Az ipari forradalmak társadalomra gyakorolt hatása Magyarországon (87)
 • Mélypataki Gábor: A munka digitalizálódása a munkajogi alapelvek tükrében (97)
 • Nagy Adrienn: Digitalizáció és a mesterséges intelligencia a magyar igazságszolgáltatásban (105)
 • Nagy Anita: Digitalizáció a büntetés-végrehajtásban (112)
 • Pongrácz Ildikó: Gyermekek, idősek, fogyatékkal élők az információs társadalomban (120)
 • Pusztahelyi Réka: Emberi döntéshozatalt segítő illetve kiváltó mesterséges intelligencia alkalmazásával okozott károkért való felelősség (132)
 • Rácz Zoltán: A munkához való jog tartalmának változása, különös tekintettel a mesterséges intelligencia alkalmazásának hatására (140)
 • Ritó Evelin, Czékmann Zsolt: A magyar digitalizácuós stratégiaalkotás helyzete (150)
 • Róth Erika: A digitalizáció hatása a büntetőeljárásra (165)
 • Sántha Ferenc: A gazdasági, illetve a gazdálkodással kapcsolatos bűncselekmények újabb fejleményei és a digitalizáció kiívásai a büntetőjogban (175)
 • Stefán Ibolya: A mesterséges intelligencia jogi szabályozásának egyes kérdései (184)
 • Varga Zoltán: Digitalizáció az adóigazgatásban (192)