Gazdaság és Jog 2022/1-2

 • Tóth András: Észszerűen az észszerű idő követelményéről versenyügyekben (3)
 • Gárdos Péter: A kodifikált szerződésátruházás (12)
 • Török Tamás: A magánjogi jogi személy tagjának kizárása (17)
 • Leszkoven László: Elővásárlási jog gyakorlása több dolog együttes eladása esetén (26)
 • Verebics János: Veszélyhelyzeti rendelkezések a Polgári Törvénykönyv jogi személyekre vonatkozó általános szabályai körében (33)
 • Miczán Péter: A jogfenntartásról a polgári perjogban (38)
 • Szánthó Péter: A fenntartói szerepvállalás változása a felsőoktatás ágazati szabályozása tükrében 842)
 • Hideg Milán István, Somogyi Georgina: Alakulóban a Toyota-csoport? Együttműködési formák a Japán autóipar területén (49)
 • Gál Judit: A közkereseti társaság és a betéti társaság megszűnésének új szabályai (52)
 • Bodor Mária: Változások a kényszertörlés szabályozásában (55)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/3

Tanulmányok

 • Tóth Mihály: Az egyezség és a „mértékes ügyészi indítvány” kezdeti tapasztalatai (129)
 • Szabó Zsolt Tibor: A vállalati compliance, a lobbi, a sikerdíj és a befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés problematikája II. (139)
 • Miczán Péter: A polgári perbeli összefoglaló nyilatkozatról II.- a peranyag megállapítási teher ex lege telepítéséről, és a bíróság általi megoszthatóságáról (147)
 • Tóth Norbert: Mesterséges intelligencia a nyelvi jogok szolgálatában – lehetőségek és kockázatok (163)
 • Zsiros Klaudia Viktória: A sértett magatartásának relevanciája – megítélés vagy elítélés? (168)
 • Gula Krisztina Petra: Heurisztikák a büntető igazságszolgáltatásban, figyelemmel a kényszergyógykezelés szabályozására és gyakorlatára (173)
 • Hurtony Alexandra Kitti: A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális cselekmények elleni büntetőjogi fellépés és az elkövetők kriminológiai vizsgálata (179)

Szemle

 • Gál Andor: Ambrus István – Digitalizáció és büntetőjog (189)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/2

Tanulmányok

 • Szívós Kristóf: Az eventualitás elvének hatása a perfelvételi nyilatkozatok előterjesztésére (65)
 • Miczán Péter: A polgári perbeli összefoglaló nyilatkozatról I. (76)
 • Szabó Zsolt Tibor: A vállalati compliance, a lobbi, a sikerdíj és a befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés problematikája I. (91)
 • Kóródi Balázs: A börtönzsúfoltsági kártalanítás új szabályai a korábbi jogalkalmazási dilemmák tükrében (100)
 • Boda Zoltán: Előzetes gondolatok a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtételről (111)

Szemle

 • Üveges Eszter Anna: Bárd Károly – Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai – Összehasonlító jogi tanulmány (126)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2021/11-12

 • Pázmándi Kinga: Jog és gazdaság – gazdaság és jog (1)
 • Pázmándi Kinga: Médiatartalmak forradalma és a „marketingjog” – újkori fogyasztóvédelem a digitális médiapiacon (2)
 • Barta Judit: Covid-19 és részvétel a gazdasági társaság legfőbb szervének döntésében (7)
 • Bodzási Balázs: A teljesítő kezest megillető megtérítési követelés jogi jellegéről (16)
 • Leszkoven László: Fenntartások a jogfenntartás körül (21)
 • Erdős Éva, Kovács Orsolya: A vízhasználat nemzeti vagyongazdálkodással összefüggő aspektusai (24)
 • Szilágyi Gábor, Csécsy György: A generikus gyógyszergyárak fejlesztései mint a szabadalmi jog korlátja, avagy a Bolar-kivétel kapcsán felmerülő egyes értelmezési kérdések (29)
 • Miczán Péter: A polgári anyagi jogi jogfenntartásról (32)
 • Szentpáli-Gavallér Pál: Magyarország esetleges euróövezeti csatlakozásának előnyei és hátrányai (36)
 • Szikora Veronika, Török Éva: Recenzió a „Gazdasági jogi és adójogi tanulmányok 2020” című könyvről (41)
 • Bodor Mária: Státuszjog a gyakorlatban – Gondolatok az egyszemélyes gazdasági társaság átalakulásáról, illetve a jogorvoslatról a jogi személyek nyilvántartásának szabályozási fejleményei tükrében (44)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből.

Közjegyzők Közlönye 2021/2

 • Parti Tamás: Technológiák és rítusok, avagy a távol lévő ügyfelek részvételével lefolytatott közjegyzői eljárások kezdeti tapasztalatai Magyarországon (5)
 • Miczán Péter: A nemleges (negatív) tény bizonyításáról II. (14)
 • Molnár Tamás: A közjegyző előtti előzetes bizonyítás elméleti megközelítése, valamint az igazságügyi szakértő kirendelésének egyes kérdései (31)
 • Juhász Ivett: Személyes adatok kezelése a közjegyzői nemperes eljárásokban II. (42)
 • Grünvaldné Szántó Szilvia: A közjegyzőség Olaszországban és itthon (59)
 • De Negri Laura: Az Európai Öröklési Rendelet egyik legnagyobb kihívása: az örökhagyó utolsó szokásos tartózkodási helyének megállapítása (74)
 • Sajtószemle (86)
 • Summary (89)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2020/10

Tanulmány

 • Halmai Péter: A polgári anyagi jog szabályozása és az uniós jog viszonya (425)
 • Miczán Péter: A szavahihetőség további bizonyítási kapcsolódásai a polgári perben (432)
 • Bencsik Imola: A felek autonómiájának történelmi előzményei és korlátai a hazai és a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárásban (443)
 • Cséffai Attila Csaba: A szakértőhöz való alkotmányos jog (460)

Szemle

 • Kecső Gábor: A pénzügyi tárgyú törvények alkotmányossági felülvizsgálatának korlátai (471)

Jogirodalom, jogélet

 • Sipos Alexandra: Nagy Márta A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban című könyvéről (480)