Rubicon 2023/5

Római pápák

 • Fedeles Tamás: Habemus papam! Pápaválasztás a kezdetektől a középkor végéig (4)
 • Nemes Gábor: Reneszánsz pápák. Tévhitek és valóság (14)
 • Tusor Péter: Korrupció vagy dinasztikus legitimáció? A pápai nepotizmus a reneszánsz és a barokk korában (24)
 • Kanász Viktor: Az egyház megreformálásának nagy kísérlete. A tridenti zsinat (34)
 • Kruppa Tamás: A lepantói csata. A Szent Liga és az Oszmán Birodalom harca a tengeri hegemóniáért (1571) (42)
 • Tusor Péter: A pápai udvar a kora újkorban (50)
 • Oláh P. Róbert: Erőpróba. Bonaparte Napóleon Szentszék-politikája (56)
 • Rétfalvi Balázs: A lateráni konkordátum, 1929 (60)
 • Fejérdy András: Megegyezés Moszkvával? XII. Pius passzív keleti politikája a világháborút követő években (68)
 • Fejérdy András: A II. vatikáni zsinat, 1962-1965 (72)
 • Jávor Miklós: Ferenc pápa. Új helyzet az egyházban. Egy argentin jezsuita Szent Péter székében (78)

Századok 2023/2

Kapisztrán János levelezése – Kutatástörténet és perspektívák

 • Letizia Pellegrini: Európa és a középkor határvidékén. A Kapisztrán-levelezés, a Magyar Királyság és az oszmán hódítás (215)
 • Klaniczay Gábor: Kapisztrán János, a prédikátor és a csodatevő élő szent Magyarországon (239)
 • Galamb György: Kapisztrán János magyarországi levelezése. Szöveghagyomány és megközelítési szempontok (257)

Tanulmányok

 • C. Tóth Norbert: A váradi Szent László királyról elnevezett társaskáptalan megalapítása (287)
 • Kruppa Tamás: Illésházy István, Forgách Ferenc és a jezsuiták. Megjegyzések a felségsértési per előtörténetéhez (319)
 • Hantos-Varga Márta: Ankét a zsidókérdésről az Uj Kor katolikus folyóirat hasábjain (1936) (341)

Történeti irodalom

 • Kovács Mihai: Miskolczy Ambrus: A román középkor időszerű kérdései. Régi-új viták és közelítések (381)
 • Gyóni Gábor: Mihail Konsztantyinovics Juraszov: Vengrija i russzkije knyazsesztva v XII v. (383)
 • Bárány Zsófia: Deák Ágnes, Tamás Ágnes: Sziszifuszok küzdelme. Kormányzat és sajtópolitika Magyarországon, 1860-1875 (386)
 • Lévai Csaba: Pintér Zoltán Árpád: Fabriczy Kováts Mihály. Egy magyar huszártiszt két kontinensen (389)
 • Törő László Dávid: Murber Ibolya: Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig, 1918-1924. Határtörténetek az első világháború után (392)
 • Molnár Csongor: Caroline Mezger: Forging Germans. Youth, Nation and the National Socialist Mobilization of Ethnic Germans in Yugoslavia, 1918-1944 (394)
 • Joó András: Bartha Ákos: Véres város. Fegyveres ellenállás Budapesten, 1944-1945 (397)
 • Zombory Máté: Apor Péter: Forradalom a hátsó udvarban. Tömegerőszak, antiszemitizmus és politikai átalakulás a második világháború utáni Magyarországon, 1945-1946 (400)
 • E számunk munkatársai (405)

Világtörténet 2021/4

 • Péterfi Bence: Követségek és szövetségek. A Magyar Királyság és a Német-római Birodalom a 16. század első felében (511)

Tanulmányok

 • Györkös Attila: Francia–magyar diplomáciai kapcsolatok (1499–1529) (517)
 • Bárány Attila: Robert Wingfield angol követ, a Német-római Birodalom és a Magyar Királyság (1514–1515) (531)
 • Lakatos Bálint: Andrea dal Burgo császári követ magyar- és csehországi missziója (1521–1523) (581)
 • Monostori Tibor: Eger várából a Nápolyi Királyságba. Egy magyar gályarab szabadulása, szolgálatai és kérelme III. Ferdinánd császárhoz (629)

Szemle

 • Kruppa Tamás: Velence viharos vizeken (1499–1517) (639)
 • Nagy Kornél: Bizánc és Róma uniós politikája és az örmény egyház (647)
 • Dinnyés Patrik: A történetírás a Kijevi és a Vlagyimir–szuzdali Ruszról (650)
 • Balázs Péter: Tolerancia és intolerancia az újkori Európában (652)
 • Blénesi Éva: Remények és veszélyek között (657)