Világtörténet 2023/2

 • Csákó Judit: Háborúk, szerződések és diplomaták. A Magyar Királyság külkapcsolatai Nagy Lajos korában (173)

Tanulmányok

 • Bárány Attila: Nagy Lajos hadserege és hadszervezete. Hadvezetés, stratégia, fegyvernemek (175)
 • Skorka Renáta: Az 1356. évi királytalálkozó (221)
 • B. Halász Éva: I. Lajos király külföldi tartózkodásai. Az uralkodó 1364. évi itineráriumának tanulságai (231)
 • Csákó Judit: A padovai krónikák, Nagy Lajos és a guerra dei confini (251)
 • Gál Judit: Csák Ugrin spalatói érsek, comes és a király embere (279)
 • Vásáry István: Péter Arany Hordai-i cárevics, az orosz egyház szentje és a Csirikovok genealógiája (299)

Szemle

 • Visegrádi Renáta: Száműzetés, fogság, szabadulás a középkori és kora újkori Európában (317)

Aetas 2022/2

Tanulmányok

 • Zsoldos Attila: Az Aranybulla megújítása 1231-ben (5)
 • Bárány Attila: János király és a Magna Carta (21)
 • Pósán László: A Valdemár-háborúk és a stralsundi béke (48)
 • Hunyadi Zsolt: Konvent, generális káptalan, perjelségek: a johannita „hálózat” a középkorban (67)

Műhely

 • Kovács Attila: A kazár és a magyar törzsszervezet összevetése. A szakrális és a kettős uralmi rendszer kérdésének új megközelítése (75)
 • Novák Ádám: Sokpecsétes oklevelek a Cillei család levéltárából (87)

Múltidéző

 • Székely Melinda: Plinius Egyiptomról és Aethiopiáról. C. Plinius Secundus Maior: Naturalis historia VI. (99)
 • Halmágyi Miklós: A gyulai vár kapujánál. Szerémi György anekdotájának valóságelemei (110)

Kitekintés

 • Pásztor Pálma: Történelem és aktuálpolitika: sajtóbotrány A száműzött Rákóczi körül (119)

Határainkon túl

 • Híd vagy sziget? Beszélgetés Lupescu Makó Mária kolozsvári történésszell (Az interjút készítette: F. Romhányi Beatrix) (139)
 • Lupescu Makó Mária műveinek bibliográfiája (152)
 • Lupescu Makó Mária: „…kezénél, úgymint öregbinkénél jószágunkról való leveleink állottanak.” Adalékok a középkor végi-16. századi családi levéltárak kérdéséhez (159)

Figyelő

 • Gálffy László: A dinasztia szolgálatában: közügyek, hivatal és igazgatás az Anjouk országaiban (Les officiers de la chose publique dans les territories angevins [XIIIe-XVe siecle]. vers une culture politique? Gli ufficiali e la cosa pubblica nei territori angionini [XIII-XV secolo]: verso una cultura politica? Études réunies par Thierry Pécout, École francaise de Rome, 2020) (176)
 • Csukovits Enikő: A hatalom részesei. Újabb könyv az országgyűlések történetéről (Fazekas István, Gebei Sándor, Pálosfalvi Tamás: Rendi országgyűlések a Magyar Királyságban a 18. század elejéig. Országház Könyvkiadó, Budapest, 2020) (184)
 • H. Németh István: A hódoltság történetének ismeretlen területe: a horvát határvidék és egyházi intézményei (Molnár Antal: Magyar hódoltság, horváth hódoltság. Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2019) (187)
 • Géra Eleonóra: Protestáns asszonyi példaképek a 18. századi Erdélyből (V. László Zsófia: Példás asszonyok. Női szerepek változása a protestáns halotti beszédek tükrében (1711-1825). Ráció Kiadó, Budapest, 2020) (193)
 • Balázs Péter: Új használati utasítás érkezett a felvilágosodáshoz! (Antoine Lilti: L’héritage des Lumiéres. Ambivalences de la modernité. EHESS, Gallimard, Seuil, Paris, 2019) (196)
 • Mihályi Dorottya: Utazás az örmény eredet nyomában (Bálint Kovács, Grigor Grigoryan [Hg.]: Der Reisebericht des Minas Bzskeanc’ über die Armenier im östlichen Europa [1830]. Böhlau Verlag, Köln, 2019) (202)
 • Számunk szerzői (205)

Rubicon 2022/6

Aranybulla 1222

 • Rácz György: Az Aranybulla példánytörténete. Benne: Szovák Kornél: Az 1222. évi Aranybulla magyar fordítása (4)
 • Bárány Attila: A Magna Carta (18)
 • Bácsatyai Dániel: Az Aranybulla európai összefüggésben. A Magna Cartától a szentföldi jogkönyvekig (20)
 • Almási Tibor: Társadalmi változások az Aranybulla korában (24)
 • Szőcs Tibor: Az Aranybulla, és a székesfehérvári törvénynapok (36)
 • Dreska Gábor: Az Aranybulla megújításának politikai háttere. Miért kellett megerősíteni?
 • Hegedüs András: A beregi egyezmény (54)
 • Tringli István: Aranybulla és Hármaskönyv. Hogyan lett az Aranybulla a nemesi kiváltságok egyik legfontosabb forrása? (56)
 • Kurecskó Mihály: A magyar királyok aranypecsétjei (66)
 • Weisz Boglárka: Az Aranybulla gazdasági intézkedései. Kamaraispánok, pénzváltók, sótisztek, vámszedők (80)

Világtörténet 2021/4

 • Péterfi Bence: Követségek és szövetségek. A Magyar Királyság és a Német-római Birodalom a 16. század első felében (511)

Tanulmányok

 • Györkös Attila: Francia–magyar diplomáciai kapcsolatok (1499–1529) (517)
 • Bárány Attila: Robert Wingfield angol követ, a Német-római Birodalom és a Magyar Királyság (1514–1515) (531)
 • Lakatos Bálint: Andrea dal Burgo császári követ magyar- és csehországi missziója (1521–1523) (581)
 • Monostori Tibor: Eger várából a Nápolyi Királyságba. Egy magyar gályarab szabadulása, szolgálatai és kérelme III. Ferdinánd császárhoz (629)

Szemle

 • Kruppa Tamás: Velence viharos vizeken (1499–1517) (639)
 • Nagy Kornél: Bizánc és Róma uniós politikája és az örmény egyház (647)
 • Dinnyés Patrik: A történetírás a Kijevi és a Vlagyimir–szuzdali Ruszról (650)
 • Balázs Péter: Tolerancia és intolerancia az újkori Európában (652)
 • Blénesi Éva: Remények és veszélyek között (657)

Rubicon 2020/4

Kérészállamok

 • Ablonczy Balázs: Kérészállam, interregnum, wilsonizmus. Az átmeneti államok kategóriái (4)
 • Tóth Imre: Lajtabánság. Felkelőállam a nyugati végeken (8)
 • Ordasi Ágnes: Fiume. Az impériumváltások évei (18)
 • Hornyák Árpád: A Baranya-bajai Szerb-Magyar Köztársaság. 1921. augusztus 14-21. (26)
 • Fedinec Csilla, Szakál Imre: A Hucul Köztársaság (34)
 • Végső István: A Kun Köztársaság. A redempciós mozgalom vadhajtása (37)
 • Vörös Boldizsár: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Egy átmenetinek tervezett államalakulat (38)
 • Zahorán Csaba: Egy meg nem született ország. Székelyföld önrendelkezése 1918-tól napjainkig (44)
 • Margittai Gábor: Elcsatolt arisztokrácia. Nagy-romániai reformok, avagy a háború folytatása más eszközökkel (54)
 • B. Szabó János, Sudár Balázs, Varga Szabolcs: Földvártól Cseléig. Régi kérdések, új válaszok a mohácsi csatával kapcsolatos történeti kutatásokban. Benne: Papp Júlia: A mohácsi csata ikonográfiája (60)
 • Kovaliczky Gergely: Lovagkirályok alkonya. II. Lajos a mohácsi csatában (70)
 • Bárány Attila: Az utolsó keresztes lovag. II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban (76)

Online plusz (82)

 • Sas Péter: Kós Károly és a Kalotaszegi Köztársaság
 • Marchut Réka: Kérdések a Bánáti Köztársaság körül
 • Sztancs Gábor: Az önrendelkezés mint alternatív út az összeomlás után. Szepes vármegye kísérlete az impériumváltás ellen
 • Janek István: A Keleti Szlovák Népköztársaság születése és bukása 1918-ban
 • Révész Tamás: Baltikum. Államok, katonák, katonaállamok