Rubicon 2020/4

Kérészállamok

 • Ablonczy Balázs: Kérészállam, interregnum, wilsonizmus. Az átmeneti államok kategóriái (4)
 • Tóth Imre: Lajtabánság. Felkelőállam a nyugati végeken (8)
 • Ordasi Ágnes: Fiume. Az impériumváltások évei (18)
 • Hornyák Árpád: A Baranya-bajai Szerb-Magyar Köztársaság. 1921. augusztus 14-21. (26)
 • Fedinec Csilla, Szakál Imre: A Hucul Köztársaság (34)
 • Végső István: A Kun Köztársaság. A redempciós mozgalom vadhajtása (37)
 • Vörös Boldizsár: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Egy átmenetinek tervezett államalakulat (38)
 • Zahorán Csaba: Egy meg nem született ország. Székelyföld önrendelkezése 1918-tól napjainkig (44)
 • Margittai Gábor: Elcsatolt arisztokrácia. Nagy-romániai reformok, avagy a háború folytatása más eszközökkel (54)
 • B. Szabó János, Sudár Balázs, Varga Szabolcs: Földvártól Cseléig. Régi kérdések, új válaszok a mohácsi csatával kapcsolatos történeti kutatásokban. Benne: Papp Júlia: A mohácsi csata ikonográfiája (60)
 • Kovaliczky Gergely: Lovagkirályok alkonya. II. Lajos a mohácsi csatában (70)
 • Bárány Attila: Az utolsó keresztes lovag. II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban (76)

Online plusz (82)

 • Sas Péter: Kós Károly és a Kalotaszegi Köztársaság
 • Marchut Réka: Kérdések a Bánáti Köztársaság körül
 • Sztancs Gábor: Az önrendelkezés mint alternatív út az összeomlás után. Szepes vármegye kísérlete az impériumváltás ellen
 • Janek István: A Keleti Szlovák Népköztársaság születése és bukása 1918-ban
 • Révész Tamás: Baltikum. Államok, katonák, katonaállamok

Századok 2021/4

Tanulmányok

 • Bálint Csanád: A „kettős honfoglalás” tételeiről (693)
 • Somogyi Szilvia: Az esztergomi egyházmegyek késő középkori zsinati tevékenységéről és zsinati könyvéről (725)
 • Kenyeres István: A fiskális-katonai állam kezdetei Európában a 16. század első felében (761)
 • Szabados János: A Rákócziak Erdélye egy budai renegát tolmács és kém, Hans Caspar tevékenységének tükrében (1630-1660) (783)
 • Erdődy Gábor: A modern polgári nemzetté válás eltérő útjai. A magyar és a belga fejlődés hasonlóságai és különbségei 1825-1848/49 (811)
 • Csatári Bence: A rendszerváltás és az ahhoz vezető út az Országos Rendező Iroda történetében (843)

In Memoriam

 • Csorba László: Gergely András (1946-2021) (883)

Történeti irodalom

 • Ugry Bálint: Kádár Zsófia: Jezsuiták Nyugat-Magyarországon a 17. században. A pozsonyi, győri és soproni kollégiumok (887)
 • Szokola László: Tomas Homola: Na vzostupe moci. Zahranicna politika Mateja Korvína s stredeeurópskom priestore v rokoch 1458-1471 (889)
 • Kökényesi Zsolt: Nagy János: Rendi ellenzék és kormánypárt az 1751. évi országgyűlésen (891)
 • Vörös Boldizsár: Donáth Péter: Pedagógusok az 1918-1919. évi politikai forgószélben. Tanítóképzők a forradalmak, az idegen megszállás és az ellenforradalmi számonkérés idején (894)
 • Hatos Pál: Révész Tamás: Nem akartak katonát látni? A magyar állam és hadserege 1918-19-ben (897)
 • Csibi Norbert: Fazekas Csaba (szerk.): Válogatás Prohászka Ottokár közszerepléseiből, 1919-1927 (Cikkek, interjúk, beszédek) (900)
 • Horváth Gergely Krisztián: Somorjai Ádám (s. a. r., előszó és jegyz.): Hets János Aurelián OSB naplója, 1939-1945 (904)
 • Sárándi Tamás: Berekméri Árpád Róbert, Nemes Gyula: „Becsülettel viselje!” Maros-Torda vármegye vitézeinek albuma (1940-1944) (907)
 • E számunk munkatársai (911)

Valóság 2021/6

 • Búcsú Hámori József akadémikus úrtól, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnökétől (3)
 • Póczik Szilveszter: A 2015. évi menekültválság mélyebb okairól (3)
 • A Valóság cikkpályázat – 2021 eredményhirdetése (11)

Valóság cikkpályázat

 • Pető Zoltán: „Isten és a filozófus” – Molnár Tamás vallásfilozófiája (12)
 • Pánczél Hegedűs János: A molnári jobboldal ösvényein Molnár Tamás politikai filozófiai alapvetései a jobboldalnak (25)

Műhely

A művészet közege

 • Kollarik Tamás: A film mint stratégiai ágazat A filmtámogatás gazdasági és jogfejlesztő hatása Magyarországon (44)
 • Wesselényi-Garay Andor: A papír tere. Az építészeti kiállítás mediális lehetőségeiről (54)
 • Jarjabka Ákos, Kuráth Gabriella: A művészeti alkotások szerepe Avagy egy jubileumi projektnek lehet hosszú távú hatása a felsőoktatásban? (76)

Századok

 • Vörös Boldizsár: Nevek, számok, szimbólumok. Áldozatok és megörökítőik a Nemzet Vértanúinak Emlékművén 1929-1945 (84)
 • Turbucz Péter: Kóbor Tamás analízise bolsevizmusról és fehérterrorról (99)
 • Havasi János: Párizsi jegyzetek (Részletek a szerző készülő memoárkötetéből) (103)

Napló

 • Kapronczay Károly: Fájó Trianon (117)

Külföldi folyóiratokból

 • Walter Russel Mead: A wilsoni korszak vége. Miért vallott kudarcot a liberális internacionalizmus (119)

Képek

 • Károlyi András grafikái (24, 43, 102, 118)