Századok 2022/3

Tanulmányok

 •  Pálosfalvi Tamás: Két (király)választás Magyarországon. Habsburg Albert és Jagelló I. Ulászló magyar királysága (459)
 •  Rudolf Veronika: A Birodalom vonzásában. Cseh–magyar–osztrák kapcsolatok 1196 és 1214 között (505)
 • Sáfrány TímeaTisztújítások és tisztviselői karrierutak a reformkori Csongrád vármegyében (531)
 • Varga Dániel: A Duna-konföderációs terv előzménye: Il Programma Ungherese (563)
 • Nagy Adrienn: Határváltozás(ok) és csempészet. Fejezetek a nyugati határtérség lakosságának mindennapjaiból (585)
 • Turbucz DávidHorthy Miklós államfői tevékenysége az 1920-as években (615)

Történeti irodalom

 • Barabás Gábor: Márta Font: The Kings of the House of Árpád and the Rurikid Princes. Cooperation and Conflict in Medieval Hungary and Kievan Rus’ (639)
 • Farkas Csaba: Csukovits Enikő (szerk.): Az Anjou-kor hatalmi elitje (641)
 • Katona CsabaJakab Réka – Kákonyi Anna: Táguló és szűkülő terek.  A veszprémi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete (644)
 • Szabó Róbert Károly: Sallay Gergely Pál: „Hadiszalagon, kardokkal.” Az első világháború hatásai az osztrák–magyar kitüntetési rendszerre (647)
 • [Monostori Imre]: Törő László Dávid: „A szellemtörténet is csak az adatokból indulhat ki.” Eckhart Ferenc történészi munkásságának főbb problémái (649)           
 • Ablonczy Balázs: Soós István (szerk.): Mályusz Elemér: Visszaemlékezések (653)
 •  Mitrovits Miklós: Béla Tomka: Austerities and Aspirations. A Comparative History of Growth, Consumption, and Quality of Life in East Central Europe since 1945 (655)

Aetas 2021/1

Tanulmányok

 • Varga Dániel: Újabb adatok a Duna-konföderációs tervezet nemzetközi sajtóvisszhangjához (5)
 • Deák Ágnes: Kísérlet a többnyelvű középfokú oktatás bevezetésére Magyarországon, 1861-1862 (22)
 • Buzinkay Géza: Ney Ferenc, az író, a forradalmár és a pedagógus (46)
 • Tóth Kelemen: „Csak írjanak máskor is.” A családi közösség egy első világháborús levelezés tükrében (74)
 • Kisling Zénó: A Nemzetiszocialista Tanár Szövetség működése München-Felső-Bajorországban a hatalomátvétel után (1933-1937) (96)

Műhely

 • Pászka Imre: Hivatkozások és megjegyzések egy legenda kapcsán. Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állam etnogenezise (113)
 • Papp Sándor: Román nemzetállam-építés, görög fanarióták és oszmán millet-rendszer. Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állam etnogenezise (129)

Kitekintés

Barát Bence: Ki ért a sporthoz? A magyar sporttörténeti histográfia vázlatos áttekintése (139)

Határainkon túl

 • Deák Ágnes: „…a Monarchiát egyszerre nézni Budapest és Zágráb látószögéből.” Beszélgetés Mark Cornwall-lal (156)
 • Mark Cornwall műveinek válogatott bibliográfiája (162)
 • Mark Cornwall: Hűtlenség kormányváltó korszakban: a Habsburg Monarchia esete (Fordította: Deák Ágnes) (164)

Figyelő

 • Kemény Krisztián: Egy „legendás vidék” lakóinak nyomában (Benkő Levente- Demeter László [szerk.]: Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére. Háromszék Vármegye Kiadó-Tortoma Kiadó, Sepsiszentgyörgy-Barót, 2019.) (192)
 • Kerekes Margit: Monográfia Wälder Gyuláról, a neobarokk sztárépítészről. (Paár Eszter Szilvia: Wälder Gyula. [Az építészet mesterei sorozat] Holnap Kiadó, Budapest, 2020.) (196)
 • Várnai Gergely: A japán „Nagy Stratégia” a Meiji restaurációtól a II. világháborúig (Sarah C.M. Paine: Grand Strategy form the Meiji Restoration to the Pacific War. Cambridge Universty Press, Cambridge-New York, 2017.) (200)
 • Miskolczy Ambrus: In Memoriam Kecskeméty Károly (Budapest, 1933. augusztus 19 – Antony, 2021. április 2.) (204)

Számunk szerzői (207)