Közjegyzők Közlönye 2022/1

 • Boóc Ádám: Néhány megjegyzés az öröklési jog fejlődéséhez a délszláv államokban, különös figyelemmel Szerbiára (5)
 • Tőkey Balázs: Hogyan lehetne növelni az élő végrendeletek hozzáférhetőségét és hatékonyságát? (17)
 • Parti Tamás: Bevezetés a MOKK adatstratégiájához (25)
 • Bodzási Balázs: A felmondás közjegyző általi tanúsítására vonatkozó szabályok, különös tekintettel a Kúria 3/2020. PJE határozatában foglaltakra (38)
 • Szűcsné Keresztény Réka: Az értékpapírszámla ideiglenes hatályú átadása (45)
 • Kecskeméti Ágnes: Jogutódlás a zálogkötelezett személyében – érvek és ellenérvek a bírói gyakorlat tükrében (52)
 • Sajtószemle (67)
 • Summar, Zusammenfassung, Résumé (70)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2021/2

Tanulmány

 • Bakó Beáta: Bárcsak a magyar AB lenne ilyen „szűklátókörű”! A Bundesverfassungsgericht EU elleni „lázadása” és az alkotmányos párbeszéd EU elleni „lázadása” és az alkotmányos párbeszéd (3)
 • Izsó Krisztina: A cselekvőképtelenek védelme – A francia, az osztrák és a magyar jog összehasonlító elemzése (30)
 • Kecskés D. Gusztáv: Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és az 1956-os magyar menekültek nemzetközi jogvédelme (55)
 • Kiss Valéria, Maléth Anett, Tőkey Balázs, Hoffman István, Zsille Katalin, Dombrovszky Borbála: A gondnoksági perek empirikus vizsgálata (84)
 • Örkényi László: Jogalkotási hatásvizsgálat a fizetési meghagyásos eljárás értékhatára kapcsán – Egy társadalomtudományi kérdés megválaszolása ROC analízissel (115)

Recenzió

 • Balássy Ádám Miklós: Tóth J. Zoltán: Demokrácia, jogállamiság és alkotmánybíráskodás (145)
 • Kállai Péter: Dobos Balázs: A személyi elvű kisebbségi autonómiák Kelet-Közép Európában (149)
 • Molnár Noémi Fanni: Samuel Moyn: Not Enough – Human Rights in an Unequal World (153)
 • Prugberger Tamás: Kiss György: A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme (158)

Elektronikusan elérhető itt.

Gazdaság és Jog 2020/10

 • Tőkey Balázs: A jóhiszeműség szerepe a kár- és kockázattelepítésben (1)
 • Ződi Zsolt: Az USA igazságügyi minisztériumának keresete a Google ellen – a versenyjog dilemmái a platformgazdaságban (6)
 • Hajnal Zsolt: A békéltető testületi döntések bírói felülvizsgálatának gyakorlata (9)
 • Mohai Máté: A beszámítás lehetőségének korlátai a felszámolási eljárásban (15)
 • Varga Tamás: A FIDIC fórumrendszerében a Döntőbizottság által hozott határozat jogi jellegének és az átalányár szerepének meghatározása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság ítélkezési gyakorlatában (21)