Aetas 2023/1

 • Tóth Szergej emlékére (5)

Tanulmányok

 • Csaplár-Degovics Krisztián: Magyar protokoloniális kaland a százazdfordulós Albániában (6)
 • Erdélyi Mátyás: „Legyenek a mi gyarmataink: Dalmácia, Bosznia, Hercegovina!” A magyar birdalmi gondolat Havass Rezső munkáiban (24)
 • Balogh Ádám Tibor: Flottalázadás a globalizáció és a kolonizáció összefüggéseiben. A brazil haditengerészet lázadása (1893-1894) (42)
 • Farkas Mária Ildikó: A modern japán birodalom születése (63)
 • Búr Gábor: Nagy-Britannia és Afrika: mit is fújt el a „változás szele”? (89)
 • Ferwagner Péter Ákos: Úton Kamerun függetlensége felé: az 1945-ös dualai felkelés (101)

Műhely

 • Anastas Bezha: Engedmények a békéért. Bécs és Róma titkos tárgyalásai 1914. július és 1915. május között (Fordította: Vukman Péter) (121)

Elmélet és módszer

 • Balatoni Balázs: Tudás, antropológia és a keleti kérdés. Mary Edith Durham balkáni útjai (134)

Múltidéző

 • Dévavári Zoltán: „Jugoszlávia ezer ellentétével […] kiválóan alkalmas arra, hogy egy takaros kis általános káosz keletkezzék.” Nagy Iván emigráns magyar politikus válogatott levelei (1949) (148)

Határainkon túl

 • Csaplár-Degovics Krisztián: „… újra kell gondolnunk az osztrák (és a magyar) történelmet az imperializmus és a kolonializmus szempontjából”. Beszélgetés Walter Sauerrel (172)
 • Walter Sauer: A Habsburgok „gyarmatbirodalma” és az osztrák identitás (Fordította: Vukman Péter) (179)

Figyelő

 • Lévai Csaba: Thomas Jefferson egyeteme. A University of Virginia megalapítása (Andrew Jackson O’Shaugnessy: The Illimitable Freedom of Human Mind. Thomas Jefferson’s Idea of a University. Charlottesville – London, University of Virginia Press, 2021.) (188)
 • Farkas Dániel: Egy politikailag eredményes latin-amerikai földreform története (Carmen Soliz: Field of Revolution – Agrarian Reform and Rural State Formation in Bolivia, 1935-1964. Pittsburgh, University of Pittsburgh, 2021.) (192)
 • Vukman Péter: Klikkesedés, megosztottság, törésvonalak. Nagy Iván délvidéki magyar politikus emigrációban töltött évei (Klikkharcok az emigrációban. Nagy Iván (1904-1972) délvidéki emigráns magyar politikus válogatott iratai (1949-1954). Közreadja: Dévavári Zoltán. Lymbus Kötetek 4. Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2021.) (195)
 • Sulák Péter Sándor: In nomine populo, contra populum. Mozaikok a népbíráskodás magyarországi történetéből (Zinner Tibor: A magyar nép nevében? Tanulmányok népbíróságokról, jogászokról, diktatúráról. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2021.) (199)

A fordításokat Rakovszky András és Vukman Péter készítette.

Korall 2022/89

Kereskedelem és kereskedők

 • Mikos Éva: Idegenek az ételünkben: kereskedelmi mondák a 20-21. század magyar sajtójában (5)
 • Halmos Károly, Tamás Máté: Forgalmazás, kereskedelem, bizalmatlanság. A hadseregellátásról (23)
 • Tinku-Szathmáry Balázs: Amikor a Duna nemzetközi áruforgalmi folyosóvá vált. Szállítmányozási körkép a Vaskapu-szabályozás után az első Dunagőzhajózási Társaság példáján keresztül (45)
 • Eőry Gabriella: „Borpaloták – arany milliók” Kísérle a magyar borkivitel élénkítésére az 1920-as évek végén (77)
 • Andor Anna Klára: A pénznem minden. Dollárboltok a szocializmusban: a társadalmi egyenlőtlenség lenyomatai a hiánygazdaságban (95)
 • Balogh Ádám Tibor, Török Róbert: Gál János fiumei gyarmatáru-kereskedő portréja és fiumei vállalkozásának rövid története (121)
 • Csendes Tünde: A gabonakereskedelem és a zsidó gabonakereskedők Győrben (141)
 • Rigó Máté: A vesztes háború győztesei. Hogyan profitáltak egyes magyar gyárosok az I. világháborúból? (161)

Könyvek

 • Soós Károly Attila: Jelena Oszokina: Alkimija szovjetszkoj indusztrializacii. Vremja Torgszkina. (A szovjet iparosítás alkímiája. A Torgszin időszaka.) (189)
 • Tamás Ágnes: Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években (195)
 • Szerzőink (199)
 • Contents (201)
 • Abstracts (203)

Aetas 2022/4

Tanulmányok

 • Csorba László: „Kossuth követői…” Honvédtisztek a száműzött kormányzó kíséretében (5)
 • Ress Zoltán: A Görgei Artúr rehabilitációját elindító 1884-1885-ös kezdeményezés hatása a honvédegyleti mozgalomra (23)
 • Gulyás Adrienn: Honvédnők utóélete a dualizmus korában (42)
 • Balogh Ádám Tibor: 1848/1849-es öreghonvédek törvényszéki drámája: a „Gazdagh-féle bűnpör” a sajtó tükrében (62)
 • Gönczi Ambrus: A Honvédmenház előkészítésének, építésének és működtetésének nehézségei (1869-1882) (85)
 • Czeglédi Noémi: Kocsi Horváth Elek sorsa a szabadságharc után (99)

Kitekintés

 • Tóth Gábor: Az Országház épületének város- és kultúrtörténeti jelentésrégetei a századfordulótól az 1970-es évek közepéig (111)
 • Vári László: A háború támogatásától a békekezdeményezésekig. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy kapcsolatrendszere 1914-1919 között (129)

Múltidéző

 • Honvédsorsok 1848/1849 után a naplók tükrében (A bevezetőt íra, a szövegeket sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Köő Artúr) (137)
 • Akit csak írásai tartottak meg az emlékezetben… (Bevezette, fordította, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Szolecky Emese) (151)
 • Határainkon túl
 • „Ha történészek vagyun, adott egyfajta közös perspektíva” Beszélgetés Árpád von Klimóval (Az interjút készítette: Deák Ágnes) (164)
 • Árpád von Klimó műveinek bibliográfiája (170)
 • Árpád von Klimó: A fátimai Miasszonyunk kultusza. Modern katolikus áhítat a szekularizáció, kolonializmus és migráció korszakában (Fordította: Deák Ágnes) (176)

Figyelő

 • Völgyi Réka: Vendéglátás Óbudán (Simon Katalin: A kocsmáktól a fogadókig. A vendéglátás keretei és története Óbudán 1848-ig. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2020.) (198)
 • Kemény Krisztián: A „Nagy Év” távlatai és lehetőségei (Hermann Róbert: A rendszerváltástól a megtorlásig. Tanulmányok az 1848-1849. évi forradadalom és szabadságharc történetéről. Lined Design Kiadó, ’48-as KönyvTár sorozat, Budapest, 2020.) (201)
 • Deák Ágnes: Egység a sokszínűségben – a külünbözőségek integrálása. (Jana Osterkamp: Vielfalt ordnen. Das föderale Europa der Habsburger-monarchie [Vörmarz bis 1918] Vandenhoeck & Ruprecht, München, 2020.) (205)
 • Bordás Bertalan: Sopron fiainak harcai Bosznia ismeretlen vidékein (Varga Ottó: Naplóm. 1878. Szerkesztette: Balla Tibor, Dominkovits Péter. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2020) (211)
 • Csernus-Lukács Szilveszter: Tudomány útikönyv formában (Katona Tamás, Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei II. A száműzöttek nyomában. Szerkesztette Csorba László. Budapest, 2016; Katona Tamás, Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei III. Arcok és sorsok – Hol sírjaik domborulnak. Szerkesztette Csorba László. Budapest, 2020.) (215)
 • Számunk szerzői (219)

Századok 2022/5

Természet – Táj – Történet

 • F. Romhányi Beatrix: Bevezető (869)
 • Nógrády Árpád: Vázlat Sáros megye kialakulásáról és betelepüléséről a 14. század közepéig (871)
 • Molnár Zsolt, Szabados Klára, Alen Kis, Jelena Marinkov, Biró Marianna, Öllerer Kinga, Babai Dániel, Katona Krisztián, Ulicsni Viktor, Demeter László: Erdei és mocsári sertéstartás a Szerémségben. A svinjarok hagyományos ökológiai tudása (893)
 • F. Romhányi Beatrix: Plébániák és adóporták – a Magyar Királyság változásai a 13-14. század fordulóján (909)
 • Laszlovszky József, Nagy Balázs: Mederváltozás és kontinuitás a Sajó folyó középkori átkelőhelyeinél. A muhi csatatér kutatásához kapcsolódó földrajzi, történeti és régészeti vizsgálatok (943)
 • Demeter Gábor, Szilágyi Zsolt, Pinke Zsolt: Sártenger és búzatenger. Mérlegen az alföldi gabonakonjunktúra és a vízszabályozások regionális következményei (1720-2020) (963)

Tanulmányok

 • Arany Krisztina: Firenze és a Német-római Császárság kapcsolata IV. Károly uralkodásától Luxemburgi Zsigmond haláláig (1001)
 • Balogh Ádám Tibor: Epizódok az Osztrák-Magyar Monarchia és Brazília kereskedelmi kapcsolatainak történetéből (1021)

Történeti irodalom

 • Kosztyó Gyula: Fedinec Csilla, Font Márta, Szakál Imre, Varga Beáta: Ukrajna története: régiók, identitás, államiság (1059)
 • Kertész Balázs: Antal Molnár: Die Formelsammlungen der Franziskaner-Observanten in Ungarn (ca. 1451-1554) (1062)
 • Ambrózy Gábor: Kurucz György (szerk.): Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820-1825) (1065)
 • Bodnár Krisztián: Tamás Ágnes: „Talpra magyar hí az urna!” Választások és választási kampányeszközök élclapokban (1867-1875) (1068)
 • Fodor János: Falusi Norbert: Két nemzet határán. Erdélyi magyar nemzetépítők az európai nagy változásban (1900-1925) (1070)
 • Pálinkás Barnabás: Bajcsi Ildikó: Kisebbségi magyar küldetés Csehszlovákiában. A sarlós nemzedék közösségi szerepvállalása Trianon után (1072)
 • Ablonczy Balázs: Michal Ksinan: L’homme qui parlait avec les étoiles – Milan Ratislav Stefanik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre (1074)
 • E számunk munkatársai (1077)