Magyar Filozófiai Szemle 2023/1

 • Bernáth László, Bene László, Borbély Gábor, Szalai Judit: Bevezető. Tudás és tekintély (5)

Fókusz

 • Veres Máté: Tudás és tekintély a sztoikus ismeretelméletben (13)
 • Bene László: Platón és Arisztotelész mint episztemikus tekintélyek Plótinosz filozófiájában (26)
 • Borbély Gábor: A mesék autoritása: vallási fikcionalizmus a 13. században (50)
 • Balázs Gábor: Tekintély és tekintélyrombolás kérdése a zsidó hagyományban, avagy taníthatja-e Istent az ember? (71)
 • Schmal Dániel: Én-redukció és én-konstrukció Descartes-nél. Megjegyzések a tekintély descartes-i problémájához (88)
 • Horváth Zoltán: Kant mint a Szentírás (104)
 • Bernáth László: A priori tudás a hitek etikájáról (122)
 • Forczek Ákos: A totalitás fogalma a Történelem és osztálytudatban (138)
 • Forrai Gábor: A tudás értéke és a dialektikus felfogás (156)

Fórum

 • Klima Gyula: Locus ab auctoritate est debilissimus ()175)

Varia

 • Ambrus Gergely: Carnap fizikalista hit-elméletei (183)
 • Hankovszky Tamás: A szabadságot vezető szabadság. A nyelv transzcendentális dedukciója Fichténél (209)
 • Szilágyi Botond: Populista vagy posztfasiszta logika? Kritikai észrevételek Ernesto Laclau diskurzus-elméletéről (223)

Recenzió

 • Guba Ágoston: Simon Attila: Barátság és megértés Arisztotelész filozófiájában (245)
 • Kiss Csaba: Mit keresett Max Weber Kínában? Takó Ferenc: Max Weber Kínája. A protestáns etika és a mandarinátus szelleme (251)
 • E számunk szerzői (255)
 • Summaries (257)

Aetas 2023/3

Tanulmányok

 • László Andor: Bocskai István példája a 19-20. század kritikus korszakaiban (5)
 • Borus György: III. György és Lord Bute szerepe a Pitt-Newcastle koalíciós kormány felbomlásában (39)
 • Szigeti István: A két Kálmán „vezéri dualizmusa”. Tisza Kálmán és Ghyczy Kálmán a Balközép Párt élén 1866 és 1875 között (53)

Műhely

 • Deák Ádám: Csanád vármegye nemesség és tisztikara 1820-1848 között (77)
 • Mihályi Dorottya: Kit érdekel(t) Észak-Afrika? A Magreb-térség percepciója a dualizmus korának magyar útleírásaiban (93)
 • Gyarmati Enikő: Adalékok az alpesi turizmus magyar nőtörténetéhez a 19. században (108)

Elmélet és módszer

 • Balázs Gábor: A „sans-culotte” mint akarat és képzet (121)

Figyelő

 • Barabás Gábor: Hit, térítés, terjeszkedés (Paul Srodecki- Norbert Kersken (eds.): The Expansion of the Faith: Crudasign on the Frontiers of Latin Christendom in the High Middle Ages. Brepols, Turnhout, 2022.) (179)
 • Eőry Áron: Vörös napfelkelte az Alpokalján – további színképelemzésre várva (Forradalmak sodrában II. Visszaélések és atrocitások Sopronban és Sopron Vármegye területén a Tanácsköztársaság idején. Összeállította, bevezette, jegyzetelte: Suslik Ádám. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2020.) (184)
 • Zsiga Nikoletta Evelin: Népirtások a 20. században. Az ismeretterjesztés egy példája (Bozzay Zoltán: Népirtások a XX. században. Scolar, Budapest, 2019.) (188)
 • Baráth Katalin: A mozgó képek forradalma (Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914). Apertúra Könyvek – Pompeji, Szeged, 2022.) (192)
 • Galambosi Péter, Ribi András: Bizánci kereszténység és korai egyházszervezet Erdélyben az első ezredfordulón (Christianization in Early Medieval Transylvania. The Oldest Church in Transylvania and Its Interpretatiion. Edited by Daniela Marcu Istrate, Dan Ioan Mureşan and Gabriel Tiberiu Rustoiu. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, Volume: 83), Brill, Leiden-Boston, 2022.) (196)
 • Hajnáczky Tamás: Cigányzenész hangok a Nagy Háborúból (D. Szakács Anita: Ifj. Munczy Béla I. világháborús frontnaplói. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2020.) (203)
 • Törő László Dávid: Feminista mozgalmak története transznacionális perspektívában (Czeferner Dóra: Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. Budapest 2021.) (206)
 • Palócz Márk: A Vas megyei francia-magyar kapcsolatokról (Tóth Ferenc: Magyarok és franciák Szent Márton földjén. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Szombathely, 2022.) (210)

A fordításokat Rakovszky András készítette.

Világtörténet 2022/4

 • Bíró László: Népképviselet és a népi akarat képviselete (535)

Tanulmányok

 • Balázs Gábor: „A nép jó, a képviselői megvesztegethetőek” Az 1793-as francia alkotmányról (539)
 • Lajkó Ádám: A két világháború közötti szélsőjobboldal interpretációi a nyugati történetírásban (585)
 • Juhász Barnabás: Hol húzódjon a német-lengyel határ? Nemzeti önrendelkezés, területi követelések és harc a szénmezőkért Felső-Sziléziában a nagy háború után (635)

Műhely

 • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Pranter Zoltán: Vitatott pontok az utolsó egyiptomi khedive magyar származású feleségének életében (659)

Szemle

 • Lévai Csaba: A brit oroszlán, az orosz sas és a keleti kérdés (671)
 • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Pranter Zoltán: A kiszámíthatatlan Közel-Kelet létrejötte (675)
 • Farkas Ildikó: Trianon és Japán (679)
 • Pók Attila: Emlékezetpolitika és populizmus Délkelet-Európában (685)