Történelmi Szemle 2023/4

Tanulmányok

 • Rózsa Márton: Augsburgi Brúnó és Szent István. Esettanulmány a személyi helyváltoztatás hatalmi aspektusainak vizsgálatához (615)
 • Nagy Levente, Szilágyi Emőke Rita: Hollókőtől Esztergomig. Új adatok az Oláh, a Hunyadi és a Drakula család genealógiájához (639)
 • Buza János: Pénzügyi válság előszele. Az 1613. évi 28. törvénycikk nyomában (669)
 • Romsics Gergely: Érdek, befolyás, birodalom. A balkáni expanzió a magyar külpolitikai tervezésben, 1917-1918 (679)
 • Hantos-Varga Márta: A politikai cselekvés viszonyítási pontjai a keresztény államelmélet és a szentszéki megnyilatkozások alapján (705)
 • László Andor: Szekfű Gyula historiográfiai nézeteinek hatása saját korában (737)
 • Novák Attila: Kibucok és szövetkezetek, avagy szövetkezeti gondolatok az 1960-as évek Magyarországán – izraeli visszhanggal (753)

Vita

 • Gyányi Gábor: Egyfajta vitastílusról (765)
 • Tomka Béla: A jelenkortörténet kutatásáról és a források vétójogáról (775)
 • Valuch Tibor: A jelenkortörténetről és az államszocializmus társadalmáról tárgyilagosan. Megjegyzések Horváth Gergely Krisztián írása kapcsán (781)
 • Varga Zsuzsanna: Vitacikk vagy vádirat? (791)
 • Horváth Gergely Krisztián: Egy elmaradt vita margójára (799)

Századok 2023/2

Kapisztrán János levelezése – Kutatástörténet és perspektívák

 • Letizia Pellegrini: Európa és a középkor határvidékén. A Kapisztrán-levelezés, a Magyar Királyság és az oszmán hódítás (215)
 • Klaniczay Gábor: Kapisztrán János, a prédikátor és a csodatevő élő szent Magyarországon (239)
 • Galamb György: Kapisztrán János magyarországi levelezése. Szöveghagyomány és megközelítési szempontok (257)

Tanulmányok

 • C. Tóth Norbert: A váradi Szent László királyról elnevezett társaskáptalan megalapítása (287)
 • Kruppa Tamás: Illésházy István, Forgách Ferenc és a jezsuiták. Megjegyzések a felségsértési per előtörténetéhez (319)
 • Hantos-Varga Márta: Ankét a zsidókérdésről az Uj Kor katolikus folyóirat hasábjain (1936) (341)

Történeti irodalom

 • Kovács Mihai: Miskolczy Ambrus: A román középkor időszerű kérdései. Régi-új viták és közelítések (381)
 • Gyóni Gábor: Mihail Konsztantyinovics Juraszov: Vengrija i russzkije knyazsesztva v XII v. (383)
 • Bárány Zsófia: Deák Ágnes, Tamás Ágnes: Sziszifuszok küzdelme. Kormányzat és sajtópolitika Magyarországon, 1860-1875 (386)
 • Lévai Csaba: Pintér Zoltán Árpád: Fabriczy Kováts Mihály. Egy magyar huszártiszt két kontinensen (389)
 • Törő László Dávid: Murber Ibolya: Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig, 1918-1924. Határtörténetek az első világháború után (392)
 • Molnár Csongor: Caroline Mezger: Forging Germans. Youth, Nation and the National Socialist Mobilization of Ethnic Germans in Yugoslavia, 1918-1944 (394)
 • Joó András: Bartha Ákos: Véres város. Fegyveres ellenállás Budapesten, 1944-1945 (397)
 • Zombory Máté: Apor Péter: Forradalom a hátsó udvarban. Tömegerőszak, antiszemitizmus és politikai átalakulás a második világháború utáni Magyarországon, 1945-1946 (400)
 • E számunk munkatársai (405)

Történelmi Szemle 2022/3

Tanulmányok

 • Walter Pohl, Johannes Krause, Vida Tivadar, Patrick J. Geary: Az 5-9. századi Kelet-Közép-Európa integratív archeogenetikai, régészeti és történeti vizsgálata, Kr. u. 400-900. A HistoGenes 856453 ERC-Synergy Grant (341)
 • Gloviczki Ráhel: A középkori magyar királykoronázás összeurópai kontextusban (355)
 • Kádas István: Amikor megváltás az adó. Katonaságmegváltás és rendkívüli adó Hunyadi Mátyás uralma elején (1458-1466) (383)
 • Fóti Miklós: Egy szokatlan demográfiai jelenség és háttere a szegedi szandzsák területéről. Mila puszta hirtelen várossá válása 1578-ban (403)
 • Tóth Gergely: Egy hungarus értelmiségi pályafutásának tipikus és egyedi vonásai. Bél Mátyás elfeledett (ön)életrajza (417)
 • Hantos-Varga Márta: Avítt judaizmus és modern fajelmélet között. Katolikus szerzők zsidóellenes argumentációjának szürke zónája (447)
 • Csapody Tamás: A cservenkai exhumálások története (481)
 • Kiss Rita: Az 1956-os magyar menekültek beilleszkedése Bajorországban (513)

Adattár

 • Kádár Zsófia, B. Székely Dorottya Piroska: Adattár a 17. századi magyar országgyűléeken szereplő egyháziakról (533)

Mérleg

 • Varga Balázs: Győr város monográfiáinak története a dualizmus korától napjainkig (627)