Világtörténet 2023/3

Tanulmányok

 • Csoma Mózes: A késői Kádár-korszak külpolitikai nyitása. A magyar-délkoreai diplomáciai kapcsolatok létrejötte (329)
 • Novák Attila: Hosszú menetelés, kihaszált kiskapuk. A magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok története a kapcsolatok újrafelvételéig (349)
 • Tarrósy István: Külpolitikai rendszerváltás afrikai terepen. Kapcsolatok a Dél-afrikai Köztársasággal az 1980-1990-es években (371)
 • Isaac Bershady, Vámos Péter: „Tanulni jöttek Magyarországra.” Kínai vendégmunkások Győrben, 1987-1990 (387)

Műhely

 • Demeter Gábor: Az oszmánok és a muszlimok megítélése a bolgárok között a 19. században. A mai sztereotípiák és előítéletek gyökerei (409)
 • Farkas Dániel: Irány Baku! A Dunsterforce története (431)

Szemle

 • Schrek Katalin: Ukrajna története (461)
 • Joachim Matzinger: László Zoltán magyar-albán szótára. Imperializmus és nyelvtudomány (466)
 • Miklós Dániel: Lengyelkérdés – fogas kérdés? (470)
 • Palócz Márk: Hitler francia katonái a Szovjetúnióban (473)
 • Nagy Kornél: Magyar diplomáciai források az azeri-örmény viszályról (476)

Történelmi Szemle 2023/3

 • Horváth Richárd: Mátyás király könyvei. (A késő középkori forráspusztulás mértékéről) (335)
 • Fóti Miklós: Ali szegedi szandzsákbég személyének azonosítása, életpályája és birtoklástörténete (1567-1595) (353)
 • Kármán Gábor: Határvédelem, finanszírozás, protestantizmus. A belső-ausztriai és a magyar rendek vitája, 1606-1610 (367)
 • Pálffy Géza: Felszabadítás vagy megszállás? Katonai, pénzügyi és polgári igazgatás a visszafoglalt Magyarországon a nagy török háború idején (1683-1699) (393)
 • Orgona Angelika: A láthatatlan asszony. Salgai Kata házasságai (417)
 • Nagy Kornél: „Egy füstbe ment terv”. Michál Minas Theodorowicz ormény utnitus püspöki jelöltsége Erdélyben (1731-1742) (441)
 • Tóth Ferenc: „… számtalanszor bizonyította bátorságát, képességeit és tapasztalatait…” Egy magyar gróf franciaországi marsallá való kinevezésének körülményei (463)
 • Demeter Gábor: Az agrártársadalom differenciáltsága 18. századi településsoros összeírások kvantitatív elemzése alapján (1720-1796) (485)
 • Eszik Veronika: Válaszok a modernizáló állam behatolására a vidéki térbe. Az 1883-as horvátországi parasztmozgalmakról másképp (521)
 • Huhák Heléna: Lágernaplók. Magyar zsidó deportáltak mindennapjai a koncentrációs és kényszermunkatáborokban (1944-1945) (545)
 • Fejérdy András: Intanzigens antikommunizmus és/ vagy pragmatikus diplomácia? XII. Piusz keletei politikája világháború és hidegháború között (567)
 • Bartha Ákos: Egy nyughatatlan homo politicus. Szüts Iván (1900-1973) életútja (591)

Aetas 2023/2

Tanulmányok

 • Bató Szilvia: „…törvényeink minden téren hiányoznak….” Jogrendszer, büntetőjog és jogi szaksajtó (1867-1880) (5)
 • Nagy Sándor: Gyermekkorú elleni szexuális erőszak és reprezentációi a századelő Budapestjén. Berthóti József „merénylete” Wolf Anna ellen (39)
 • Trádler Henrietta: Tolvaj cselédlányok, bűnöző házi cselédek (60)
 • Perényi Roland: Az intellektuális bűnözés feltalálása. Fehérgalléros kriminalitás Budapesten a 20. század elején (80)
 • Bolgár Dániel: Felületes magyarkodás? A hitszónoklat nyelve a régi magyar statisztikában (98)
 • Szabó Róbert Károly: Az erdélyi menekült tanulók helyzete és sorsa Magyarországon társadalomtörténeti megközelítésben (1916-1917) (121)

Múltidéző

 • Kövér György: Egy elveszettnek hitt könyv nyomában. Erdei Ferenc: A magyar társadalom története a két világháború között (149)

Határainkon túl

 • Ress Imre, Demeter Gábor: „… óvjak attó., amit nagyhatalmi szindrómának nevezhetnénk.” Beszélgetés Ian D. Armourral (162)
 • Ian D. Armour műveinek bibliográfiája (170)
 • Ian D. Armour: „Ne bízzatok a hercegekben”. A Habsburg monarchi és a szerbiai Milan Obrenovič 1881-1885 (Fordította: Deák Ádám) (171)

Figyelő

 • Mészáros Gábor: A Föld és az ember ideje. A paleontológia kezdetei (Dezső Gyurka [ed.]: Time in the „third kingdom of nature”. Prehistory of palaentology and palaeoanthropology and its philosophical contexts. Gondolat Kiadó, Budapest, 2021.) (201)
 • Szabó Gábor: Európában a helyzet megváltozott. (Paul Miller-Melamed: Misfire: The Sarajevo Assasination and the Winding Road to World War I. Oxford University Press, Oxford, 2022.) (206)

A fordításokat Deák Ádám és Rakovszky Ádám készítette.

Századok 2022/5

Természet – Táj – Történet

 • F. Romhányi Beatrix: Bevezető (869)
 • Nógrády Árpád: Vázlat Sáros megye kialakulásáról és betelepüléséről a 14. század közepéig (871)
 • Molnár Zsolt, Szabados Klára, Alen Kis, Jelena Marinkov, Biró Marianna, Öllerer Kinga, Babai Dániel, Katona Krisztián, Ulicsni Viktor, Demeter László: Erdei és mocsári sertéstartás a Szerémségben. A svinjarok hagyományos ökológiai tudása (893)
 • F. Romhányi Beatrix: Plébániák és adóporták – a Magyar Királyság változásai a 13-14. század fordulóján (909)
 • Laszlovszky József, Nagy Balázs: Mederváltozás és kontinuitás a Sajó folyó középkori átkelőhelyeinél. A muhi csatatér kutatásához kapcsolódó földrajzi, történeti és régészeti vizsgálatok (943)
 • Demeter Gábor, Szilágyi Zsolt, Pinke Zsolt: Sártenger és búzatenger. Mérlegen az alföldi gabonakonjunktúra és a vízszabályozások regionális következményei (1720-2020) (963)

Tanulmányok

 • Arany Krisztina: Firenze és a Német-római Császárság kapcsolata IV. Károly uralkodásától Luxemburgi Zsigmond haláláig (1001)
 • Balogh Ádám Tibor: Epizódok az Osztrák-Magyar Monarchia és Brazília kereskedelmi kapcsolatainak történetéből (1021)

Történeti irodalom

 • Kosztyó Gyula: Fedinec Csilla, Font Márta, Szakál Imre, Varga Beáta: Ukrajna története: régiók, identitás, államiság (1059)
 • Kertész Balázs: Antal Molnár: Die Formelsammlungen der Franziskaner-Observanten in Ungarn (ca. 1451-1554) (1062)
 • Ambrózy Gábor: Kurucz György (szerk.): Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820-1825) (1065)
 • Bodnár Krisztián: Tamás Ágnes: „Talpra magyar hí az urna!” Választások és választási kampányeszközök élclapokban (1867-1875) (1068)
 • Fodor János: Falusi Norbert: Két nemzet határán. Erdélyi magyar nemzetépítők az európai nagy változásban (1900-1925) (1070)
 • Pálinkás Barnabás: Bajcsi Ildikó: Kisebbségi magyar küldetés Csehszlovákiában. A sarlós nemzedék közösségi szerepvállalása Trianon után (1072)
 • Ablonczy Balázs: Michal Ksinan: L’homme qui parlait avec les étoiles – Milan Ratislav Stefanik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre (1074)
 • E számunk munkatársai (1077)

Korall 2021/86

Mobilitás a rendi társadalomban

 • Keszei András: Érdem és előrejutás: mobilitás a társadalomban és a történelemben (5)
 • H. Németh István: A rendi társadalom átjárhatósága: polgárok és nemesek a városok élén (27)
 • Forgó András: A társadalmi mobilitás lehetőségei a katolikus hierarchiában. Megyéspüspöki kinevezések, 1686-1799 (56)
 • Szemethy Tamás: Gyulai Gyulay Ferenc felemelkedése. Mikrotörténelmi elemzés a 18. századi új elit társadalmi mobilitásáról (79)
 • Nagy Ágoston: Inszurrekció és társadalmi mobilitás a napóleoni háborúk időszakának Magyarországán (107)
 • Sebők Richárd: Az 1790-1848 közötti országgyűléseken megjelent köznemes főispánok prozopográfiai elemzése (137)Ö
 • Koloh Gábor: Református lelkészek és tanítók társadalmi mobilitásának diverzitása a Felsőbaranyai Egyházmegyében a 19. század első felében (166)
 • Tóth Árpád: Az alkalmazkodás irányai a késő rendi társadalomban: a német evangélikus polgárság mobilitási készsége és gyakorlatai (185)
 • Sasfi Csaba: A reformkori győri gimnázium szerepe a város lakosainak társadalmi mobilitásában (210)
 • Eőry Gabriella: Életutak a 19. századi Szegeden. Intergenerációs mobilitásvizsgálat egy történeti adatbázis segítségével (240)

Körkép

 • Nagy Ignác: Birodalmak romjai és az ébredező gyarmatok. A Sic Itur ad Astra 71. számáról (256)
 • Demeter Gábor, Kövér György, Somorjai Szabolcs: Területi egyenlőtlenség – Intézményi változás. A Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2022. évi felhívása (264)

Könyvek

 • Papp Viktor: Szellemi műhely a piedesztálon: így (is) ünnepel az Atelier. Lászlófi Viola, Mravik Patrik Tamás, Oláh Gábor, Sidó Anna (szerk.) Atelier 30. Műhelytanulmányok (278)
 • Kármán Gábor: Hanák Béla, Szabó András Péter (szerk.): Keresztvíztől sírkeresztig. Családi eseményekre szóló meghívólevelek Kassa város levéltárában (1526-1700) (286)
 • Zentai Mária: Huszonnégy év egy játékos életéből. Szalisznyó Lilla (s. a. r.): „Irjátok a mi tollatokra jön.” Egressy Gábor családi levelezése (1841-1865) (290)
 • Keszei András: Gregory Clark: The Son Also Rises. Surnames and the History of Social Mobility (297)
 • Kis Cynthia: Király Péter, Kiss Erika, Monok István, Viskolcz Noémi, Zvara Edina (szerk.): Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése (300)
 • Hegedüs Krisztián: Szemethy Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok. Új arisztokraták a 18. századi Magyarországon (304)
 • Pál Viktor: Fruzsina Müller: Jeansszocializmus: Konsum und Mode im staatsozialistischen Ungarn (309)
 • Szerzőink (312)
 • Contents (314)
 • Abstracts (316)

Korall 2021/(83)

Tisztaság fél egészség?

 • Németh Ágnes: az egészség csatornái. A pesti csatornareform kezdetei és Beivinkler Károly szerepe az 1870-es évek elején (5)
 • Bodovics Éva: Köztisztasági és közegészségi viszonyok Miskolcon a 19. század utolsó harmadában (34)
 • Kappanyos Ilona: Zománc fürdőkád és fateknő. Csecsemőfürdetési tanácsok a 20. század eleji magyar gyermekápolási irodalomban (59)
 • Kaba Eszter: Ép testben ép lélek? Az oroszországi hadifogság egészségügye (84)
 • Demeter Gábor, Magyarosi Ádám, Bagdi Róbert: Tuberkolózis, tetű és pöcegödör. Iskolások egészségügyi és lakhatási helyzete Debrecenben, a nagy gazdasági válság idején (105)
 • Kovácsné Magyari Hajnalka: A mosószappantól az „elektromos narancsig”. Szépségápolás és professzionális kozmetikai szolgáltatások az 1950-es és 1960-as években (136)
 • Vámos Gabriella: Gyermekek és fiatalok egészségnevelése az 1960-as évektől az 1980-as évekig (152)

Elektronikus formában elérhető itt.

Századok 2021/2

Vidéki társadalom és percepciói a 18-20. században

 • Horváth Gergely Krisztián: Előhang (231)
 • Petrás Éva: „Nyeregben” a vidék. Közelítések a reformkori politikai elit idő- és térszemléletének változásához (233)
 • Mikle György: Nagybirtok és vidéki társadalom az „Elbától keletre”. Vitarkérdések a nemzetközi szakirodalomban (247)
 • Tompa László: A szerződéses jobbágyság rendszerének regionális mintázatai. Hat vármegye gyakorlatának összehasonlítása (263)
 • Demeter Gábor, Szilágyi Adrienn, Túri Zoltán: Földminőség, nemesi érdekérvényesítés, jövedelmezőség a Tiszántúl déli részén a 18-19. században (285)
 • Szulovszky János: A magyarországi városok életvilága a foglalkozások tükrében 1892-ben (317)
 • Jankó Ferenc: Változó földrajzi nézőpontok: Burgenland és Nyugat-Magyarország az első világháború előtt és után (353)

Tanulmányok

 • Haraszti Szabó Péter: A magyar káptalanok vezető méltóságainak peregrinációja a Zsigmond-korban (371)
 • Kökényesi Zsolt: Az érvényesülés útján. Az Udvari Kamara magyar tisztségviselői a 18. században (395)

Történeti irodalom

 • Szaszkó Elek: Kádas István: A megye emberei. A szolgabírói hivatal és viselői Északkelet-Magyarországon (1329-1545) (437)
 • Tóth Tibor: Oross András: EUrópa GÉNiusza. Savoyai Eugén élete és kora (1663-1736) (440)
 • Kincses Katalin Mária: Kurucz György: „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell…” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején (443)
 • Fiziker Róbert: Ernst Bruckmüller: Österreichische Geschichte. Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart (444)
 • Slachta Krisztina: Petrás Éva: Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei (447)
 • Valuch Tibor: Michael Jürgen Schatzl: Der Griff nach der Zeit. Perioden, Charakteristika, Motive und Interessen österreichischer Arbeitspolitik 1945-2018 (450)
 • Scheibner Tamás: Babus Antal, Müller Gabriella, Seres Attila (szerk.): Magyar irodalom és szovjet irodalompolitika az hruscsovi korszakban. Orosz levéltári iratok, 1953-1964. I. kötet (1953-1957) (453)
 • E számunk munkatársai ( 457)