Európai Jog 2023/6

Vezértanulmány

 • Schmidt Richárd: Választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása az EU-jog prizmáján keresztül (1)

Jogharmonizáció

 • Tóth András: Az Európai Unió Bíróságának tagállami kárfelelősséggel kapcsolatos gyakorlata a Köbler-ügyet követően (11)
 • Breczkáné Békési Gabriella: A bírósági iratok határon átnyúló kézbesítésének legújabb fejleményei az Európai Unió Bírósága joggyakorlatának tükrében (22)

Fórum

 • Lendvai Gergely Ferenc: Mikortól számít nőnek egy sportoló? – Az EJEB Semenya v. Switzerland-ítéletének bemutatása (29)

Recenzió

 • Az uniós polgárság státuszának bizonytalan határai. Recenzió Gyeney Laura és Szabó Marcel (szerk.) „Az uniós polgárság jelene és jövője: úton az egységes európai állampolgárság felé?” című kötetéről (37)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2024/1

Tanulmány

 • Tóth András: Devizahiteles ügyek és a bíróságok uniós jogon alapuló kártérítési felelőssége (1)
 • Sztraka-Bucsai Beatrix: A kiskorú gyermek tartásának megváltoztatása iránti perek eljárásjogi sajátosságai (12)

Diskurzus

 • Udvary Sándor: Perorvoslat a válságban – válság a perorvoslatban? (21)

Könyvkritika

 • Szigeti Péter: Válasz Szabó Miklós könyvkritikájára (33)

Jogirodalom

 • Benke József: Vivos vultus ducere. Gondolatok Földi András tanulmánykötetéről (42)
 • Formai követelmények szerzőinknek (46)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2023/9

Vita

 • Somody Bernadette, Vissy Beatrix: Alapjogi szempontok az abortuszszabályozás változásához (377)

Diskurzusok a versenyjogról és az eljárási jogokról

 • Tóth András: Az Európai Unió versenyjogának magyarországi érvényesülése (387)
 • Kovács András György, Kárász Marcell: A módosított és visszavont hatósági döntések kezelése a közigazgatási perjogban (399)

Tanulmány

 • Solymosi-Szekeres Bernadett: A bizonytalan státuszú munkavégzés jogvédelmi nehézségei (410)
 • Bordás Péter: Az állami tulajdonú vállalatok szerepe (418)

Jogirodalom

 • Jáki Erika: Útmutató tőkebefektetési szerződésekhez (427)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2022/6

 • Serák István: Nemzetközi kereskedelmi ügyekre szakosított bírósági fórumok – a választottbírósági eljárás alternatívája rendes bíróságokon? (1)
 • Kecskés András, Halász Vendel: A felelős társaságirányítási jog európai látképe (8)
 • Gyurán Ildikó, Lele Zsófia, Pártay-Czap Sarolta: A kereshetőségi jog a közigazgatási perekben az európai és nemzeti normák alapján (18)
 • Juhász Eszter, Kincses Attila, Samodai András, Tóth András: Joghatósági dilemmák a kárfogalommal összefüggésben (28)
 • Tarkó Áron: Kitekintés a rendőri misszióra az elmúlt évtizedekben Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában (40)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/7-8

 • Felhívás diskurzusra (265)
 • Sólyom Péter: A dogmatikai jogtudomány elmélete (265)
 • Udvary Sándor: Hübrisz helyett hatalommegosztás (277)
 • Tóth András: Az EUB Hochtief-ítéletének hatása a bírósági kárfelelősségi rendszerre (286)
 • Kanyuk Petra Ágnes: A migrációs vonatkozású érdekkapcsolatok elleni fellépés az Európai Unióban (298)
 • Boda Zoltán: A büntetőeljárás észszerűtlen elhúzódása – társadalomtudományi nézőpontból (305)
 • Peti András: Kötelező vagy önszabályozás? A láthatatlan határ a felelős társaságirányítás területén (316)
 • Várnay Ernő: Tagállami érdekek, tagállami kötelezettségek és az Európai Unió joga (323)
 • Herger Csabáné: Gondolatok a „kiválóság értékéről” és a „szerencse ajándékáról” (327)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2022/7-8

 • Tóth András: Közbeszerzési kartellezők (jog)védelme Magyarországon (3)
 • Pribula László: Az eltűnt hatályon kívül helyezési ok nyomán (11)
 • Leszkoven László: Mégis kötbér, ami annak látszik… avagy: kávé-e a fügekávé? (17)
 • Kasznár Attila: A legális jövedelemszerzés szerepe és veszélye a terrorfinanszírozásban (21)
 • Szinay Attila: Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének új szabályairól (26)
 • Kiss Tibor: A termőföld öröklésének új szabályai (39)
 • Szabó Dániel: A kockázati- és magántőkealapok versenyjogi nézőpontból, figyelemmel az amerikai fejleményekre, antitröszt vonatkozások (44)
 • Bodor Mária: A részvénykönyv vezetésének egyes kérdéseiről (51)
 • Borsos Tibor: A tőkeegyesítő társágok határokon átnyúló átalakulása, egyesülése, szétválása az új törvényi szabályozás tükrében (54)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/5

Tanulmányok

 • Czine Ágnes: A relatív eljárási szabálysértés megítélése, avagy a tisztességes eljárás érvényesítésének útjai (257)
 • Agócs-Kiss János: Érvényesül-e a közhitelesség a bűnügyi nyilvántartások esetén? (263)
 • Jacsó Judit: Büntetőjogi compliance mint a jog érvényesülésének új eszköze nemzetközi kitekintéssel (271)
 • Madai Sándor: A szankcióalkalmazás nehéz útján: közlekedési szabályszegések a büntetőjog, a közigazgatási jog és a szabálysértési jog határán (279)
 • Csöndes Mónika: Az okozati összefüggés megállapításának és a gyógyulási/túlélési esély elvesztésének a gyakorlata az angol common law-ban II. (287)
 • Csapucha Bernadett: A kiskorú veszélyeztetésének bűntette a jogerős ítéletek tükrében[1] – 2. rész: halmazati, elhatárolási és egyéb gyakorlati kérdések (298)
 • Tóth András: A Versenytanács kartelljog-fejlesztő gyakorlata (305)
 • Lénárdné Maletics Borbála, Nochta Tibor: Az állatok magánjogi státuszhelyzetéről (313)

Szemle

 • Ősze Áron: Recenzió Kukorelli István – Három István, három nemzeti ünnep, három példakép című könyvéről (317)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjogi Szemle 2022/1

Blutman László: Az uniós jog elsőbbsége: alkotmánybíróságok lázadása (1)

Szente Zoltán: A populista alkotmányosság mítosza Magyarországon és Lengyelországban. Populista vagy tekintélyelvű alkotmányosság? (11)

Pfeffer Zsolt: Eladható-e a városháza? Az önkormányzati vagyonszabályozás anyagi és eljárásjogi alapkérdései (27)

Kertész Gábor: „Nemváltoztató műtét” a fogyasztóvédelem tükrében (46)

Sipos Marcell: A zöld foglalkoztatás hasznosíthatóságának lehetőségei a nemzetközi tapasztalatok tükrében (50)

Gönczi Lili Luca: A területfejlesztési támogatások esetén igénybe vehető jogvédelem sui generis jellege – nemzetközi kitekintés (60)

Tóth András: Az aktív perbeli legitimáció kérdése zárt ügyfélkörű közigazgatási eljárásokban, illetve a közhatalmat gyakorló indítványozók alkotmányjogi panasz-benyújtási lehetőségének szűkítése az Alkotmánybíróság Gazdasági Versenyhivatal alkotmányjogi panasza tárgyában hozott döntése fényében (66)

Tóth Judit, Kirs Eszter, Haraszti Margit Katalin: A kínzás és a rossz bánásmód fogalmi elemeinek meghatározása és elhatárolása (73)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2022/1

 • Szabó Péter: Nyelvi sokféleség és terminológiai kihívásokaz Európai Unió Bíróságán (1)
 • Prieger Adrienn: Az európai integrációs folyamat eredményei: a török igazságszolgáltatás digitalizációja (14)
 • Frank Máté: A termékfelelősség alkalmazásának dilemmái az Európai Unió jogában (21)
 • Tóth András: Az uniós jogba ütköző jogalkotással okozott kárért való felelősség joggyakorlatának alakulása a szerencsejáték-piac átszervezése miatt indult kártérítési perek tükrében (28)
 • Steiner Gábor: Az angolszász típusú vádalku alapfogalmai, történelmi gyökerei és gyakorlata az Amerikai Egyesült Államokban (38)
 • A tulajdonszerzés jogdogmatikai tételei mentén az angol és magyar jog közötti összehasonlítás tanulságai (49)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2022/1-2

 • Tóth András: Észszerűen az észszerű idő követelményéről versenyügyekben (3)
 • Gárdos Péter: A kodifikált szerződésátruházás (12)
 • Török Tamás: A magánjogi jogi személy tagjának kizárása (17)
 • Leszkoven László: Elővásárlási jog gyakorlása több dolog együttes eladása esetén (26)
 • Verebics János: Veszélyhelyzeti rendelkezések a Polgári Törvénykönyv jogi személyekre vonatkozó általános szabályai körében (33)
 • Miczán Péter: A jogfenntartásról a polgári perjogban (38)
 • Szánthó Péter: A fenntartói szerepvállalás változása a felsőoktatás ágazati szabályozása tükrében 842)
 • Hideg Milán István, Somogyi Georgina: Alakulóban a Toyota-csoport? Együttműködési formák a Japán autóipar területén (49)
 • Gál Judit: A közkereseti társaság és a betéti társaság megszűnésének új szabályai (52)
 • Bodor Mária: Változások a kényszertörlés szabályozásában (55)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.