Ügyészek Lapja 2023/5-6

Tanulmányok

 • Csák Zsolt: A szakvélemény hitelérdemlőségének kihívásai a bíróság szemszögéből (5)
 • Szabó Judit: A szakvélemények értékelésének jó gyakorlatai bírói szemmel (esetismertetések) (15)
 • Schmidt Gábor: A szakvélemények értékelésének kérdései ügyészi szemmel (27)
 • Szokolai Zoltán: A szakértő kirendelésének gyakorlati kérdései a rendőrség szemszögéből (43)
 • Pályi Krisztina Katalin: Esetpéldák a szakértői bizonyításra a NAV bűnügyi szerveinek gyakorlatában (57)

Disputa

 • A terhelt jogai és az áldozat méltósága. Kerekasztal-beszélgetés Király Tibor emlékére (67)

Figyelő – szakértői aktualitások

 • Lontai Márton, Kosztya Sándor József: Az intézményi szakértés kihívásai a technológiai fejlődés tükrében (75)

Figyelő – kriminalisztika

 • Fülöp Péter, Ujvári Zsolt, Petrétei Dávid, Kiss István, Dudás-Boda Eszter, Metzger Máté, Fullár Alexandra: Az igazságügyi szakértői szemléltetés modern eszközei és lehetőségei (91)
 • Csesztregi Tamás, Rompos Éva, Ujvári Zsolt: Aktuális kihívások és eredmények a kábítószerek igazságügyi szakértői vizsgálatában (103)
 • Décsy Gabriella: Visibility 3D szimulációs program a korlátozott látási viszonyok modellezésére (119)
 • Bánhegyi Attila, Petrétei Dávid: A VMD mint új nyomkutatási módszer (131)

Figyelő – nemzetközi kitekintő

 • Kármán Gabriella: A szakvélemények értékelésének szempontjai – aktuális megoldások nemzetközi kitekintésben (139)

Könyvismertetés

 • Fenyvesi Csaba: Felmérési kísérlet a bűnügyekben (155)

Könyvajánló

 • Valogatás a szakirodalomból (157)

Belügyi Szemle 2023/10

 • Előszó (1695)

Tanulmányok

 • Barabás A. Tünde, Koplányi Gergely: Viktimizáció az online térben. Egy nemzetközi kutatás eredményei hazai szemszögből (1697)
 • Bolyky Orsolya, Sárik Eszter: Gondolatok a gyermek- és fiatalkorúak bűnözéséről a statisztika tükrében (1715)
 • Deres Petronella: Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények sajátosságai Magyarországon 2013–2021 között (1729)
 • Garai Renáta: A kapcsolati erőszak bűncselekmény tényállásának 10. születésnapjára. Összegző gondolatok a joggyakorlat tükrében (1743)
 • Irk Ferenc: Az ökoszisztéma hálózati kockázatai és felelősségi kérdései. Rendszerező alapvetés (1759)
 • Kármán Gabriella: A szakértői bizonyítás hatékonyságának növelése – egy empirikus kutatás nyomán (1773)
 • Kiss Anna: A nyomozó hatóság és az ügyészség kapcsolata (1789)
 • Korinek László: Vannak-e kriminogén foglalkozások? (1801)
 • Kó József: Önbevallásos kérdezéstechnika a kriminológiai kutatásokban (1815)
 • Nagy László Tibor: Sportrendezvények kockázatelemzése (1825)
 • Póczik Szilveszter: Európai iszlamisták és dzsihádisták motivációi (1839)
 • Ritter Ildikó: Testépítő szubkultúra a vádlottak padján (1855)
 • Solt Ágnes: „Aki el tudja fogadni, hogy a börtönben kell meghalnia, az minek éljen még éveket?” (1871)
 • Szabó Judit, Virág György: Szexuális bűnelkövetők a kriminálpolitika erőterében (1887)
 • Windt Szandra: Elkövető és/vagy áldozat? Az emberkereskedelem áldozatai által kényszer/fenyegetés hatására elkövetett jogellenes cselekményekről (1901)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2023/4

Vezértanulmány

 • Blutman László, Medvegy Dalma, Schiffner Imola: Európai Unió: a „lopakodó hatáskörelvonás” jogi összefüggésekben (1)

Jogharmonizáció

 • Szabó Judit, Molnár Dalma: Az alkotmányjog és az EU-jog metszéspontjában: a „ne bis in idem” el (13)

Fórum

 • Budai Péter: A Van Gend en Loos- és a Costa v. E.N.E.L.-ügyek a nemzetközi szervezetek jogának szemszögéből: egy jogelméleti megközelítés (21)
 • Pánovics Attila: A fenntartható finanszírozás felelőssége – újabb lépések az Európai Beruházási Bank elszámoltathatósága érdekében (30)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Fontes Iuris 2022/3

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Interjú Répássy Róberttel, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával (5)

Tanulmányok

Közjog

 • Faragó-Farkas Mariann Gabriella: A gyermekek adatainak védelme az online térben (8)

Büntetőjog

 • Vass Péter: A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei (14)

Magánjog

 • Szabó Judit: Zöld átállás a magánjogban: uniós irányelvjavaslat a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati átvilágításról (22)

Európai és nemzetközi jog

 • Somogyi Olivia: Az acte clair doktrina hatása az európai uniós jog egységes értelmezésére (31)

 • Jogértelmezés (38)
 • Konferencia-összefoglaló (41)

Hírek, események

 • Közéleti események (44)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (47)

Európai Jog 2022/4

 • Harmathy Attila professzor úrra emlékezünk (1)
 • Szabó Judit, Mester-Krizsa Alexandra: A ne bis in idem elve a szabálysértési és a büntetőeljárás viszonyában – gondolatok az Európai Unió Bírósága legújabb döntésének következményeiről (3)
 • Stréda Antal: A hitelintézetek veszteségviselési és feltőkésítési kapacitásának európai uniós szabályozása (11)
 • Széles Krisztina: Kioldható-e a gordiuszi csomó a tagállami adószuverenitás és a Bizottság állami támogatási soft law-ja között? (19)
 • Kecskés László: Opponensi vélemény Dr. Nagy Csongor István „A kartelljog dogmatikai rendszere” című akadémiai doktori értekezéséről (24)
 • Kiss Máté Jenő: A családon belüli erőszak mint a diszkrimináció megnyilvánulása az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában (35)
 • Mátyás Tímea Bernadett: Recenzió Halmai Péter – Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája című könyvéről (41)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/2

 • Pribula László: A szakértői díj meghatározásának gyakorlati problémái a megújított polgári perrendi modellben (49)
 • Angyal Zoltán: A tagállami bírák kinevezése és az uniós jog (59)
 • Szivós Kristóf: A felek eljárástámogatási kötelezettségének dogmatikai értékelése (71)
 • Sándor István: Észrevételek a szerződések rendszerezéséhez (80)
 • Mezei Péter: Modern gondolatok a modern szerzői jogról (87)
 • Szabó Judit: A digitalizáció büntetőjogi vetülete (89)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Európai Jog 2020/5

Vezértanulmány

 • B. Gyurkó Brigitta: Az Európai Unió műanyaghulladékokkal kapcsolatos intézkedései (1)

Európai jogi fórum

 • Szabó Judit: A külföldi ítéletek végrehajtása, avagy a végrehajtásában felfüggesztett külföldi szabadságvesztés-büntetés hazai sorsa (9)

Jogharmonizáció

 • Virág Csaba: Az utazási szerződés megszegésével okozott „nem vagyoni sérelem” – az uniós irányelvek alkalmazásának egyes kérdései a nemzeti jogban (16)

Az Európai Unió bíróságának joggyakorlata

 • Polgári jogi igény a büntetőeljárásban EU-s támogatásokat érintő csalással kapcsolatos bűncselekmény esetén – az Európai Unió Bírósága C-603/19. számú TG ügyben 2020. október 1-jén hozott ítélete (22)

Börtönügyi Szemle 2021/1

Nekrológ

 • Várkonyi Zsolt Kristóf: Búcsúzunk Prof. em. Dr. Vókó György büntetőjogásztól (5)

A „jövőformáló tudomány” című konferencia előadásai

 • Bolyky Orsolya, Sárik Eszter: Visszaesés vagy talpon maradás? Falling or stilling? (9)
 • Szabó Judit: A személyiségzavar, különösen a pszichopátia hatása a büntetőjogi felelősségre. The effect of personality disorder on criminal responsibility with special regard to psychopathy (25)
 • Vókó György: A jövőt védő magyar intézményes hátterű kriminológiai tudományos kutatások emlékezete (43)

Tanulmányok

 • Forgács Judit: Kapcsolattartás járvány idején. Contact and communication during epidemic (51)
 • Kellner Gergely: A büntetés-végrehajtás kommunikációjának új irányai. New directions in the communication strategies of the Hungarian Prison Service (71)
 • Somorjai Ádám: Szent Adorján vértanú (278-306) tiszteletének jelentősége. The significance of the cult of the Martyr Saint Hadrianus (278-306) (101)

Röviden

 • Rutkai Kata: Ismét elnyerte „Az Év Honlapja” díjat a büntetés-végrehajtás (110)

Bírósági Szemle 2020/1

 • Senyei György: Köszöntő (2)
 • Osztovits András: Előszó (3)

Tanulmányok

 • Ződi Zsolt: A bíróságok és a technológia (4)

Fórum

 • Virág Csaba: Az új polgári perrendtartás alkalmazásának kihívásai. Bírói attitűdök a perrend egyes új jogintézményeivel kapcsolatban (14)
 • Szabó Judit, Hornyák Szabolcs: Az új büntetőjogi eljárási kódex hatása a bírósági igazgatásra (26)

Arcképcsarnok

 • Bódiné Beliznai Kinga: „Akinek ítéleteiben a jog és az igazság kérdései mellett mindig ott volt a meleg emberi szív is – Juhász Andor bírói pályafutása (38)
 • Peres Zsuzsanna: Ifj. Mailáth György országbíró életpályája (47)

Recenziók

 • Mezey Barna: Adalékok a bírói szerepfelfogáshoz. A Kúria és elnökei (57)
 • Kis László: A bírósági igazgatási modellek alkalmazásának gyakorlati aspektusai. David Kosař: Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. Holding the Least Accountable Branch to Account (64)
 • A szerzőkről (68)
 • Abstracts (69)
 • Szerzői útmutató (71)

Elektronikus formában elérhető itt.

Kriminológiai Tanulmányok 56.

Előszó (7)

 • Nánási László: A Csemegi-kódex születése (10)
 • Garai Renáta: A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata – a jogerős ítéletek tanulságai (30)
 • Kármán Gabriella: Az illegális műtárgy-kereskedelem a büntetőjog-gyakorlatban Magyarországon (48)
 • Farkas Krisztina: A kulturális javak védelmének büntetőjogi megközelítése Olaszországban (69)
 • Kiss Anna: Vádalku magyar módra? (88)
 • Nagy László Tibor: A kifosztás kriminológiai kérdéseiről (107)
 • Barabás A. Tünde, Dallos Endre, Molnár István Jenő, Papp József: Környezetszenzitív bűnmegelőzés az okosvárosokban (121)
 • Kármán Gabriella, Szabó Judit: A polgiráf felhasználásának elvei és feltételei a bizonyítási eljárásban (143)
 • Csapucha Bernadett: Az EJEB eseti döntésének hatása a magyar fogva tartási körülményekre (170)
 • Sárik Eszter, Bolyky Orsolya: Bűnözői életutak a maslow-i szükségletelmélet tükrében (186)

Summaries (213)

Elektronikus formában elérhető itt.