Századok 2022/2

Tanulmányok

 • Kenyeres István: A Magyar Királyság pénzügyei és katonai költségei Mohács előtt (237)
 • Galambosi Péter: Az szepesi lándzsásnemesség története a 13-14. században (277)
 • Tóth Tibor: Az angol hadsereg megostromolja Buda várát. A Hounslow Heath-i hadgyakorlatok II. Jakab uralkodása idején (1685-1688) (303)
 • Matolcsi Réka: Szóbeli királysértési ügyek a dualizmus idején (1891-1913) (329)
 • Tefner Zoltán: Német-osztrák-magyar tárgyalások Lengyelországról. Berlin, 1916. április 14-15. (357)
 • Gyarmati Enikő: Bédy-Schwimmer Rózsa berni követi kinevezése a svájci források és szempontok tükrében (1918) (391)

Vita

 • Thoroczkay Gábor: Észrevételek a magyar szakrális kettős fejedelemség újabb irodalmához (413)
 • B. Szabó János, Sudár Balázs: Gardízi, Ibn Ruszta és a többiek, Válasz Thoroczkay Gábornak (421)

Történeti irodalom

 • Gulyás László Szabolcs: Botár István: Havasok keblében rejtező szép Csík. A Csíki-medence középkori településtörténete (429)
 • Domokos György: Kruppa Tamás (közreadja): Pápai csapatok Magyarországon (1595-1597, 1601) (432)
 • Főcze János: Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918-1921 (434)
 • Jeszenszky Géza: L. Balog Béni (szerk.): Erdélyből jelentik. A Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériumának válogatott iratai, 1918. november 3. – 1919. január 29. (437)
 • Both Noémi Zsuzsanna: Főcze János: A MADOSZ. Baloldali magyar történet a Román Királyságban (1934-1944) (440)
 • Egry Gábor: Leslie Waters: Borders on the Move. Territorial Change and Ethnic Cleansing in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1948 (443)
 • Búr Gábor: Besenyő János: Magyarország és a nyugat-szaharai válság (446)

 • E számunk munkatársai (451)

Századok 2022/1

JÁRVÁNYOK TÖRTÉNETI PERSPEKTÍVÁBAN. PESTIS, HIMLŐ, KOLERA, SPANYOLNÁTHA MAGYARORSZÁGON

 • Krász Lilla: Bevezető (5)
 • Gecser Ottó, Szende Katalin: Hans Saltzman, az 1510-es pestisjárvány és a nagyszebeni vesztegzár (9)
 • Vadas András: A Batthyány uradalomrendszer és a 17. század első felének pestisjárványai (25)
 • Sabine Jesner: Cordon Militaire – Cordon Sanitaire. Járványmegelőzés az erdélyi katonai határőrvidéken (1760 körül–1830) (47)
 • Krász Lilla: Az „oltalmazó himlőről”. A himlőoltás magyarországi népszerűsítése és bürokratizálása (61)
 • Fazekas Csaba: A szabadságharc és az 1848–1849. évi kolerajárvány összefüggései (81)
 • Géra Eleonóra: A spanyolnátha emlékezete. A spanyolnátha, az első világháború lábjegyzete (97)
 • TANULMÁNYOK
 • B. Szabó János, Sudár Balázs: Hol lehetett a rejtélyes „vlndr-i” csata? (117)
 • Bodovics Éva: Az 1878-as miskolci árvíz társadalom- és gazdaságtörténeti nézőpontból (139)
 • Bittera Éva: Egy magyar arisztokrata nő kisebbségi léthelyzetben (1918–1945). Csáky Mihályné gróf Nemes Gabriella sorsa a családi iratok tükrében (171)

 • KÖZLEMÉNY
 • Törő László Dávid: Történészek népi múltkonstrukciói az 1945 előtti Burgenlandvitákban (195)

TÖRTÉNETI IRODALOM

 • Lakatos Bálint: Kertész Balázs: Székesfehérvár oklevelei és levelei 1249–1526. (209)
 • Csermelyi József: Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Egy elfeledett magyar királyi dinasztia: a Szapolyaiak (211 )
 • Fejérdy András: Rupert Klieber (Hrsg.): Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon Band I. Die röm.-kath. Kirchenprovinzen Gran, Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn (215) 
 • Eőry Áron: Eiler Ferenc – Tóth Ágnes (szerk.): A magyarországi németek elmúlt 100 éve. Nemzetiségpolitika és helyi közösségek (218)
 • Stark Tamás: Márkus Beáta: „Csak egy csepp német vér”. A német származású civilek Szovjetunióba deportálása Magyarországról, 1944/1945 (221) 
 • Bednárik János: Tóth Ágnes: Németek Magyarországon, 1950–1970 (225) 
 • E számunk munkatársai (229)

Rubicon 2020/4

Kérészállamok

 • Ablonczy Balázs: Kérészállam, interregnum, wilsonizmus. Az átmeneti államok kategóriái (4)
 • Tóth Imre: Lajtabánság. Felkelőállam a nyugati végeken (8)
 • Ordasi Ágnes: Fiume. Az impériumváltások évei (18)
 • Hornyák Árpád: A Baranya-bajai Szerb-Magyar Köztársaság. 1921. augusztus 14-21. (26)
 • Fedinec Csilla, Szakál Imre: A Hucul Köztársaság (34)
 • Végső István: A Kun Köztársaság. A redempciós mozgalom vadhajtása (37)
 • Vörös Boldizsár: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Egy átmenetinek tervezett államalakulat (38)
 • Zahorán Csaba: Egy meg nem született ország. Székelyföld önrendelkezése 1918-tól napjainkig (44)
 • Margittai Gábor: Elcsatolt arisztokrácia. Nagy-romániai reformok, avagy a háború folytatása más eszközökkel (54)
 • B. Szabó János, Sudár Balázs, Varga Szabolcs: Földvártól Cseléig. Régi kérdések, új válaszok a mohácsi csatával kapcsolatos történeti kutatásokban. Benne: Papp Júlia: A mohácsi csata ikonográfiája (60)
 • Kovaliczky Gergely: Lovagkirályok alkonya. II. Lajos a mohácsi csatában (70)
 • Bárány Attila: Az utolsó keresztes lovag. II. Lajos ábrázolásai a brüsszeli katedrálisban (76)

Online plusz (82)

 • Sas Péter: Kós Károly és a Kalotaszegi Köztársaság
 • Marchut Réka: Kérdések a Bánáti Köztársaság körül
 • Sztancs Gábor: Az önrendelkezés mint alternatív út az összeomlás után. Szepes vármegye kísérlete az impériumváltás ellen
 • Janek István: A Keleti Szlovák Népköztársaság születése és bukása 1918-ban
 • Révész Tamás: Baltikum. Államok, katonák, katonaállamok

Rubicon 2021/1 Különszám

Honfoglalók

 • Sudár Balázs: Bizonytalant a bizonytalannal… A magyar őstörténet kérdései (4)
 • Türk Attila: A honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere (12)
 • Sudár Balázs: A magyarok vándorlása történészszemmel (18)
 • Tóth Sándor László: A honfoglalás és a Kárpát-medence birtokba vétele (22)
 • Szabados György: Álmos és Árpád (30)
 • Négyesi Lajos: A pozsonyi csata (36)
 • B. Szabó János: A sztyeppei hadviselés és a honfoglalók (38)
 • Petkes Zsolt: A honfoglaló magyarság fegyverzete (449
 • Igaz Levente: A régi magyar íjászat. Kísérletek a honfoglalók íjászatának megismerésére (50)
 • Flesch Márton: Honfoglalók lóháton. A 10. századi magyarok lovai és lószerszámai (54)
 • Révész László: A honfoglalás és államalapítás kori temetők tanulságai (58)
 • Füredi Ágnes: Tarsolyok (66)
 • Boldog Zoltán: Őseink viselete (72)
 • Vásáry István: A keleten maradt magyarok (80)
 • Pamjav Horolma, Fehér Tibor, Németh Endre, Csáji László Koppány: A populáció- és filogenetikai adatok őstörténeti értelmezésének lehetőségei és korlátai (83)
 • Sudár Balázs: Őstörténeti kacsák. Az írott források buktatói (88)
 • Pusztai Tamás: Elit alakulat. A karosi temető titkai (88)
 • Sándor Klára: Beszéltek-e törökül is a honfoglalók? (94)
 • Tóth Valéria: Etelköztől Tihanyig. A helynevek és a magyar őstörténet (96)

Rubicon 2021/1-2

 • Szabados György: A 9-10. századi magyarokról – idegen szemmel. „Szemrevaló és szép külsejű emberek… annyira műveletlenek voltak” (4)
 • Veszprémy László: Európa magyarságképe a középkorban, 1000-1437 (8)
 • Jászay Magda: Mátyás király. Milyennek látta a humanista világ? Benne: A Corvinák képaláírásai: Zsupán Edina (18)
 • Oborni Teréz: Fények és árnyékok a török kori Budán (38)
 • Oborni Teréz: Útirajzok a 16. századi Erdélyről (46)
 • Varga J. János: A kereszténység védőbástyája (52)
 • Kármán Gábor: Kettős látás. Magyarország képe a 16-17. századi Európában (58)
 • Tóth István György: Terra incognita. Fény és homály az olasz misszionáriusok magyarországi jelentéseiben. A Szentszék 17. századi Magyarország-képe (66)
 • Korpás Zoltán, Martí Tibor, Monostori Tibor: Rebellisek vagy szövetségesek? A spanyol Habsburgok magyarságképe (72)
 • Fodor Pál, Ivanics Mária, Sudár Balázs: A magyarok oszmán és török szemmel (80)
 • Papp Klára: Hofmannsegg úti élményei. Egy német gróf, aki megszerette a magyarokat (88)
 • Kulcsár Krisztina: Hogy látták? Német utazók a 18. századi Magyarországról (100)
 • Kurucz György, Mogyorósi András: Angol utazók Magyarországon. Elmaradottság és szellemi igényesség. Robert Townson és Richard Bright országképe a 18-19. század fordulóján (108)
 • Galambos Csilla: Townson térképe (116)
 • Pellérdi Márta: Reformkori angol utazó Magyarországon és Erdélyben. John Paget a magyarokról és a nemzetiségekről (118)
 • Frank Tibor: „Magyar! Mentsd meg a világot!” Magyarország angol-amerikak képe, 1848-1867 (128)
 • Pók Attila: A magyarság mint európai bűnbak (142)
 • Kolontári Attila: Lovagias ellenfelek. Gyenyikin orosz tábornok magyarországi emigrációja (150)
 • Gaál Enikő: „A magyarok fájdalma…” 1956 a hollandiai magyarságképben
 • Réthelyi Orsolya: Na, Anya, fogadjunk már be egy magyar menekültet! (162)