Magyar Jog 2023/12

Tanulmányok

 • Szilágyi Ferenc: Nem személyes (digitális) adatok, mint hitelbiztosíték: mi képez(het)i a biztosíték tárgyát? (701)
 • Sárközy Szabolcs: Jobbító szándékú gondolatok a Ptk. saját részvény mértékéhez kapcsolódó szabályozásához (717)
 • Tóth Marcell: A kontradiktórius bizonyítás és közvetlenség relativizálódása a büntetőeljárásban (723)

Ítélkezési gyakorlat

 • Bodzási Balázs: is maior helyzet megállapítására sor kerülhet járvány és az ezzel összefüggő állami korlátozó intézkedések esetén. A vis maior alapul szolgálhat a kötbérfelelősség alóli kimentésre (733)
 • Burai-Kovács János: A felek közötti együttműködési kötelezettség bérleti szerződés esetén (736)
 • Kárász Marcell: A Kúria a hatósági eljárási bírság összegének meghatározása körében értékelendő szempontokat elemezte ítéletében (737)
 • Nagy Álmos Lukács: A telki szolgalmi jog tartalma és elbirtoklása (739)
 • Rúzs Molnár Krisztina: A munkavállaló munkahelyi kommunikációjának keretei és az azonnali hatályú felmondás megállapításának egyes feltételei (741)
 • Szabó Annamária Eszter: A közegészségügyi kényszerengedély kiadására irányuló eljárás alkotmányos keretei (743)
 • Szomora Zsolt: Az elektronikus hírközlési adatok felhasználhatósága a magyar büntetőeljárásban, az Európai Bíróság C-746/18. és C-162/22. számú ügyben hozott ítéleteinek fényében
 • Varga Zsófia: Megakadályozza-e a ne bis in idem elv büntetőeljárás lefolytatását Magyarországon, ha az osztrák ügyészség, ugyanazon cselekmények miatt, korábban már nyomozást megszüntető határozatot hozott? (748)

Szellemidézés

 • Óriás Nándor: Emlékeim töredékei VI. (751)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2023/1-2

Tanulmányok

 • Pázmándi Kinga: Jogról és gazdaságról a Sárközy-életmű apropóján (3)
 • Vékás Lajos: Sárközy Tamás a társadalomtudós (9)
 • Görög Márta: „Valami mocorog a felszín alatt” – Tézis, antitézis és szintézis a személyiségi jog területén (14)
 • Gál Judit: Nyilvántartási rendszerek új utakon – a jogi személyek nyilvántartásáról (20)
 • Csehi Zoltán: Sárközy Tamás – A jogi személy elméletének és gyakorlatának megújítója (24)
 • Szikora Veronika: Önkéntesből kötelező – látlelet a vállalati társadalmi felelősségvállalás térhódításáról (32)
 • Miskolczi Bodnár Péter: Kógencia és diszpozitivitás a szerződési jogban (41)
 • Fábián Ferenc: A „szoc. vállalat” és ami benne volt (47)
 • Bodzási Balázs: A társasági jogi korlátolt felelősség kialakulása és gazdasági szerepe (50)
 • Nagy Csongor István: A Brüsszel I. rendelet és a fizetésképtelenségi rendelet a magyar bíróságok gyakorlatában (59)
 • Sárközy Szabolcs: Gondolatok a testületi ügyvezetés, valamint az fb. tagjainak döntéshozatal során tanúsított „passzivitásával” összefüggő felelősségi kérdésekről (68)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2021/11

Tanulmányok

 • Pálfiné Láris Liliána: Az uniós büntetőjog érvényesülésének problémái a belső jogban alkotmányjogi megközelítésben II. (621)
 • Sárközy Szabolcs: Gondolatok a befolyásszerzés egyes gyakorlati kérdéseihez (632)
 • Szathmáry Zoltán: Jogos védelem a kibertérben (642)
 • Szalbot Balázs: A hazai jogba ütköző jogalkotással okozott károkért való felelősség bírói gyakorlata (651)
 • Szalma József: ERŐHATALOM – az európai és a magyar magánjogban (662)
 • Dávid Lilla: A kötelező tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés értelmezése a Kúria 3/2020. számú büntető jogegységi határozata kapcsán (671)
 • Salamonné Piltz Judit: Perjogi kérdések és válaszok a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába került egyetemek jogalanyiságával összefüggésben (682)

A folyóirat elérhető a Jogkódexből.

Gazdaság és Jog 2020/11-12

 • Verebics János: „És még mi adtunk magának Kossuth-díjat” – Sárközy Tamás és az 1988-as társasági törvény születése (2)
 • Wellmann György: Néhány jogértelmezési kérdés a Ptk. kötelmi jogi könyvéből (10)
 • Gellén Klára: A modern üzleti piactér – az online platform szabályozása az Európai Unióban (16)
 • Szikora Veronika: Profitoptimalizálás, illetve fenntarthatóság – elérhető-e jogi eszközökkel az egyensúly (20)
 • Nochta Tibor: A társasági jogviszonyok sokszínűségéről – összefüggésekről és elhatárolásokról (25)
 • Bodzási Balázs: A fizetésképtelenségi jog újraszabályozása során felmerülő főbb kérdések, különös tekintettel a polgári jogi felelősségre (31)
 • Leszkoven László: A generálkauzulákról – a jóerkölcsbe ütköző szerződések semmissége kapcsán (40)
 • Vezekényi Ursula: A diszpozitivitás és kógencia kérdésköre a társasági jogi szabályozásban (44)
 • Gál Judit: A jogi személyek egységes nyilvántartásáról (48)
 • Balog Lajosné: Bepillantás a választottbírósági ítéletek érvénytelenítésének bírósági gyakorlatába (54)
 • Zsohár András, Orosz Sándor: A társasági jog és a földjog egyes kérdései (61)
 • Sárközy Szabolcs: Gondolatok a felügyelőbizottság tagjai részére adható, illetve általuk kérhető felmentvényről (69)
 • Pázmándi Kinga: A jogi értelemben vett fogyasztókép átformálódásáról, azaz mit üzem a viselkedési közgazdaságtan a jogi beavatkozás paradigmájáról (73)