Gazdaság és Jog 2024/3-4

Tanulmányok

 • Pribula László: Egy szakmai vita lezárása: a polgári perrendtartáson kívül szabályozott végzések elleni fellebbezési jog (3)
 • Tóth Nikolett Ágnes: A sportrendészeti nyilvántartás egy évtizedes tapasztalatai (9)
 • Hrecska-Kovács Renáta: Egészségbiztosítási rendszerek Európában (18)
 • Parti Tamás: Tulajdoni evolúció (26)
 • Sereg Péter: A pénzkölcsönnyújtás fogalmának pénzügyi jogi megítélése (34)
 • Szentpáli-Gavallér Pál: Bethlen Gábor gazdaságpolitikája (39)
 • Árvai Gergely: Gondolatok a mező- és erdőgazdasági célú földeken fennálló tulajdonközösségek természetbeni megosztással történő megszüntetéséről (43)

Státuszjogi szemle

 • Gál Judit: Anomáliák egyes cégek szabályozásában (53)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Gazdaság és Jog 2023/11-12

Tanulmányok

 • Leszkoven László: A követelésrész érvényesítése és az anyagi jogerőhatás kapcsolata: megjegyzések egy jogegységi határozat margójára (3)
 • Törő Emese, Károlyi Géza: Az ingatlanvagyonnal kapcsolatos tranzakciók adójogi következményei gazdasági társaságok esetében (9)
 • Szabó Iván: Az átruházható víziközmű-fejlesztési kvóta (13)
 • Parti Tamás: Homousion vagy homoiusion, avagy szabad-e ima közben dohányozni? (22
 • Kertész Gábor: Janus és Pater Familias esete a tőkepiaci- és a versenyszabályozással (30)
 • Ferge Zsigmond: A versenyjogi szabályok magánjogi és közjogi érvényesítése közötti kapcsolat (35)
 • Hágen Ádám, Mayer Balázs: Az applikációs-életterek és európai dimenzióik (44)
 • Tóth Fanni: Az intelligens játékok személyesadat-védelmi vonatkozásai (48)

Státuszjogi Szemle

 • Bodor Mária: Tőkeváltozáshoz és átalakuláshoz kapcsolódó hitelezői igények elbírálásának egyes kérdései (57)
 • Bodor Mária: A bizalmi vagyonkezelő helyzete a korlátolt felelősségű társaságban (60)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjegyzők Közlönye 2023/2

 • Pomeisl András József: A korlátozott precedensrendszer a bíróságok gyakorlatában (5)
 • Parti Tamás: Digitális hagyaték? De miről is beszélünk? avagy digitális javak az öröklésben (20)
 • Hana Hoblaj: A nemperes eljárások új szabályozása a Horvát Köztársaságban, különös tekintettel a közjegyzők nemperes ügyekkel kapcsolatos hatásköre (30)
 • Keszthelyi Eleonóra: Közokiratok az egészségügyi jogban (48)
 • Szajlai Kitti: Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló közjegyzői okiraok az új Inytv. tükrében (65)
 • Béldi-Turányi Noémi: A közös megegyezésen alapuló házasság felbontás lehetséges jövőképe (79)
 • Sajtószemle (95)
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (98)

Gazdaság és Jog 2022/9-10

 • Pázmándi Kinga: Egy reneszánsz jogtudós emlékezete – In memoriam Harmathy Attila (3)
 • Leszkoven László: Becsülettel, emberséggel… A jóhiszeműség és tisztesség elve és annak „elágazásai” a kötelemszerű magatartás körében (5)
 • Török Tamás: A törzsbetét, a törzstőke, valamint az üzletrész elsődleges szabályainak változása a magyar társasági jogban (11)
 • Baksay-Nagy György, Grad-Gyenge Anikó, Timár Adrienn: Betekintés a „mörcs” világába IP oldalról, avagy hogyan jelennek meg a szellemi tulajdonjogok a zenei merchandising területén (21)
 • Szoboszlai Izabella, Zenisek Andrea : Kötelezettségvállalás a fogyasztóvédelmi típusú versenyfelügyeleti eljárásokban (27)
 • Pázmándi Kinga: Adójogi kérdések a COVID-19 járvány alatt – A SZOCHO-mentesség értelmezési tartományairól (35)
 • Szabó Dániel: A kockázati- és magántőkealapok versenyjogi nézőpontból, figyelemmel az amerikai fejleményekre, fúziókontroll vonatkozások (39)
 • Kertész Gábor: A Dobbs v. Jackson ítélet kontinentális gazdasági jogászi szemüveggel nézve (45)
 • Pétervári Kinga: Brexit előtt, Brexit után – adózási és szociális státuszkérdésekről (51)
 • Parti Tamás: Adat – érték – vagyon – tulajdon relációk (54)
 • Bogár Krisztina: Az állam szükségképpeni örökléséről (61)
 • Bodor Mária: Az egyéni vállalkozó jogutódjának felelőssége (63)

****

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjegyzők Közlönye 2022/1

 • Boóc Ádám: Néhány megjegyzés az öröklési jog fejlődéséhez a délszláv államokban, különös figyelemmel Szerbiára (5)
 • Tőkey Balázs: Hogyan lehetne növelni az élő végrendeletek hozzáférhetőségét és hatékonyságát? (17)
 • Parti Tamás: Bevezetés a MOKK adatstratégiájához (25)
 • Bodzási Balázs: A felmondás közjegyző általi tanúsítására vonatkozó szabályok, különös tekintettel a Kúria 3/2020. PJE határozatában foglaltakra (38)
 • Szűcsné Keresztény Réka: Az értékpapírszámla ideiglenes hatályú átadása (45)
 • Kecskeméti Ágnes: Jogutódlás a zálogkötelezett személyében – érvek és ellenérvek a bírói gyakorlat tükrében (52)
 • Sajtószemle (67)
 • Summar, Zusammenfassung, Résumé (70)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2021/11-12

Vita: egyszerűsítés vs. jogállamiság

 • Szamek Gabriella: Úttalan utakon (485)

Tanulmány

 • Parti Tamás: A jog fölmérése és az intézményi adatkutatás jelentősége (493)
 • Nyilas Anna: Az eljárási utak differenciálása a polgári perben (506)
 • Móré Sándor: Kollektív igényérvényesítés a nemzetiségek (alap)jogvédelmi rendszerében (514)
 • Kanyuk Petra Ágnes: A családi kapcsolatok létesítésével való visszaélésről (524)

Szemle

 • Kovács András György: A közhitelességről (531)

Jogirodalom – jogélet

 • Vörös Imre: Monográfia és forrásgyűjtemény – egyben (538)
 • Rixer Ádám: Szent István, Széchenyi és Bibó üzenete (541)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből.

Közjegyzők Közlönye 2021/3

 • Udvary Sándor: A non-humán ágensek cselekvése polgári jogi értékelésének egyes kérdései (5)
 • Parti Tamás: A közjegyzői szolgáltatások európai kölcsönhatásrendszere, határon átnyúló közjegyzői szolgáltatások (11)
 • Bartha Bence: A perfelvételi szak egyes szerkezeti kérdései a polgári perben (19)
 • Juhász Ivett: Újdonságok az európai kézbesítési szabályok tekintetében (36)
 • Kussinszky Anikó, Stánicz Péter: Közjegyzői feladatok az életvégi döntések érvényesülése kapcsán (49)
 • Kultsár Kinga: A házasság felbontása közjegyző előtt Franciaországban (62)
 • Sajtószemle (70)
 • Summary, Zusammenfassung, Résumé (73)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2021/10

Tanulmányok

 • Parti Tamás: Jog és komplexitás – egy komplex jogrendszermodell (557)
 • Bányai Orsolya: Világképek egy (környezet)jogász nézőpontjából (565)
 • Elek Balázs: A favor defensionis elv megjelenései az új büntetőeljárási törvény rendes perorvoslataiban (573)
 • Pápai-Tarr Ágnes: Néhány gondolat az ittas vezetések szankciókiszabási gyakorlatáról (581)
 • Dudás Attila: A designer drogok köz- és magánjogi minősítése a szerb jogban (590)
 • Pálfiné Láris Liliána: Az uniós büntetőjog érvényesülésének problémái a belső jogban alkotmányjogi megközelítésben I. (600)
 • Horváth Gyöngyi: A közjegyzői kamarák rendszerváltáskori újjászületése Magyarországon – A közjegyzőség létrejötte és kamaráik működésének megkezdése (611)
 • Bócz Endre (1937-2021) (620)

Magyar Jog 2021/9

Tanulmányok

 • Tóth András: Versenyjogi útkeresés a célzatos versenykorlátozások terén és a magyar ügyek szerepe (493)
 • Könyves Gréta: A cél szentesíti az eszközt? – A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználásának dilemmái a polgári perben (504)
 • Király Lilla, Papp Eszter: A határokon átnyúló jogvitákkal kapcsolatos szerződéskötési kockázatok ügyvédi szemmel II. rész (512)
 • Laczó Adrienn: Vagyonelkobzás versus polgári jogi igény – avagy fogd a pénzt és fuss! (522)
 • Veress Emőd: Tízéves a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jogászképzése: mérleg és jövőkép (531)
 • Parti Tamás: Jog és komplexitás – egy komplex jogrendszermodell (538)
 • Pusztai Dorina: METAmorfózis a magyar villamosenergia iparban (552)

Közjegyzők Közlönye 2021/2

 • Parti Tamás: Technológiák és rítusok, avagy a távol lévő ügyfelek részvételével lefolytatott közjegyzői eljárások kezdeti tapasztalatai Magyarországon (5)
 • Miczán Péter: A nemleges (negatív) tény bizonyításáról II. (14)
 • Molnár Tamás: A közjegyző előtti előzetes bizonyítás elméleti megközelítése, valamint az igazságügyi szakértő kirendelésének egyes kérdései (31)
 • Juhász Ivett: Személyes adatok kezelése a közjegyzői nemperes eljárásokban II. (42)
 • Grünvaldné Szántó Szilvia: A közjegyzőség Olaszországban és itthon (59)
 • De Negri Laura: Az Európai Öröklési Rendelet egyik legnagyobb kihívása: az örökhagyó utolsó szokásos tartózkodási helyének megállapítása (74)
 • Sajtószemle (86)
 • Summary (89)

***

Elektronikus formátumban elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.