Történelmi Szemle 2023/1

Somogyi Éva tiszteletére

 • Klement Judit, Manhercz Orsolya: Köszöntés (5)
 • Deák Ágnes: A bölcs, félénk Fabius Cunctátor: gróf Esterházy Móric (7)
 • Ress Imre: A horvát 1861. évi LXII. törvénycikk királyi szentesítésének legendája és legitimációs funkciója (29)
 • Vér Virág Eszter: Erzsébet császárné Magyarországon 1866 nyarán: fogadtatás, emlékezés, mítosz (43)
 • Manhercz Orsolya: „Istenem, istenem, ezentúl már Buda lesz a birodalmi székváros”. Udvari élet Pest-Budán a 19. században (65)
 • Cieger András, Matolcsi Réka: Királyhűség, állampolgári lojalitás, nemzeti identitás. Többes kötődések a dualizmus kori Magyarországon (87)
 • Ifj. Bertényi Iván: A delegáció főrendiház által választott tagjainak társdalmi háttere (99)
 • Gyáni Gábor: Szocializáció az arisztokrata családokban (123)
 • Konrád Miklós: Sportélet, polgárosodás és antiszemitizmus Magyarországon, 1867-1914 (139)
 • Klement Judit: Budapest és a malmok, 1841-2008 (155)

Századok 2022/2

Tanulmányok

 • Kenyeres István: A Magyar Királyság pénzügyei és katonai költségei Mohács előtt (237)
 • Galambosi Péter: Az szepesi lándzsásnemesség története a 13-14. században (277)
 • Tóth Tibor: Az angol hadsereg megostromolja Buda várát. A Hounslow Heath-i hadgyakorlatok II. Jakab uralkodása idején (1685-1688) (303)
 • Matolcsi Réka: Szóbeli királysértési ügyek a dualizmus idején (1891-1913) (329)
 • Tefner Zoltán: Német-osztrák-magyar tárgyalások Lengyelországról. Berlin, 1916. április 14-15. (357)
 • Gyarmati Enikő: Bédy-Schwimmer Rózsa berni követi kinevezése a svájci források és szempontok tükrében (1918) (391)

Vita

 • Thoroczkay Gábor: Észrevételek a magyar szakrális kettős fejedelemség újabb irodalmához (413)
 • B. Szabó János, Sudár Balázs: Gardízi, Ibn Ruszta és a többiek, Válasz Thoroczkay Gábornak (421)

Történeti irodalom

 • Gulyás László Szabolcs: Botár István: Havasok keblében rejtező szép Csík. A Csíki-medence középkori településtörténete (429)
 • Domokos György: Kruppa Tamás (közreadja): Pápai csapatok Magyarországon (1595-1597, 1601) (432)
 • Főcze János: Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918-1921 (434)
 • Jeszenszky Géza: L. Balog Béni (szerk.): Erdélyből jelentik. A Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériumának válogatott iratai, 1918. november 3. – 1919. január 29. (437)
 • Both Noémi Zsuzsanna: Főcze János: A MADOSZ. Baloldali magyar történet a Román Királyságban (1934-1944) (440)
 • Egry Gábor: Leslie Waters: Borders on the Move. Territorial Change and Ethnic Cleansing in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1948 (443)
 • Búr Gábor: Besenyő János: Magyarország és a nyugat-szaharai válság (446)

 • E számunk munkatársai (451)

Történelmi Szemle 2021/1

Tanulmányok

 • Csákó Judit: Az Altaichi évkönyv és a magyar krónikás hagyomány. Megjegyzések egy historiográfiai vita margójára (5)
 • B. Halász Éva: A békebírság (25)
 • Gömöri György: Téves adatok 17. századi síremlékeken. Serédi Zsuzsánna és Zrínyi Ilona sírköve (43)
 • Vigh Barbara: Vizsgálatok Széchenyi István gróf étkezései körül (49)
 • Tamás Ágnes: Sajtószabadság és sajtóirányítás élclapokbeli megítélése a kiegyezés első éveiben (1867-1868) (75)
 • Matolcsi Réka: „A király igazsága és a nemzet igazsága.” Egy 1903-as királysértési sajtóper tanulságai (99)
 • Szabó Róbert: Hadiérettségi, hadibizonyítvány. Az első világháborús katona-tanulók iskolai kedvezményei (119)

Mérleg

 • Csorba László: „Hadd reméljük, hogy bölcsességünk megszilárdítja azt, amit türelmük és hazaszeretetük elért…” Frank Tibor új könyve a kiegyezés angliai visszahangjáról (137)

Megemlékezés

 • Szarka László: Tilkovszky Loránt (1927-2021) (147)
 • Pritz Pál: Vida István (1940-2020) (151)