Történelmi Szemle 2023/4

Tanulmányok

 • Rózsa Márton: Augsburgi Brúnó és Szent István. Esettanulmány a személyi helyváltoztatás hatalmi aspektusainak vizsgálatához (615)
 • Nagy Levente, Szilágyi Emőke Rita: Hollókőtől Esztergomig. Új adatok az Oláh, a Hunyadi és a Drakula család genealógiájához (639)
 • Buza János: Pénzügyi válság előszele. Az 1613. évi 28. törvénycikk nyomában (669)
 • Romsics Gergely: Érdek, befolyás, birodalom. A balkáni expanzió a magyar külpolitikai tervezésben, 1917-1918 (679)
 • Hantos-Varga Márta: A politikai cselekvés viszonyítási pontjai a keresztény államelmélet és a szentszéki megnyilatkozások alapján (705)
 • László Andor: Szekfű Gyula historiográfiai nézeteinek hatása saját korában (737)
 • Novák Attila: Kibucok és szövetkezetek, avagy szövetkezeti gondolatok az 1960-as évek Magyarországán – izraeli visszhanggal (753)

Vita

 • Gyányi Gábor: Egyfajta vitastílusról (765)
 • Tomka Béla: A jelenkortörténet kutatásáról és a források vétójogáról (775)
 • Valuch Tibor: A jelenkortörténetről és az államszocializmus társadalmáról tárgyilagosan. Megjegyzések Horváth Gergely Krisztián írása kapcsán (781)
 • Varga Zsuzsanna: Vitacikk vagy vádirat? (791)
 • Horváth Gergely Krisztián: Egy elmaradt vita margójára (799)

Századok 2023/6

Mecenatúra és társadalmi vállalkozás

 • Klement Judit: Bevezető (1045)
 • Bárány Zsófia: A Szent István Társula és támogatói köre 1848 és 1858 között (1047)
 • Szalisznyó Lilla: A Nemzeti Színház és a jótékonyság különböző formái a 19. században (1067)
 • Konrád Miklós:Zsidó nagypolgári mecenatúra és műpártolás a dualizmus idején (1093)
 • Baráth Katalin: Stadionok közadakozásból. A korai sportpályák támogatói az FTC és MTK történetében, 1909-1912 (1115)
 • Róka Enikő: Az értékhalmozás csendes évtizedei. A Fővárosi Képtár története, 1959-1989 (1141)

Tanulmány

 • Bácsatyai Dániel: A széplelkű kamaraispán és más szerencselovagok. III. András olaszai (1171)

Közlemény

 • László Andor: Bocskai István, a magyarok „Mózese” (1195)

In Memoriam

 • Nagy Levente: Nomina nuda tenemus. In memoriam Miskolczy Ambrus (1947-2023) (1211)

Történeti irodalom

 • Csermelyi József: Kanász Viktor: Oroszlán a végvárban. Thury György és Nagykanizsa (1217)
 • Nagy Kornél: Mihalik Béla Vilmos: A kétszer megváltott nép. Katolikus egyház a Jászkunságban (1687-1746) (1219)
 • Paál Vince: Czeferner Dóra: Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten (1222)
 • Keresztes Csaba: Mózessy Gergely (szerk.): Griger Miklós feljegyzései (1225)
 • Kázmér László: Nagy József: Békeévek Mars árnyékában. A Székely Határvédelmi erők története (1940-1944) (1228)
 • Apor Péter: Eörsi László: „Irgalomnak helye nincs”. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett résztvevői (1230)
 • E számunk munkatársai (1235)

Aetas 2023/3

Tanulmányok

 • László Andor: Bocskai István példája a 19-20. század kritikus korszakaiban (5)
 • Borus György: III. György és Lord Bute szerepe a Pitt-Newcastle koalíciós kormány felbomlásában (39)
 • Szigeti István: A két Kálmán „vezéri dualizmusa”. Tisza Kálmán és Ghyczy Kálmán a Balközép Párt élén 1866 és 1875 között (53)

Műhely

 • Deák Ádám: Csanád vármegye nemesség és tisztikara 1820-1848 között (77)
 • Mihályi Dorottya: Kit érdekel(t) Észak-Afrika? A Magreb-térség percepciója a dualizmus korának magyar útleírásaiban (93)
 • Gyarmati Enikő: Adalékok az alpesi turizmus magyar nőtörténetéhez a 19. században (108)

Elmélet és módszer

 • Balázs Gábor: A „sans-culotte” mint akarat és képzet (121)

Figyelő

 • Barabás Gábor: Hit, térítés, terjeszkedés (Paul Srodecki- Norbert Kersken (eds.): The Expansion of the Faith: Crudasign on the Frontiers of Latin Christendom in the High Middle Ages. Brepols, Turnhout, 2022.) (179)
 • Eőry Áron: Vörös napfelkelte az Alpokalján – további színképelemzésre várva (Forradalmak sodrában II. Visszaélések és atrocitások Sopronban és Sopron Vármegye területén a Tanácsköztársaság idején. Összeállította, bevezette, jegyzetelte: Suslik Ádám. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2020.) (184)
 • Zsiga Nikoletta Evelin: Népirtások a 20. században. Az ismeretterjesztés egy példája (Bozzay Zoltán: Népirtások a XX. században. Scolar, Budapest, 2019.) (188)
 • Baráth Katalin: A mozgó képek forradalma (Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914). Apertúra Könyvek – Pompeji, Szeged, 2022.) (192)
 • Galambosi Péter, Ribi András: Bizánci kereszténység és korai egyházszervezet Erdélyben az első ezredfordulón (Christianization in Early Medieval Transylvania. The Oldest Church in Transylvania and Its Interpretatiion. Edited by Daniela Marcu Istrate, Dan Ioan Mureşan and Gabriel Tiberiu Rustoiu. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, Volume: 83), Brill, Leiden-Boston, 2022.) (196)
 • Hajnáczky Tamás: Cigányzenész hangok a Nagy Háborúból (D. Szakács Anita: Ifj. Munczy Béla I. világháborús frontnaplói. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2020.) (203)
 • Törő László Dávid: Feminista mozgalmak története transznacionális perspektívában (Czeferner Dóra: Kultúrmisszió vagy propaganda? Feminista lapok és olvasóik Bécsben és Budapesten, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. Budapest 2021.) (206)
 • Palócz Márk: A Vas megyei francia-magyar kapcsolatokról (Tóth Ferenc: Magyarok és franciák Szent Márton földjén. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Szombathely, 2022.) (210)

A fordításokat Rakovszky András készítette.

Valóság 2022/9

 • Prugberger Tamás: Az orosz-ukrán háború neuralgikus kérdései (1)

Századok

 • Kapronczay Károly: Véráldozatok az Alpok vidékén – Olaszország az első világháborúban (15)
 • Iványi Márton: „Egyazon levegőt lélegezve Ohriddal…” – az (ó)szláv nyelvi probléma a római városi kultúra és műveltség balkáni folytonossága tekintetében (22)
 • László Andor: Miénk itt a tér. A pesti Széchenyi-liget tündöklése és bukása a 19. században (37)
 • Hágen András: A háborúk modellezése. Matematika a hadviselésben (49)

Műhely

 • Bognár Bulcsu: Vezérkultusz és szekularizált hitek. Vallásosság, értékválasztás és politikai preferenciák Magyarországon (55)
 • Karkusz Patrik Dániel: Schopenhauer művészetfilozófiája (76)
 • Váradi Judit: Zeneoktatás távhangolásban (87)
 • Bólya Anna Mária: Utak, irányok a hazai táncéletben. Pandémia előtti elmélkedés a magyar táncművészetről (103)

Napló

 • Cseresnyés Márk: Európa zárójelbe téve (115)

Külföldi folyóiratokból

 • Ivan Kolpakov: A tegnap manipulálása (118)
 • Francis P Sempa: Atomsztyeppe (123)
 • Michael McGonigle: Ronald Reagan nélkül nem létezne Vologyimir Zelenszkij (125)
 • Catherine Ellis: Platinajubileum Erzsébet királynő romló egészségi állapota, a királyi családdal szembeni ellenségesség és a gyarmati múltról való számvetés közepette (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (21, 48, 114, 117)

Valóság 2022/5

 • Utry Attila: Európa, nomen est omen (1)

Műhely

 • Szabó Csaba: Kihalás kora? – avagy a magyar települések sorsa területi autokorrelációs vizsgálatok tükrében (6)
 • Natkó Anna: Emlékezet és felejtés jelentősége a magyar és román falukutatások tükrében (30)
 • Wirth Gábor: Nagyatád és térsége turizmusának helyzete és fejlesztési lehetőségei (41)
 • Tóth Arnold, Kálmán Botond, Poór József: A covid-19 pandémia hatásai az emberek munkaavégzésére és jövedelmére négy európai országban (2. rész) (57)

Századok

 • László Andor: Mátyásunk szobra hol kések az éji homályban?! Hogyan nem készült el Hunyadi Mátyás emlékműve a reformkorban (76)
 • Perényi Bálint: Adalékok Karl Haushofer geopolitikai eszmerendszerének kialakulásához (103)

Napló

 • Paár Ádám: Egy magyar parasztképviselő élete (110)

Külföldi folyóiratokból

 • Molly Young: Mindennek a hátterében az undor áll (114)
 • Andrew E. Kramer: A két ortodox egyház sorsa is kockán forog (123)
 • Ryan Lenora Brown: Desmond Tutu: az apartheid-ellenes küzdelem szókimondó élharcosa (126)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (102, 113)

Valóság 2022/1

 • Az „illiberális” Magyarországról. Thibaud Ghibelin interjúja a Catholica folyóirat 2021. áprilisi, 151. számából (1)

Századok

 • Tokaji András: Az Örömódától Imagine-ig a szabadkőművesség perspektívájában (1. rész) (7)
 • László Andor: Csizmák a talapzaton. Szobordöntések- és eltávolítások, utcanév-változtatások Budapesten (43)
 • A művészet közege II. (55)
 • Boros János: Művészet és filozófia (56)
 • Falusi Márton: Az irodalomtörténet-írás posztmodern utáni fordulata. Módszertani számvetés és kutatási program (62)
 • Szécsi Gábor: Az énteremtő narratívák mediatizációja a digitális kultúrában (72)
 • Farkas Attila: A nemzetállam és a posztszuverén utópia (83)

Műhely

 • Ferenczi Gábor: Történeti névföldrajz: miről árulkodnak a Vas megyei családnevek? (91)

Napló

 • Biernaczky Szilárd: Magyar kultúra – magyar közösségek itthon és határokon túl. Kollégium sorozat, 2014-2020, Lakitelek, Antológia Kiadó, 22 kötet (105)
 • Kapronczay Károly: Amit a tüntetésekről tudni kell (112)

Külföldi folyóiratokból

 • Judith Hoare: Egy nő hatszavas mantrája milliók megnyugtatására szolgál (114)
 • Michal Furger: A „gyengék generációja” lesz a mai gyerekekből (117)
 • A Valóság 2021. évi (LXIV. évfolyam) számainak tartalomjegyzéke (123)

Képek

 • F. Farkas Tamás grafikái (42, 71, 90)