Korall 2023/94

Felekezeti életutak, vallási magatartásformák

 • Szász Lajos: Református egyházi elit a 19. században. A Tiszántúli Református Egyházkerület esperesei (5)
 • Koloh Gábor: Református lelkészi mobilitás a Dunamelléki Egyházkerületben a két világháború között (27)
 • Dezső Kinga Julianna: „Évêque malgré lui.” Révész Imre püspöki működése a Horthy-korszakban (44)
 • Balogné Tóth Katalin: „Vissza a zsidósághoz!” A Páva utcai zsinagóga mint a Pesti Izraelita Hitközség „vallási konzervativizmusának” szimbóluma és terepe a két háború között (69)
 • Sulák Péter Sándor: „A mi feladatunk a Tsz-ek keresztvíz alá tartása.” A Szolnok megyei papi békebizottság együttműködési stratégiái a kényszerkollektivizálás korai időszakában (1950-1956) (92)
 • Völgyesi Orsolya: A Bokor papjai. Egy katolikus megújulási mozgalom egyházi hálózatai az 1970-es, 1980-as években (114)

Könyvek

 • Bárány Zsófia: Halmos Károly: Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete (139)
 • Héjjas Flóra: K. Horváth Zsolt: A bundátlan Vénusz. A női testszőrzet biopolitikája és az eszményi test politikai antropológiája (146)
 • Gaál Tekla: Géra Eleonóra (szerk.): Budai úrinők romlakásban. Levelek a Fény utcából 1944-1947. (150)
 • Szerzőink (155)
 • Contents (156)
 • Abstracts (158)

Századok 2024/1

Transznacionális és globális folyamatok a 19-20. századi Magyarországon

 • Tomka Béla: Kapcsolódások. Az összehasonlítástól a globális történelemig (Bevezető) (5)
 • Bencsik Péter: A nemzetközi migráció és Magyarország a globalizáció 19. századi hulláma idején (15)
 • Koloh Gábor: A paraszt terei. A térérzékelés változása a 19-20. századi Magyarországon (43
 • Baráth Katalin: A tömegkultúra globális műfajainak meghonosodása Magyarországon a 20. század elején (Periodizációs vázlat) (69)
 • Simonkay Márton: Vízerőművek és környezetvédő mozgalma. Adalékok az 1980-as évek osztrák-magyar kapcsolataihoz (95)

Tanulmányok

 • Tóth Endre: Imre herceg haláláról. Milyen hír érkezett 1031 őszén Hildesheimbe? (111)
 • Fóti Miklós: Két végvidék szolgálatában. Szári Ali bég hódoltsági és kaukázusi karrierje (145)
 • Somogyi László: Az aszódi koncentrációs telep működése (1914-1917) (165)

Történeti irodalom

 • Tringli István: Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger (181)
 • Cieger András: Samu Nagy Dániel: A háttérember. Csengery Antal politikai és közéleti pályája (184)
 • Tamás Ágnes: Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914) (186)
 • Anka László: Mitrovits Miklós (szerk.): Lengyelkérdés Magyarországon az első világháborúban (189)
 • Jeszenszky Géza: Riba András László: Hatalomtechnika a pártállam végóráiban (1987-1989) (192)
 • E számunk munkatársai (197)

Demográfia 2022/1

Tanulmányok

 • Koloh Gábor: Gyermekvállalás a 19. századi Dél-Dunántúlon: A mágocsi római katolikus német és a vajszlói református magyar közösség termékenységtörténete (1791–1890) (5)
 • Boros Julianna, Veroszta Zsuzsanna: Perinatális anyai dohányzás vizsgálata Magyarországon: A Kohorsz ’18 magyar születési kohorszvizsgálat eredményei (29)
 • Obádovics Csilla, Kulcsár László, Gödri Irén: A külföldről hazatérő magyarok demográfiai-társadalmi jellegzetességei és mobilitásukra ható tényezők vizsgálata (55)
 • Szerzőinknek (91)
 • Megrendelőlap (95)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Korall 2021/86

Mobilitás a rendi társadalomban

 • Keszei András: Érdem és előrejutás: mobilitás a társadalomban és a történelemben (5)
 • H. Németh István: A rendi társadalom átjárhatósága: polgárok és nemesek a városok élén (27)
 • Forgó András: A társadalmi mobilitás lehetőségei a katolikus hierarchiában. Megyéspüspöki kinevezések, 1686-1799 (56)
 • Szemethy Tamás: Gyulai Gyulay Ferenc felemelkedése. Mikrotörténelmi elemzés a 18. századi új elit társadalmi mobilitásáról (79)
 • Nagy Ágoston: Inszurrekció és társadalmi mobilitás a napóleoni háborúk időszakának Magyarországán (107)
 • Sebők Richárd: Az 1790-1848 közötti országgyűléseken megjelent köznemes főispánok prozopográfiai elemzése (137)Ö
 • Koloh Gábor: Református lelkészek és tanítók társadalmi mobilitásának diverzitása a Felsőbaranyai Egyházmegyében a 19. század első felében (166)
 • Tóth Árpád: Az alkalmazkodás irányai a késő rendi társadalomban: a német evangélikus polgárság mobilitási készsége és gyakorlatai (185)
 • Sasfi Csaba: A reformkori győri gimnázium szerepe a város lakosainak társadalmi mobilitásában (210)
 • Eőry Gabriella: Életutak a 19. századi Szegeden. Intergenerációs mobilitásvizsgálat egy történeti adatbázis segítségével (240)

Körkép

 • Nagy Ignác: Birodalmak romjai és az ébredező gyarmatok. A Sic Itur ad Astra 71. számáról (256)
 • Demeter Gábor, Kövér György, Somorjai Szabolcs: Területi egyenlőtlenség – Intézményi változás. A Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2022. évi felhívása (264)

Könyvek

 • Papp Viktor: Szellemi műhely a piedesztálon: így (is) ünnepel az Atelier. Lászlófi Viola, Mravik Patrik Tamás, Oláh Gábor, Sidó Anna (szerk.) Atelier 30. Műhelytanulmányok (278)
 • Kármán Gábor: Hanák Béla, Szabó András Péter (szerk.): Keresztvíztől sírkeresztig. Családi eseményekre szóló meghívólevelek Kassa város levéltárában (1526-1700) (286)
 • Zentai Mária: Huszonnégy év egy játékos életéből. Szalisznyó Lilla (s. a. r.): „Irjátok a mi tollatokra jön.” Egressy Gábor családi levelezése (1841-1865) (290)
 • Keszei András: Gregory Clark: The Son Also Rises. Surnames and the History of Social Mobility (297)
 • Kis Cynthia: Király Péter, Kiss Erika, Monok István, Viskolcz Noémi, Zvara Edina (szerk.): Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése (300)
 • Hegedüs Krisztián: Szemethy Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok. Új arisztokraták a 18. századi Magyarországon (304)
 • Pál Viktor: Fruzsina Müller: Jeansszocializmus: Konsum und Mode im staatsozialistischen Ungarn (309)
 • Szerzőink (312)
 • Contents (314)
 • Abstracts (316)

Korall 2021/85

Globalizációtörténeti megközelítések

 • Bencsik Péter: Territorializálódás és globalizáció. Histográfiai áttekintés (5)
 • Koloh Gábor: A demográfiai átmenet problematikája. Egy globális folyamat értelmezésének lehetőségei (26)
 • Baráth Katalin: A magyar futball útilevél-irodalma és a globális identitás problémája (1911-1939) (47)
 • Nagy Péter: Taylor követői Magyarországon. A tudományos munkaszervezés kezdetei (72)
 • Kalmár Melinda: Globális versengések metszetei. Szovjet blokk és a hidegháborús kihívások (93)
 • Bódy Zsombor: Technokrata transznacionálé az 1960-as években és a keleti blokk önállósága a globalizáció szempontjából (113)
 • Kékesi Zoltán, Zombory Máté: Antifasiszta emlékezet újragondolva. Magyar történeti kiállítások Oswiecimben és Párizsban 1965-ben (138)

Könyvek

 • Gyáni Gábor: Ute Daniel: Kultúrtörténeti kompendium. Elmélet, gyakorlat, kulcsszavak (169)
 • Horváth Gyula: Walter A. Friedman: American Business History. A Very Short Introduction (176)
 • Izsák Gergely: A hálóban ragadt történész. Niall Ferguson: A tér és a torony. Hálózatok, hierarchiák és harc a globális hatalomért (183)
 • Törő László Dávid: Viskolcz Noémi: A herceg történésze. Hajnal István az Esterházyak szolgálatában 1922-1930 (189)
 • Tóth Imre: Vonyó József: Gömbös és a hatalom. Egy politikussá lett katonatiszt (194)
 • Szerzőink (200)
 • Contents (202)
 • Abstracts (204)