Századok 2024/1

Transznacionális és globális folyamatok a 19-20. századi Magyarországon

 • Tomka Béla: Kapcsolódások. Az összehasonlítástól a globális történelemig (Bevezető) (5)
 • Bencsik Péter: A nemzetközi migráció és Magyarország a globalizáció 19. századi hulláma idején (15)
 • Koloh Gábor: A paraszt terei. A térérzékelés változása a 19-20. századi Magyarországon (43
 • Baráth Katalin: A tömegkultúra globális műfajainak meghonosodása Magyarországon a 20. század elején (Periodizációs vázlat) (69)
 • Simonkay Márton: Vízerőművek és környezetvédő mozgalma. Adalékok az 1980-as évek osztrák-magyar kapcsolataihoz (95)

Tanulmányok

 • Tóth Endre: Imre herceg haláláról. Milyen hír érkezett 1031 őszén Hildesheimbe? (111)
 • Fóti Miklós: Két végvidék szolgálatában. Szári Ali bég hódoltsági és kaukázusi karrierje (145)
 • Somogyi László: Az aszódi koncentrációs telep működése (1914-1917) (165)

Történeti irodalom

 • Tringli István: Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger (181)
 • Cieger András: Samu Nagy Dániel: A háttérember. Csengery Antal politikai és közéleti pályája (184)
 • Tamás Ágnes: Füzi Izabella: A vurstlitól a moziig. A magyar vizuális tömegkultúra kibontakozása (1896-1914) (186)
 • Anka László: Mitrovits Miklós (szerk.): Lengyelkérdés Magyarországon az első világháborúban (189)
 • Jeszenszky Géza: Riba András László: Hatalomtechnika a pártállam végóráiban (1987-1989) (192)
 • E számunk munkatársai (197)

Aetas 2023/4

Tanulmányok

 • Fóti Miklós: Szeged 16. századi szandzsákbégjei (5)
 • Balogh Máté: Egy kimagasló szervitori karrier. Id. felsőkáldi Káldy Ferenc Batthyány I. Ádám szolgálatában (30)
 • Borbély Zoltán: „… fő nélkül csak egy nap sem jó volna azt a földet hadni.”. A felső-magyarországi főkapitányi tisztség hatásköre Homonnai Drugeth János főkapitány példáján keresztül (50)
 • Végh Ferenc: Kanizsától Olmützig. Magyar végvári alakulatok a harmincéves háború birodalmi hadszínterein (1642) (73)
 • Illés Imre Márton: A városi követségek helyi szabályozása a Római Birodalomban (86)

Műhely

 • Erdei Iván Márk: egy fiatal főúr helykeresése a magyar arisztokrácia köreiben. Zrínyi Ádám küzdelme a muraközi és légrádi kapitányi cím elnyeréséért két 1687 nyarán Batthyány II. Kristófhoz írt levele tükrében (100)
 • Szebenyi Gábor: Radonay Mátyás zalavári apát és kapitány, Pécs öntörvényű püspöke (118)
 • Gonda Bence: Sárkányok a Kanizsával szembeni végvidéken. Katonai karriertörténetek vázlata a 17. századból (135)

Elmélet és módszer

 • Szabados János: A 17. század első felének Habsburg-oszmán diplomáciája. Források és lehetséges kutatási irányok (150)
 • Cziráki Zsuzsanna: Kora újkori oszmán vonatkozású dokumentumok a bécsi Haditanács levéltári hagyatékában (173)

Figyelő

 • Erdős Zoltán: Mohács megértéséhez (Mohács szimfónia – Tanulmányok a mohácsi csatával kapcsolatos kutatások eredményeriből: Mohács Symphyony – Studes on the new research achievements in the Battle of Mohács 1526. Szerk. Varga Szabolcs – Türk Attila. Budapest: Martin Opitz Kiadó – PPKE BTK Régészettudományi Intézet – Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága – Mohács 500 Egyesület, 2022. [Studia ad Acheologiam Pazmaniensia]´(187)
 • Borovi Dániel: Egy emlékműkiállítás anatómiája. Debreczeni-Droppán Béla: A múzeumkerti Arany-szobor. (Biblioteca Humanitatis Historica 20.) Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2022. (192)
 • Deák Ágnes: Tudomány, katolicizmus, összbirodalmi patriotizmus és konzervatív politika metszéspontján (Christopher Aichner Brigitte Mazohl [Hg.]: Die Korrespondenz des Ministers für Cultus und Unterricht Leo Thun-Hohenstein [1849-1860]. Auswahledition zu den Reformen von Unterricht und Bildung in der Habsburgermonarchie. Unter Mitarbeit von Tanja Kraler, Wien-Köln: Böhlau Verlag, 2022. [Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, BD. 122.]) (198)

A fordításokat Rakovszky András készítette.

Történelmi Szemle 2023/3

 • Horváth Richárd: Mátyás király könyvei. (A késő középkori forráspusztulás mértékéről) (335)
 • Fóti Miklós: Ali szegedi szandzsákbég személyének azonosítása, életpályája és birtoklástörténete (1567-1595) (353)
 • Kármán Gábor: Határvédelem, finanszírozás, protestantizmus. A belső-ausztriai és a magyar rendek vitája, 1606-1610 (367)
 • Pálffy Géza: Felszabadítás vagy megszállás? Katonai, pénzügyi és polgári igazgatás a visszafoglalt Magyarországon a nagy török háború idején (1683-1699) (393)
 • Orgona Angelika: A láthatatlan asszony. Salgai Kata házasságai (417)
 • Nagy Kornél: „Egy füstbe ment terv”. Michál Minas Theodorowicz ormény utnitus püspöki jelöltsége Erdélyben (1731-1742) (441)
 • Tóth Ferenc: „… számtalanszor bizonyította bátorságát, képességeit és tapasztalatait…” Egy magyar gróf franciaországi marsallá való kinevezésének körülményei (463)
 • Demeter Gábor: Az agrártársadalom differenciáltsága 18. századi településsoros összeírások kvantitatív elemzése alapján (1720-1796) (485)
 • Eszik Veronika: Válaszok a modernizáló állam behatolására a vidéki térbe. Az 1883-as horvátországi parasztmozgalmakról másképp (521)
 • Huhák Heléna: Lágernaplók. Magyar zsidó deportáltak mindennapjai a koncentrációs és kényszermunkatáborokban (1944-1945) (545)
 • Fejérdy András: Intanzigens antikommunizmus és/ vagy pragmatikus diplomácia? XII. Piusz keletei politikája világháború és hidegháború között (567)
 • Bartha Ákos: Egy nyughatatlan homo politicus. Szüts Iván (1900-1973) életútja (591)

Történelmi Szemle 2022/3

Tanulmányok

 • Walter Pohl, Johannes Krause, Vida Tivadar, Patrick J. Geary: Az 5-9. századi Kelet-Közép-Európa integratív archeogenetikai, régészeti és történeti vizsgálata, Kr. u. 400-900. A HistoGenes 856453 ERC-Synergy Grant (341)
 • Gloviczki Ráhel: A középkori magyar királykoronázás összeurópai kontextusban (355)
 • Kádas István: Amikor megváltás az adó. Katonaságmegváltás és rendkívüli adó Hunyadi Mátyás uralma elején (1458-1466) (383)
 • Fóti Miklós: Egy szokatlan demográfiai jelenség és háttere a szegedi szandzsák területéről. Mila puszta hirtelen várossá válása 1578-ban (403)
 • Tóth Gergely: Egy hungarus értelmiségi pályafutásának tipikus és egyedi vonásai. Bél Mátyás elfeledett (ön)életrajza (417)
 • Hantos-Varga Márta: Avítt judaizmus és modern fajelmélet között. Katolikus szerzők zsidóellenes argumentációjának szürke zónája (447)
 • Csapody Tamás: A cservenkai exhumálások története (481)
 • Kiss Rita: Az 1956-os magyar menekültek beilleszkedése Bajorországban (513)

Adattár

 • Kádár Zsófia, B. Székely Dorottya Piroska: Adattár a 17. századi magyar országgyűléeken szereplő egyháziakról (533)

Mérleg

 • Varga Balázs: Győr város monográfiáinak története a dualizmus korától napjainkig (627)