Történelmi Szemle 2023/1

Somogyi Éva tiszteletére

 • Klement Judit, Manhercz Orsolya: Köszöntés (5)
 • Deák Ágnes: A bölcs, félénk Fabius Cunctátor: gróf Esterházy Móric (7)
 • Ress Imre: A horvát 1861. évi LXII. törvénycikk királyi szentesítésének legendája és legitimációs funkciója (29)
 • Vér Virág Eszter: Erzsébet császárné Magyarországon 1866 nyarán: fogadtatás, emlékezés, mítosz (43)
 • Manhercz Orsolya: „Istenem, istenem, ezentúl már Buda lesz a birodalmi székváros”. Udvari élet Pest-Budán a 19. században (65)
 • Cieger András, Matolcsi Réka: Királyhűség, állampolgári lojalitás, nemzeti identitás. Többes kötődések a dualizmus kori Magyarországon (87)
 • Ifj. Bertényi Iván: A delegáció főrendiház által választott tagjainak társdalmi háttere (99)
 • Gyáni Gábor: Szocializáció az arisztokrata családokban (123)
 • Konrád Miklós: Sportélet, polgárosodás és antiszemitizmus Magyarországon, 1867-1914 (139)
 • Klement Judit: Budapest és a malmok, 1841-2008 (155)

Aetas 2022/4

Tanulmányok

 • Csorba László: „Kossuth követői…” Honvédtisztek a száműzött kormányzó kíséretében (5)
 • Ress Zoltán: A Görgei Artúr rehabilitációját elindító 1884-1885-ös kezdeményezés hatása a honvédegyleti mozgalomra (23)
 • Gulyás Adrienn: Honvédnők utóélete a dualizmus korában (42)
 • Balogh Ádám Tibor: 1848/1849-es öreghonvédek törvényszéki drámája: a „Gazdagh-féle bűnpör” a sajtó tükrében (62)
 • Gönczi Ambrus: A Honvédmenház előkészítésének, építésének és működtetésének nehézségei (1869-1882) (85)
 • Czeglédi Noémi: Kocsi Horváth Elek sorsa a szabadságharc után (99)

Kitekintés

 • Tóth Gábor: Az Országház épületének város- és kultúrtörténeti jelentésrégetei a századfordulótól az 1970-es évek közepéig (111)
 • Vári László: A háború támogatásától a békekezdeményezésekig. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy kapcsolatrendszere 1914-1919 között (129)

Múltidéző

 • Honvédsorsok 1848/1849 után a naplók tükrében (A bevezetőt íra, a szövegeket sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Köő Artúr) (137)
 • Akit csak írásai tartottak meg az emlékezetben… (Bevezette, fordította, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Szolecky Emese) (151)
 • Határainkon túl
 • „Ha történészek vagyun, adott egyfajta közös perspektíva” Beszélgetés Árpád von Klimóval (Az interjút készítette: Deák Ágnes) (164)
 • Árpád von Klimó műveinek bibliográfiája (170)
 • Árpád von Klimó: A fátimai Miasszonyunk kultusza. Modern katolikus áhítat a szekularizáció, kolonializmus és migráció korszakában (Fordította: Deák Ágnes) (176)

Figyelő

 • Völgyi Réka: Vendéglátás Óbudán (Simon Katalin: A kocsmáktól a fogadókig. A vendéglátás keretei és története Óbudán 1848-ig. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2020.) (198)
 • Kemény Krisztián: A „Nagy Év” távlatai és lehetőségei (Hermann Róbert: A rendszerváltástól a megtorlásig. Tanulmányok az 1848-1849. évi forradadalom és szabadságharc történetéről. Lined Design Kiadó, ’48-as KönyvTár sorozat, Budapest, 2020.) (201)
 • Deák Ágnes: Egység a sokszínűségben – a külünbözőségek integrálása. (Jana Osterkamp: Vielfalt ordnen. Das föderale Europa der Habsburger-monarchie [Vörmarz bis 1918] Vandenhoeck & Ruprecht, München, 2020.) (205)
 • Bordás Bertalan: Sopron fiainak harcai Bosznia ismeretlen vidékein (Varga Ottó: Naplóm. 1878. Szerkesztette: Balla Tibor, Dominkovits Péter. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron, 2020) (211)
 • Csernus-Lukács Szilveszter: Tudomány útikönyv formában (Katona Tamás, Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei II. A száműzöttek nyomában. Szerkesztette Csorba László. Budapest, 2016; Katona Tamás, Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei III. Arcok és sorsok – Hol sírjaik domborulnak. Szerkesztette Csorba László. Budapest, 2020.) (215)
 • Számunk szerzői (219)

Közgazdasági Szemle 2022/3

Hetvenéves a BCE Világgazdasági tanszéke

 • Simai Mihály: Előszó. A Világgazdasági Tanszék, Gál Péter és Magas István professzorok köszöntése (293)

Tanulmányok

 • Benczes István, Kollai István, Palánkai Tibor: Egységes valuta az európai integráció perspektívájában (299)
 • Endrődi-Kovács Viktória, Nagy Sándor Gyula: A kelet-közép-európai kis- és középvállalkozások versenyképességi környezete az Európai Unióban (314)
 • Vigvári Gábor: Transzformáció és a populizmus a visegrádi országokban (339)
 • Lima da Frota Araujo Carlos Raul, Szunomár Ágnes: Kelet-Közép-Európa a digitális selyemúton? Lehetséges politikai gazdasaságtani magyarázatok (367)

Szemle

 • Deák Ágnes, Ricz Judit: A többdimenziós szegénység mérése – latin-amerikai tapasztalatok (389)

Könyvismertetés

 • Kovács Olivér: Könnyelmű verdikt az államadósság fölött (413)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Századok 2021/5

Magyar legitimizmus – Habsburg szerepfelfogás

 • Bartha Ákos: Előszó (919)
 • Murber Ibolya: Habsburg IV. Károly restaurációs elképzelései. Osztrák és magyar válságkezelés (921)
 • Tóth Imre: IV. Károly visszatérései és az osztrák-magyar határkérdés ügye (939)
 • Fiziker Róbert: Egy fiókban maradt alternatíva. Királykérdés a Külügyminisztériumi Levéltár fennmaradt irataiban (1922–1938) (959)
 • Paál Vince: Gratz Gusztáv legitimizmusa publikációi tükrében (979)
 • Fejérdy Gergely: Habsburg Ottó és az 1956-os forradalom (1003)

Tanulmányok

 • Bácsatyai Dániel: Bolgár–magyar háborúk az 1250–1260-as években (1025)
 • Deák Ágnes: Közigazgatási határok és nemzetiségpolitika Magyarországon az 1850-es években (1055)
 • Büky Orsolya: Csánky Dénes az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum élén (1077)

Történeti irodalom

Mátyás-Rausch Petra: Skorka Renáta: A gölnici bányajog (1113)

Bartos-Elekes Zsombor: Andrei Nacu: Scaunele săseşti în documente cartografice din secolele XVI–XVIII. (1115)

Szeghő Patrik: Jeszenszky Géza: Lost Prestige. Hungary’s Changing Image in Britain, 1894–1918 (1118)

Grósz András: Pritz Pál: 100 év. A trianoni Magyarország képes története (1121)

Bern Andrea: Ungváry Krisztián: Horthy Miklós. A kormányzó és felelőssége, 1920–1944 (1124)

Hajdu Edit: Galambos István – Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Magyar dúlás. Tanulmányok a kényszerkollektivizálásról (1127)

E számunk munkatársai (1131)

Elektronikusan elérhető itt.

Történelmi Szemle 2021/2

Tanulmányok

 • F. Romhányi Beatrix: Az Alföld Árpád-kori népesedési és birtokviszonyai a tatárjárás előtt (161)
 • Szabó-Turákné dr. Póka Ágnes: A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527-1567 között (193)
 • Dáné Veronka: Egy erdélyi főúri udvar a 17. század közepén. Kemény János continuus szolgái (207)
 • Szalai Ágnes: A helytartók, Bornemissza Anna és a „tanácsi rend” kormányzati szerepe I. Apafi Mihály 1663. évi távolléte idején (227)
 • Deák Ágnes: Ismeretlen konzervatív kiegyezéstervezet – 1864 (241)

Adattár

 • Szabó-Turákné dr. Póka Ágnes: A Magyar Kamara tisztviselőinek hivatali mobilitása 1527-1567 között (259)
 • Hagyaték

  • I. Tóth Zoltán: Székelyek és románok Kézai mester Gesta Hungarorumában. I. rész (289)

  Megemlékezés

  • J. Újváry Zsuzsanna: Zimányi Vera (1930-2021) (315)

  Aetas 2021/1

  Tanulmányok

  • Varga Dániel: Újabb adatok a Duna-konföderációs tervezet nemzetközi sajtóvisszhangjához (5)
  • Deák Ágnes: Kísérlet a többnyelvű középfokú oktatás bevezetésére Magyarországon, 1861-1862 (22)
  • Buzinkay Géza: Ney Ferenc, az író, a forradalmár és a pedagógus (46)
  • Tóth Kelemen: „Csak írjanak máskor is.” A családi közösség egy első világháborús levelezés tükrében (74)
  • Kisling Zénó: A Nemzetiszocialista Tanár Szövetség működése München-Felső-Bajorországban a hatalomátvétel után (1933-1937) (96)

  Műhely

  • Pászka Imre: Hivatkozások és megjegyzések egy legenda kapcsán. Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állam etnogenezise (113)
  • Papp Sándor: Román nemzetállam-építés, görög fanarióták és oszmán millet-rendszer. Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állam etnogenezise (129)

  Kitekintés

  Barát Bence: Ki ért a sporthoz? A magyar sporttörténeti histográfia vázlatos áttekintése (139)

  Határainkon túl

  • Deák Ágnes: „…a Monarchiát egyszerre nézni Budapest és Zágráb látószögéből.” Beszélgetés Mark Cornwall-lal (156)
  • Mark Cornwall műveinek válogatott bibliográfiája (162)
  • Mark Cornwall: Hűtlenség kormányváltó korszakban: a Habsburg Monarchia esete (Fordította: Deák Ágnes) (164)

  Figyelő

  • Kemény Krisztián: Egy „legendás vidék” lakóinak nyomában (Benkő Levente- Demeter László [szerk.]: Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére. Háromszék Vármegye Kiadó-Tortoma Kiadó, Sepsiszentgyörgy-Barót, 2019.) (192)
  • Kerekes Margit: Monográfia Wälder Gyuláról, a neobarokk sztárépítészről. (Paár Eszter Szilvia: Wälder Gyula. [Az építészet mesterei sorozat] Holnap Kiadó, Budapest, 2020.) (196)
  • Várnai Gergely: A japán „Nagy Stratégia” a Meiji restaurációtól a II. világháborúig (Sarah C.M. Paine: Grand Strategy form the Meiji Restoration to the Pacific War. Cambridge Universty Press, Cambridge-New York, 2017.) (200)
  • Miskolczy Ambrus: In Memoriam Kecskeméty Károly (Budapest, 1933. augusztus 19 – Antony, 2021. április 2.) (204)

  Számunk szerzői (207)