Világtörténet 2023/2

 • Csákó Judit: Háborúk, szerződések és diplomaták. A Magyar Királyság külkapcsolatai Nagy Lajos korában (173)

Tanulmányok

 • Bárány Attila: Nagy Lajos hadserege és hadszervezete. Hadvezetés, stratégia, fegyvernemek (175)
 • Skorka Renáta: Az 1356. évi királytalálkozó (221)
 • B. Halász Éva: I. Lajos király külföldi tartózkodásai. Az uralkodó 1364. évi itineráriumának tanulságai (231)
 • Csákó Judit: A padovai krónikák, Nagy Lajos és a guerra dei confini (251)
 • Gál Judit: Csák Ugrin spalatói érsek, comes és a király embere (279)
 • Vásáry István: Péter Arany Hordai-i cárevics, az orosz egyház szentje és a Csirikovok genealógiája (299)

Szemle

 • Visegrádi Renáta: Száműzetés, fogság, szabadulás a középkori és kora újkori Európában (317)

Rubicon 2023/9

Nagyító alatt: Az első magyar királyné

 • Zsoldos Attila: Gizella. A keresztény hit túszából első magyar királyné (4)
 • Csákó Judit: Kegyes királyné vagy ármánykodó asszony? Bajorországi Gizella eltérő megítélései a krónikairodalomban (12)

A hónap témája: Kettős honfoglalás

 • M. Lezsák Gabriella: László Gyula kolozsvári évei, 1940-1949
 • Szabados György: Kettős honfoglalás. A „termékeny bizonytalanság” jegyében. László Gyula elméletéről az írott források alapján (30)
 • Hoppál Mihály: A honfoglaló magyar nép élete. László Gyula az ősi magyar hitvilágról (42)

Dosszié: Internacionálék

 • Kántás Balázs: A Fehér Internacionálé. Magyar-bajor-osztrák titkos szervezkedés, 1920-1921 (50)
 • Kolontári Attila: A világforradalom pártja. A Komintern (60)
 • Hahner Péter: A IV. Internacionálé (76)

Századok 2021/6

Házasságpolitika, Honor, Hadjáratok – Tanulmányok az Anjou-korról

 • Csákó Judit: Zára 1345-1346. évi velencei ostroma a narratív kútfők tükrében (1139)
 • Csukovits Enikő: I. (Nagy) Lajos magyar király útja Nápolyba (1167)
 • Skorka Renáta: Érdekházasságok, kényszermátkaságok. A dinasztikus megállapodások politikai, gazdaságii és jogi jellemzői a 14. századi magyar királyságban (1181)
 • Tringli István: A királyi birtok védelme az Anjou-korban (1209)

Tanulmányok

 • Tusor Péter: Forráskritikai megjegyzések a Wesselényi-összeesküvés történetéhez (1233)
 • Csernus-Lukács Szilveszter: Nyelvpolitika és nayanelvi megoszllás Bács-Bodrog vármegyében 1862-ben (1279)

Nézőpont

 • Gyáni Gábor: Mi fán terem a marxista történetírás? (1311)

Történeti irodalom

 • Majláthné Sipos Csilla: Andrea Kiss: Floods and Long-Term Water Level Changes in Medieval Hungary (1333)
 • Kenyeres István: Katrin Keller, Martin Scheutz (Hrsg.): Die Habsburgmonarchie und der Dreißigjährige Krieg (1335)
 • Székely Tamás: Lovra Éva: Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia, 1867-1918 (1339)
 • Huhák Heléna: Novák Attila: Ideológiai és önazonosság. Az 1953-as budapesti cionista per (1341)
 • Pócs Nándor: Tiltott kapcsolat. A magyar-lengyel ellenzéki együttműködés, 1976-1989 (1344)
 • Pogány Ágnes: Rab Virág: Kapcsolati hálózatok a történelemben. Gerard Vissering és Hegedüs Loránt példája (1347)
 • Törő László Dávid: Zoltán Boldizsár Simon: History in Times of Unprecedented Change. A Theory for the 21th Century (1351)
 • E számunk munkatársai (1355)

Történelmi Szemle 2021/1

Tanulmányok

 • Csákó Judit: Az Altaichi évkönyv és a magyar krónikás hagyomány. Megjegyzések egy historiográfiai vita margójára (5)
 • B. Halász Éva: A békebírság (25)
 • Gömöri György: Téves adatok 17. századi síremlékeken. Serédi Zsuzsánna és Zrínyi Ilona sírköve (43)
 • Vigh Barbara: Vizsgálatok Széchenyi István gróf étkezései körül (49)
 • Tamás Ágnes: Sajtószabadság és sajtóirányítás élclapokbeli megítélése a kiegyezés első éveiben (1867-1868) (75)
 • Matolcsi Réka: „A király igazsága és a nemzet igazsága.” Egy 1903-as királysértési sajtóper tanulságai (99)
 • Szabó Róbert: Hadiérettségi, hadibizonyítvány. Az első világháborús katona-tanulók iskolai kedvezményei (119)

Mérleg

 • Csorba László: „Hadd reméljük, hogy bölcsességünk megszilárdítja azt, amit türelmük és hazaszeretetük elért…” Frank Tibor új könyve a kiegyezés angliai visszahangjáról (137)

Megemlékezés

 • Szarka László: Tilkovszky Loránt (1927-2021) (147)
 • Pritz Pál: Vida István (1940-2020) (151)