Állam- és Jogtudomány 2022/2

Tanulmány

 • Boda Zoltán: Egy új kárfelelősségi jogintézmény – a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel (3)
 • Darai Péter: Az adóhatóság által kiszabható eljárási bírság elméleti és gyakorlati kérdései (30)
 • Hajdu Gábor: Helyi közösségek és civil szervezetek érdekellentéte a külföldi beruházásvédelemmel (53)
 • Prugberger Tamás, Szekeres Bernadett: Az új típusú foglalkoztatási formák és azok kihatása a tevékenységgel összefüggő szerződések dogmatikájára (68)

Recenzió

 • Fekete Balázs: Russell Kirk: Amerika brit kultúrája (84)
 • Matyasovszky-Németh Márton: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz – Jubileumi kötet (91)
 • Techet Péter: Carl Schmitt: Gesammelte Schriften 1933–1936. Mit Ergänzenden Beiträgen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs (95)
 • Timár Balázs: Balázs Fekete: Paradigms in Modern European Comparative Law (102)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2022/7-8

 • Felhívás diskurzusra (265)
 • Sólyom Péter: A dogmatikai jogtudomány elmélete (265)
 • Udvary Sándor: Hübrisz helyett hatalommegosztás (277)
 • Tóth András: Az EUB Hochtief-ítéletének hatása a bírósági kárfelelősségi rendszerre (286)
 • Kanyuk Petra Ágnes: A migrációs vonatkozású érdekkapcsolatok elleni fellépés az Európai Unióban (298)
 • Boda Zoltán: A büntetőeljárás észszerűtlen elhúzódása – társadalomtudományi nézőpontból (305)
 • Peti András: Kötelező vagy önszabályozás? A láthatatlan határ a felelős társaságirányítás területén (316)
 • Várnay Ernő: Tagállami érdekek, tagállami kötelezettségek és az Európai Unió joga (323)
 • Herger Csabáné: Gondolatok a „kiválóság értékéről” és a „szerencse ajándékáról” (327)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közjogi Szemle 2022/2

Horváth M. Tamás: Áttetsző viszonyok. Közszerződés és magánjog (1)

Balla Zoltán: A hatósági ellenőrzés – a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar jogalkalmazási gyakorlata viszonylatában (9)

Bögös Fruzsina: Klímavédelmi perek Európában (14)

Gadó Gábor: Csend vagy kiáltás – szólásszabadság az Országgyűlésben (25)

Szajbély Katalin, Török Tamás: A koronavírus-világjárvány hatása a sérülékeny csoportokra, kiemelt figyelemmel a roma és az LMBT emberek helyzetére (32)

Lakatos István: A magyar diplomácia prioritásai az ENSZ Közgyűlési felszólalások tükrében I. A rendszerváltozást megelőző időszak (41)

Deák Izabella: A külföldi támogatások korlátozására vonatkozó jogszabályok és az érintett jogszabályokat megsértő civil szervezetek szankcionálásának módjai (48)

Kiss Balázs: A nemzetiségek Országgyűlési jelenlétének választójogi kérdései és részvételének jellemzői a 2022. évi országgyűlési választásokon I. (60)

Boda Zoltán: Az elhúzódó bírósági eljárások elleni hatékony jogorvoslati lehetőségek hézagai (75)

Szabó Attila: Hogy áll Magyarország a hontalanság felszámolásával? Eljárásjogi akadályok a védelembe vétel előtt (81)

Fekete Kristóf Benedek: A türelmi zónákról pró és kontra (91)

Orbán Endre – Szabó Patrik: A „visszafoglalás elve” Az Alkotmánybíróság 32/2021. (XII. 20.) AB határozata az uniós jog hazai érvényesüléséről (103)

Kukorelli István: In memoriam Schmidt Péter (112)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/2

Tanulmányok

 • Szívós Kristóf: Az eventualitás elvének hatása a perfelvételi nyilatkozatok előterjesztésére (65)
 • Miczán Péter: A polgári perbeli összefoglaló nyilatkozatról I. (76)
 • Szabó Zsolt Tibor: A vállalati compliance, a lobbi, a sikerdíj és a befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés problematikája I. (91)
 • Kóródi Balázs: A börtönzsúfoltsági kártalanítás új szabályai a korábbi jogalkalmazási dilemmák tükrében (100)
 • Boda Zoltán: Előzetes gondolatok a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtételről (111)

Szemle

 • Üveges Eszter Anna: Bárd Károly – Az áldozatok méltósága és a vádlottak jogai – Összehasonlító jogi tanulmány (126)

***

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.