Állam- és jogtudomány 2023/3

Tanulmány

 • Benke József: Az ókori római jogélet 21. századi tanulságai: a hitelezők megkárosítása elleni jogvédelem egyes nemzetközi aktualitásai (3)
 • Fajtai Krisztina: A hazai házassági vagyonjogi rendszerek a nők társadalmi nemi szerepének és a házastársak egyenjogúsága elvének tükrében (19)
 • Gosztonyi Gergely, Lendvai Gergely Ferenc: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarai ítélete a Sanchez kontra Franciaország ügyben, avagy felelős-e egy politikus a Facebook-falára írt kommentekért (33)
 • Szijártó István: Az alapjogvédelem előtérbe kerülése az európai nyomozási határozat és a kölcsönös elismerés elve kontextusában (52)

Recenzió

 • Gajduschek György: Varga Csaba: Jogállamiság – viták közegében (Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó 2022) (71)
 • Kiss Mátyás: Kis Kelemen Bence: Célzott likvidálás a nemzetközi jogban, különös tekintettel a felfegyverzett, pilóta nélküli repülőgépek alkalmazására (Pécs: Publikon Kiadó 2023) (76)
 • Papp Mónika: Matteo Bonelli – Mariolina Eliantonio – Giulia Gentile (szerk.): Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 1 (Hart Publishing 2022) (83)
 • Timár Balázs: Boóc, Ádám: Some Basic Questions of Hungarian Arbitration Law (Nagyvárad: Partium 2023) (87)

Nekrológ

 • Koi Gyula: Sólyom László (1942-2023) (91)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/1

Tanulmányok

 • Benke József: A természettől adott károsodással születés és a szülők vagyoni kompenzációja a formálódó hazai felsőbírósági gyakorlatban (1)
 • Döme Attila: Bizonyítási teher az egészségügyi perekben (17)
 • Steiner Gábor: A történelmi igazságtétel dilemmái Európában – egy gyakorló bíró szemszögéből (23)
 • Koltay András: A sajtószabadság önálló alapjogi jellegéről: a sajtó társadalmi felelősségének és többletjogainak kérdése (35)
 • Szabó Patrik: „A törvény szövedéke” – Adalékok a korlátozott precedensrendszer előkérdéseihez (47)
 • László Balázs: Gondolatok az igazságszolgáltatás függetlenségéről, a tekintély és a bizalom megingatásának veszélyeiről (53)

Szemle

 • Bertrand Mathieu: Átpolitizált igazságszolgáltatás? (57)

Nekrológ

 • Király Tibor (1920-2021) (63)

Elektronikusan elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Állam- és Jogtudomány 2021/3

Tanulmány

 • Benke József: „Becsüld meg, biz’ a mestereket!” – Módszertani és histográfiai gondolatok Vékás Lajos tudománytörténeti könyve nyomán (3)
 • Borbély Zoltán:  A magyar bizalmi vagyonkezelés és vagyonkezelő alapítvány megítélése a kedvezményezetti jogok érvényesülésének fényében (27)
 • Kiss Valéria, Tóth Fruzsina: Kutatásmódszertani megjegyzések az alávetett csoportok joghoz való viszonyának megismeréséhez (43)
 • Székely György László: A nyomozás státusza és funkciója a büntetőeljárási rendszerben – Történeti és rendszertani háttér, szabályozási koncepciók és megoldások (74)
 • Tóth András: A tisztességes adatkereskedelmet biztosító szabályozás szükségességéről (100)

Recenzió

 • Matyasovszky-Németh Márton: Sally Engle Merry: The Seductions of Quantification Measuring Human Rights, Gender Violence, and Sex Trafficking (122)
 • Sallai Balázs: Fekete Balázs: Az európai alkotmánypreambulum – Összehasonlító és elméleti perspektívák (127)
 • Tóth Mihály: Gárdos-Orosz Fruzsina – Lőrincz Viktor Olivér (szerk.): Jogi diagnózisok – A Covid–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre (132)
 • Várnay Ernő: Zsófia Varga: The Effectiveness of the Köbler Liability in National Courts (139)

Elektronikusan elérhető itt.

Európai Jog 2021/4

Vezértanulmány

 • Halász Vendel: A közvetlen külföldi befektetések vizsgálatának szabályozása az Amerikai Egyesült Államokban (1)

Jogharmonizáció

 • Ocskó Eszter: Tagállami kártérítési felelősség az acte claire-tan újraértelmezés kapcsán (8)
 • Benke József: Rómától „Rómáig”, avagy ókori ‘ichnofosszíliák” az Európai Bíróság 21. századi gyakorlatában (16)

Európai jogi fórum

 • Lukács Józsefné: Az integrált Kereskedelmi Választottbíróság 2020. évi tevékenysége (24)
 • Brehószki Márta: Benjamin N. Cardozo, egy XX. századi lángelme (28)

Recenzió

 • Pintér Nikolett: A brexit forgatókönyvei és hatásai (32)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi közlöny 2021/5

Tanulmány

 • Varga Csaba: Jog, változás, jogváltozás (205)
 • Deák Izabella: A watchdog funkciót ellátó civil szervezetek működésének korlátai (217)
 • Benke József: A Ptk. alapelveinek konkurenciájáról (229)

Vita

 • Bencze Mátyás: A „mitikus” bizonyítás (238)

Szemle

 • Lugosi József: Az eljárásindítás és -megszüntetés a Pp.-ben (246)

Jogirodalom – Jogélet

 • Marinkás György: Helyzetkép és perspektívák (256)
 • Karsai Krisztina: In memoriam Mészáros Ádám (260)

Állam- és Jogtudomány

Tanulmány

 • Andrási Gábor: Szakmai etika oktatása jogászoknak: lehetséges célok, módszerek,
  amerikai és angol példák és értékelésük (3)
 • Deák Dániel: A pozitív jog válsága és a pozitivista jogfelfogás korlátai (33)
 • Gellérné Lukács Éva: Az egyenlő bánásmód, a nem diszkriminatív akadályok és az intézményesített jogvédelem fejlődése a személyek szabad mozgása területén (61)
 • Jakab András: Mit tehet az alkotmányjog a demokrácia és a jogállamiság eróziója ellen? A demokrácia és a jogállamiság védelmének elválaszthatatlanságáról (74)
 • Prugberger Tamás: Az előreláthatósági klauzula alkalmazási lehetőségének néhány problémája a polgári jogi és különösen a munkajogi szerződéses kötelmek esetében (97)
 • Szente Zoltán: A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái (115)

Recenzió

 • Benke József: Hernán Corral Talciani (szerk.): Venire contra factum proprium. Escritos sobre la fundamentación, alcance y límites de la doctrina de los actos propios )140)
 • Rácz Lilla: Szeibert Orsolya (szerk.): Developments in Family Law Year by Year I (150)
 • Techet Péter: Thomas Olechowski: Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers (160)
 • Ződi Zsolt: Török Bernát: Szabadon szólni demokráciában. A szólásszabadság
  magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében (172)

Elektronikus formában elérhető itt.