Állam- és Jogtudomány 2020/4

 • Mezei Kitti: Előszó „A modern technológiák és a jog” című tematikus számhoz (3)

Tanulmány

 • Ambrus István: A mesterséges intelligencia és a büntetőjog (4)
 • Eszteri Dániel: A blokklánc mint személyes adatkezelési technológia GDPR-megfelelőségéről (24)
 • Kecskés Gábor: Az autonóm járművek jogi kérdéseinek nemzetközi kontextusa, különös tekintettel a környezetjogi vetületekre (52)
 • Mezei Kitti: A modern technológiák kihívásai a büntetőjogban, különös tekintettel a kiberbűnözésre (65)
 • Rácz Lilla: A személy és a dolog fogalmának (lehetséges) változásai a mesterséges intelligencia és a kriptovaluták világában (82)
 • Ződi Zsolt: A robottanácsadók jogi problémái: hogyan szabályozzuk a robotokat? (108)

Recenzió

 • Balogh Lídia: Johanna Niemi – Lourdes Peroni – Vladislava Stoyanova (szerk.): International Law and Violence Against Women. Europe and the Istanbul Convention (129)
 • Fekete Balázs: H. Szilágyi István – Kelemen László: Miként vélekedünk a jogról? Szociálpszichológiai kutatás 2018 (142)
 • Hodula Máté: Gellér Balázs – Ambrus István – Vaskuti András: A magyar büntetőjog általános tanai II. Büntetéstan (A büntetőjogi jogkövetkezmények tana) (146)
 • Matyasovszky-Németh Márton: Alexandra Mercescu (szerk.): Mark Goodale: Anthropology and Law: A Critical Introduction (151)

Nekrológ

 • Lamm Vanda: Búcsú Bragyova Andrástól (157)

Elektronikus formában elérhető itt.

Céghírnök 2020/12

Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – VII. rész (1.)
Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – IV. rész (2)
Vagyonfelosztás végelszámolásnál (8) (CH, 2020/12., 8. o.)
Litter Zsuzsanna: A gazdasági társaságok médiajogi relevanciái egy jogeset tükrében (8)

Magyar Jog 2020/11

 • Osztovits András: Online bíróságok és az igazságszolgáltatáshoz való jog – esély vagy veszély? (625)
 • Herke Csongor: „De biztos Úr, én nem is tudok vezetni!” – a terhelt az önvezető járművekkel kapcsolatos büntetőeljárásban (633)
 • Wellmann György: Kritikai észrevételek a jogegység biztosításának új rendszerével kapcsolatban (648)
 • Balássy Ádám Miklós: A legfelsőbb bírói fórum jogegységesítési kötelezettsége (656)
 • Ferencz Jácint, Nyerges Éva: Szükség törvényt bont? – Gondolatok a paraszolvencia jogi és etikai megítéléséről (663)
 • Móritz Balázs: Hálapénz versus paraszolvencia (677)

Céghírnök 2020/10

 • Gál Judit: Fizetésképtelenségi, cégjogi és a jogi személyek működését érintő szabályok a veszélyhelyzet megszűnése után – IV. rész (1)
 • Kérdések és válaszok. A bíróságok gyakorlatából – Vezérigazgató a zrt.-ben (3)
 • Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – IV. rész (5)
 • Hámori Andrea: A személyes adatok kezelésének korlátai a cégnyilvántartásban – I. rész (8)
 • Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – II. rész (10)

Magyar Jog 2020/9

Tanulmányok

 • Wellmann György: Az érvénytelenség jogintézménye a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) gyakorlatában (493)
 • Kiss György: Válság, közösség, szolidaritás – van-e (munka)joga a válságnak? (503)
 • Örkényi László: A fizetési meghagyásos eljárás hazai szabályozási modelljei és azok időbeli változásai az értékhatárral kapcsolatos szabályok alapján (513)
 • Ficsor Krisztina: Büntetőjog-tudomány, jogelmélet és az ítélkezés kapcsolata (535)
 • Boóc Ádám: Észrevételek a választottbíró felelősségéhez (535)
 • Osztovits András: Gondolatok a közeljövő bíróságairól – Richard Susskind: Online Courts and the Future of Justice (544)
 • Irk Ferenc: A 100 éves Destek Miklós igazságügyi szakértő köszöntése (547)
 • Varga Norbert: Recenzió Gál István László: „A tőkepiac büntetőjogi védelme Magyarországon” című monográfiájához (522)

Közjogi Szemle 2020/3

 • Balázs István, Hoffman István: Közigazgatás és koronavírus – a közigazgatási jog rezilienciája vagy annak bukása? (1)
 • Blutman László: A fordított diszkrimináció kezelése: szerteágazó magyar gyakorlat (11)
 • Szabó Marcel: Minek nevezzelek? A nemzetközi szerződéses eredetű uniós jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában (19)
 • Kajtár Gábor: Betudás a nemzetközi humanitárius jogban (21)
 • Németh Csaba: Vannak-e közös európai értékeink az EU jog alapján? Az uniós értékközvetítés és az EU polgári válságkezelési misszióinak kapcsolata (38)
 • Minkó-Mosikovics Mariann: Eszközhasználat az új gyülekezési törvényben (50)
 • Kurunczi Gábor: Gondolatok a szabadságvesztésre ítélt személyek választójogosultságáról (57)
 • Varga Ádám: Önkormányzati jogvédelem az Alkotmánybíróság gyakorlatában (66)
 • Vastagh Pál: Alávetettekből ügyfelek. Az 1957. évi IV. törvény keletkezéstörténete (74)
 • Rainer Lilla: A veszélyhelyzet tanulságai a polgári peres eljárások tekintetében (86)
 • Rák-Fekete Edina: A tisztességes hatósági ügyintézéshez való jog érvényesülése a gyakorlatban (93)
 • Falusi Bernadett: A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 12. cikke szerinti egészségügyi ellátáshoz való jog az európai régióban. Legjobb gyakorlatok a GSZKJNE-monitoring alapján (100)
 • Kiss Balázs: EUB: Magyarország megsértette az uniós jogból származó kötelezettségeit a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény elfogadásával (106)
 • Chronowski Nóra, Orbán Endre, Sonnevend Pál: Diskurzus az alkotmányos identitás
  fogalmának alkalmazásáról. Chronowski Nóra és Sonnevend Pál opponensi véleménye Orbán Endre „Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás
  sarokpontjai az Európai Unióban” című doktori értekezéséről – a szerző válaszával (110)

***

A folyóirat elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2020/10

Tanulmány

 • Halmai Péter: A polgári anyagi jog szabályozása és az uniós jog viszonya (425)
 • Miczán Péter: A szavahihetőség további bizonyítási kapcsolódásai a polgári perben (432)
 • Bencsik Imola: A felek autonómiájának történelmi előzményei és korlátai a hazai és a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárásban (443)
 • Cséffai Attila Csaba: A szakértőhöz való alkotmányos jog (460)

Szemle

 • Kecső Gábor: A pénzügyi tárgyú törvények alkotmányossági felülvizsgálatának korlátai (471)

Jogirodalom, jogélet

 • Sipos Alexandra: Nagy Márta A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban című könyvéről (480)

Gazdaság és Jog 2020/7-8

Grad-Gyenge Anikó: A szerzői jogi reform vágya: az egyszerűsítés ideája a bonyolítás művészetében (1)

Hajnal Zsolt: A fogyasztási cikkek adásvételének szabályozási kísérlete és legújabb módosításai az Európai Unióban és a magyar jogban (6)

Török Tamás: A részleges érvénytelenség alapvető kérdései (12)

Pétervári Kinga: Szuverenitás és föderalizmus diskurzus a monetáris politikában az EU és a tagállami bírói jogértelmezés tükrében (20)

Bujtár Zsolt: Az értékpapírosítás hazai szabályozásának két hulláma (25)

Kárpáti József, Bognár Katalin: Alternatív foglalkoztatási jogviszonyok a magyar és az európai munkaerőpiacon (32)

Szinay Attila: Az Európai Unió Bíróságának a mezőgazdasági földekre bejegyzett haszonélvezeti jogok törlése ügyében hozott ítéletének áttekintése (40)

Európai Jog 2020/4

Vezértanulmány

 • dr. Czermann János, Dr. Rippel-Szabó Péter: Az e-sport fejlesztésének jogi szabályozási vonatkozásai (1)

Európai jogi fórum

 • Dr. Palkó Tamás: A mesterséges intelligencia kutatása az Európai Unióban (15)

Jogharmonizáció

 • Dr. Karnyuk Petra Ágnes: Pillanatkép az Európai Unió büntető anyagi jogi harmonizációjáról és tizenhat évének eredményeiről a magyar büntetőjogban (23)
 • Dr. Prugberger Tamás, Dr. Román Róbert: A vezető munkavállalói jogállás szabályozása Magyarországon és Európában (36)

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata

 • A hitel fogyasztó által viselt teljes költségének fogalma – az Európai Unió Bíróságának a C 686/19. sz. Soho Group ügyben 2020. július 16-án hozott ítélete (47)

***

Elektronikus formában elérhető a HVG-Orac Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Céghírnök 2020/9

 • Gál Judit: Fizetésképtelenségi, cégjogi és a jogi személyek működését érintő szabályok a veszélyhelyzet megszűnés után – III. rész (1)
 • Juhász László: Egy új csődtörvény megalkotásának egyes aktuális kérdései – V. rész (3)
 • Kérdések és válaszok. A bíróság gyakorlatából – A részvények előállítására vonatkozó alapszabályi rendelkezés törvényességi vizsgálata (5)
 • Mészáros Anna Márta: Az önkéntes egészségpénztárak végelszámolása – I. rész (7)
 • A magyarországi cégek összesített adatai (8)